ometeo.com

 

 

 

Казус по Управление на смесени фирми

«Сирма бе създадена през 1992 г. като българо-канадско съдружие от петима приятели и съученици, които разбираха и ценяха личния и професионален потенциал един други. Началната идея бе да се предоставят специални консултантски услуги и разработка на софтуер за приложения на изкуствен интелект и обработка на знания. Това дойде от разбирането за големия потенциал на знанието като най-ефикасния фактор за добавяне на знание в бизнеса и обществото» ( http://www.sirma.bg/history.jsp ).

1. Мотиви за създаване на смесеното дружество СИРМА ГРУП

Мотивите за създаване на смесеното дружество СИРМА ГРУП АД могат да се фиксират по следния начин:

1) Възможността да се предоставят специални консултантски услуги и да се разработва софтуер за приложения на изкуствен интелект и обработка на знания. Това е първоначалната идея на основателите на фирмата, които са група висококвалифицирани млади софтуерни инженери със силен интерес към програмиране, изкуствен интелект и управление на познанието.

2) Реализацията на идеите на създателите на дружеството в една от най-динамичните съвременни пазарни ниши – разработване на софтуер и развитие на информационните технологии, поради разбирането им, че знанието е «най-ефективната добавена стойност към бизнеса и обществото» (http://www.sirma.bg).

3) Да се произвеждат сoфтуерни продукти в България и да се продават в Канада (в последствие и в САЩ, и в Европа). Това се превръща в мотив за основателите на Сирма Груп по един случаен повод — една от сегашните съдружнички на фирмата по онова време била в Канада, където се занимавала с разработване на концепции за IT решения; тя се обърнала за помощ към колегите си в България, разработчици на софтуер; те й предоставяли софтуер, който сами разработвали, а тя го преработвала и след това успешно го продавала в Канада.

4) Придобитият, от основателите на дружеството, опит в разработването на софтуер на пазарни принципи още по времето на социализма е също един важен мотив  за създаването на смесено българо-канадско дружество.

5) Смесеното дружество (с канадско участие) осигурява достъп до най-големия световен пазар на софтуер - Северна Америка.

6) Българо-канадското смесено дружество създава предпоставки да бъде привлечен рисков капитал за иновационни дейности (какъвто в България няма кой да инвестира).

7) В последствие мотивите за управление на смесено дружество се подсилват от оформилата се концепция за «група от компании, всяка фокусирана върху своя уникална компетентност и обслужваща своите пазари», защото в компанията стигат до извода, че за да запазват и развиват «специфична експертиза» бизнесът им трябва да се фокусира (http://www.sirma.bg).

2. Основни фактори за конкурентоспособността на вътрешния пазар и на външните пазари и използването им при разработването на стратегията на смесеното дружество

СИРМА ГРУП АД започва да се конкурира още много рано (1992) и то на висококонкурентния северноамерикански пазар на софтуер, което е голямо предимство за фирмата пред останалите български компании от същия бранш. Основните фактори за нейната конкурентоспособност са:

  Смесеното българо-канадско дружество разработва собствени (изцяло свои) висококачествени софтуерни продукти, които успешно реализира на конкурентния пазар, а не като повечето софтуерни фирми в България, разработващи софтуер само по поръчка (софтуерът в този случай е продукт на клиента, а не на разработчиците му).

• Производството на компанията се осъществява главно в България, а се продава почти изцяло в чужбина - конкурентно предимство пред българските софтуерни фирми.

• Висококачествените продукти на компанията се реализират трудно на местния пазар поради цените, които изглеждат твърде високи за местните потребители, но това не е недостатък, а предимство на смесеното дружество, защото има възможност да реализира продукцията си на международния пазар (потенциалните местни клиенти нямат достатъчно финансови ресурси, за да си позволят продуктите на СИРМА, въпреки преференциалните условия, които често се предлагат на местни потребители).

• Дружеството е ориентирано към пазарните ниши на световния пазар - с разработването на проекти, изискващи специфичен софтуер в областта на изкуствения интелект - фактор за конкурентоспособност както на вътрешния, така и на международните пазари.

• Управлението на смесена фирма позволява фокусиране на бизнеса според специфичната компетентност на отделните клонове и съответните пазари.

• В смесената фирма се осъществява ефективна комуникация между участниците в проекти чрез използване на разнообразни методи за работа от разстояние и създаване на виртуални екипи (от разработчици, позиционирани в различни точки на света).

• Стратегията на смесеното дружество предвижда осъществяване на партньорство с клиентите и сътрудничество с конкурентите; компанията търси своя специфична фирмена идентичност.

• В конкурентната стратегия на компанията се акцентира на авангардите иновационни проекти и особено много се отделя внимание на поддържането на иновационна страст у сътрудниците.

• Друг стратегически момент в поддържането на висока конкурентноспособност е, че при планирането на нов продукт се следва политика на непрекъснато усъвършенстване и разработване на нови или новаторски приложения на продуктите в съответствие с тяхното разпространение на различни пазари по света.

• В стратегията на смесената компания се залага на осигуряването на конкурентни цени и удовлетвореност на клиентите чрез компетентност, професионална честност и умело управление.

• Друг конкурентен фактор е управлението на човешките ресурси - постигане на стимулираща работна среда, насърчаваща професионалното и личностното израстване.

• Стратегическа цел и конкурентно предимство за компанията е да постигне стабилно развитие на бизнеса и да увеличи максимално печалбите на акционерите.

• Чрез смесената форма на съществуване и управление на фирмата се цели да се насърчава развитието на концепции за обработка на знанието, посредством мрежовата структура на локализираните звена в различни точки на планетата.

• Фирмените клонове от групата са фокусирани върху нишови пазари, те се управляват към самофинансиращ се, постоянен и стабилен растеж.

3. Възможни рискове и недостатъци в дейността на смесената компания СИРМА АД са:

-           рисков фактор за Сирма АД все още си остава инвестирането на местния пазар: потенциалните местни клиенти нямат достатъчно финансови ресурси, за да си позволят продуктите на СИРМА (въпреки преференциалните условия, които им се предлагат);  опасност от загуба на клиенти в България, поради все още извършващото се преустройство в икономиката (неподновяване на вече сключени договори);

-           непредсказуеми трудности, възникващи за световния IT бизнес (както през 2001-2002 г.) като изключително динамична област на развитие;

-           предизвикателствата на конкуренцията в бизнеса с САD/CAM системи;

-           не много ясните намерения на канадските партньори по отношение структурата на собствеността и продажбата на акции на инвеститори на рисков капитал; също така и стремежът към намаляване на влиянието на мажоритарния собственик (софийския партньор);

-           недостатъчните засега инвестиции в маркетинга, пораждащи закъснения в реализирането на печалби;

-           необходимостта от нови източници на външно финансиране: венчър-капиталови фондове (рисков капитал в Канада, България и други страни);

-           законодателството в България, което все още спъва перспективите за компании като СИРМА (сега е практически невъзможно софтуерна компания в България да си върне ДДС, платен за български суровини и материали, когато изнася своите продукти - софтуерът не се счита за експорт); все още у нас не се прилага в нужната степен  съблюдаването на Закона за авторското право в софтуера и в IT индустрията като цяло.

 

Литература

1.         Боева, Б., Управление на смесени фирми, изд. НБУ- Център за дистанционно обучение

2.         Фирмен сайт на Сирма Груп АД — http://www.sirma.bg/


Настоящата разработка може да използвате непосредствено, след като я копирате (SELECT ALL--> COPY --> ... PASTE в нов файл на MS Word), след което запазете файлa (SAVE/ SAVE AS) с подходящо име в подходяща папка и редактирайте, както желаете.


Ако вместо това, предпочитате направо да Ви изпратим файла 2011051.doc на Вашия e-mail адрес, е необходимо да заплатите за услугата 3 лева по фирмената ни микросметка, например on-line чрез ePay.bg (вж. бутона вдясно).
Може да платите и от банкомат   (чрез B-pay), но е необходимо да ни известите с празен e-mail, в който полето Относно/Subject да съдържа текст от вида: ПЛАТЕНО/PLATENO дд/мм/гггг чч:мм тема/tema: 2011051
платете 3 (три) лева
След като натиснете бутона ePay Now, автоматично ще бъдете пренасочени към сайта на ePay.bg, където фактически ще извършите плащането. След като платите (или не платите) системата отново ще Ви върне на нашия сайт. !!! ВАЖНО: При попълване на електронния формуляр на ePay.bg, в полето Информация, която получателят ще види за Вас, е необходимо да изберете E-mail, за да Ви изпратим файла на този, посочен от Вас, e-mail адрес ometeo.com