Организация и управление на Дом за медико-социални грижи за деца - Варна, Курсова работа по Мениджмънт на социалните и здравни фондове, Специалност: Социален мениджмънт, Факултет: Обществени науки

УВОД

Икономическите условия през последните години в България карат младото население да се въздържа от създаване на деца. Има такива, които "рискуват", а не са малко тези, които след раждане изоставят своите рожби. А колко са тези момичета, претърпели сексуално насилие, безпомощни да се справят сами с житейските трудности?! Алтернативата им е да оставят децата си в домове. Те го правят с огорчение, мъка, болка в майчините сърца, но разумът, а понякога родителите и близките ги насърчават да постъпят така. И те го правят. Според тях това е най-доброто решение. Това е правият път…

 Именно за тези отритнати от собствените си семейства малки жители на Земята в България са създадени Домове за тяхното отглеждане.

 Моята цел е да разкрия възможностите на един от тези Домове-Дом за Медико-Социални Грижи за Деца-Варна. Той е едно от малкото заведения, които са си поставили хуманната цел да отглеждат и възпитават деца. Деца, които са нашето утре. И за да бъде бъдещето ни по-хубаво от днес тези малки възпитаници трябва да са добре потготвени. Необходимо е още от най-ранна детска възраст да получават социални грижи и услуги на най-високо ниво.

 Ето защо в ДМСГД-Варна те се социализират много по-бързо: посещават детси ясли и градини, за тях се грижат психолог, педиатър, педагог.

 Чрез представяне на ДМСГД-Варна ще опиша едно от най-добрите заведения за социални грижи и услуги.

 ДМСГД разполага с много добра база и специалисти, което е условие за добри резултати.

 Проблемът за децата без родители е много сериозен. Той съществува и по света. Вярно е обаче и това, че в другите държави му се отделя много по-голямо внимание. Защото не е тайна, че в България има много заведения с оскъдна материална база, с лоши хигиенни условия, с мизерни хранителни дажби.

 Искрено се надявам, че такива домове няма да има, а ще бъдат добре поддържани, а още по-голямото ми желание е в тях почти да няма деца.

 

 Искам да изкажа специални благодарности към социалния работник на ДМСГД-Варна, г-жа В. Колева за оказаното съдействие и любезност.

ИЗЛОЖЕНИЕ

1. Историческа справка

ДМД е създаден на 17. 11. 1993г. в гр. Варна. Това заведение е единствено по рода си и е специализирано, лечебно-профилактично и здравно-възпитателно във Варненска област. То е предназначено за отглеждане, лечение и възпитание на деца от 0 до 7 години.

 В началото функциите му са били да поеме грижите за изоставени и лишени от родителски грижи деца. Днес, наред с тях, ДМСГД има по-широк кръг задачи-грижи за деца с медико-социален риск, решаване на здравно-демографските показатели за намаляване на детската заболеваемост и смъртност.

 В ДМСГД се приемат децата на самотни майки, на болни родители, студенти, сираци, многодетни семейства. Приемът се извършва по медицински показания с хипотрофия, с вродени аномалии деца с ниско тегло и др.

2. Организация на работата

  Изграждането на ДМСГД в системата на Министерството на здравеопазването е едно от основните звена в борбата за намаляване на детската заболеваемост и смъртност. Днес съвременните Домове имат много по-широки функции и отговорни задачи като грижата за най-застрашените групи от населението-деца с повишен риск, поемане грижата за деца до 7-годишна възраст, лишени от родителски грижи и възпитание.

3. Задачи на ДМСГД

Чрез ДМСГД трябва да се създават условия за правилно психическо и физическо развитие на децата с помощта на мероприятия за следните категории:

1.            Сираци и изоставени деца до осиновяването им или до навършване на 7-годишна възраст

2.            Деца на болни родители, учащи или живеещи при лоши битови условия, които нямат възможност за отглеждането им в домашни условия

3.            Отглеждане и лечение на недоносени деца с аномалии и уродства

ДМСГД служи за база за обучение на персонала от детските лечебно-профилактични заведения по въпросите за храненето, закаляването, профилактиката на рахита и възпитанието на децата от най-ранна възраст.

 ДМСГД съдейства на Социално-Правния Кабинет за:

1.            Осиновяване на предоставени за тази цел деца

2.            Привеждане на децата, лишени от родителски грижи, след навършване на 7-годишна възраст в подходящи детски заведения.

3.            Връщане на децата, приети за временно отглеждане при случай, изгоден за това

4.            Решаване на социално-правни прпоблеми на самотните майки, бременните и децата, съвместно със СПК.

4. Контингент на ДМСГД

Това са деца до 7-годишна възраст. Безпрепятствено се приемат деца на починала или самотна майка, подхвърлени, изоставени деца или кръгли сираци. С привилегия са децата, чиито майки са със заболяване, застрашаващо здравето на децата-туберкулоза, психични заболявания, алкохолизъм, наркомании и др.

Приемат се и деца с вродени аномалии, а също и недоносени, като за тях има обособени отделения.

 5. Структура на ДМСГД

 В ДМСГД се оформят два блока:

1.            Физиологичен

2.            Патологичен

Към физиологичния блок спадат кърмаческите отделения и за деца до 7-годишна възраст.

Към блока за болни деца и с увреждания има няколко отделения:

 -недоносени

 -рехабилитация и отглеждане на деца с вродени аномалии, парализи и др.

 За обслужване на блоковете има приемно-карантинно отделение на базата на 8-10% от легловия фонд и изолатор на базата на 8-10% от легловия фонд.

 Помещенията за децата над 1-годишна възраст трябва да отговарят на изискванията за детски ясли.

6. Материална база на ДМСГД

 Материалната база на ДМСГД-Варна е една от най-добрите. Той разполага със собствена сграда с изключителни условия. Отделенията са съобразени с нуждите на децата-физиологични и психически. В ДМСГД ими апаратура, която помага на специалистите при работата им. Различните картини и играчки подтикват децата към разнообразно мислене и игри.

 ДМСГД-Варна има собствен автомобилен парк-микробус, леки автомобили, линейка. Дома е на централно парно и има комуникации. Въпреки всичко има наложен лимит за телефонни разговори, горива и ток.

 

Таблица №1

7. Финансиране

 ДМСГД-Варна е подчинено на Министерството на здравеопазването. То е държавно заведение. Под опеката на Община Варна, ДМСГД използва бюджета, предоставен от нея.

 Получава също така и хуманитарни помощи-храни и парични дарения.

8. Длъжностна структура на ДМСГД

1. Министър                                       

2. 1. РЦЗ                                              

2. 2. Община                                       

3. Директор                                        

4. 1. Гл. счетоводител                       

4. 2. Зав. АСЧ                                     

4. 3. Зав. отделение                           

4. 4. Главна сестра                             

4. 5. Личен състав                              

4. 6. Т РЗ

5. 1. Касиер-счетоводител

5. 2. Помощен персонал

5. 3. Работници

5. 4. Ординатори

5. 5. Педагози

5. 6. Психолог

5. 7. Старши сестри

6. 1. Мед. сестри

6. 2. Детегледачки

6. 3. Санитари                                    

 

Таблица№2

9. Изисквания при постъпване на нова работа

Тези изисквания спомагат за по-добрата ориентация на новия работник в обстановката и по-бързото му приобщаване към колектива. Тези правила са разработени на база нашия и международен опит:

 Основните правила са:

-                     Представяне на колегите

-                     Запознаване с обстановката на работното място

-                     Запознаване с изискванията на заеманата длъжност

-                     Встъпителен инструктаж

-                      Изисквания през първия работен ден:

-                     Представяне пред членовете на колектива, административния и синдикалния ръководител

-                     Запознаване с основните цели, задачи и организацията на отделението

-                     Прочитане правилника за вътрешния ред

-                     Връчване на основните документи за разглеждане

-                     Запознаване с работното място и осигуряване на работни принадлежности

-                     Запознаване с безопасността на труда

-                     Разясняване на връзката с другите отделения и нейното осъществяване

-                     Запознаване с битовите условия в заведението

10. Длъжностна характеристика на психолога

Както във всеки Дом за деца има психолог, то и в ДМСГД е назначен такъв. Той трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. Да подпомага възпитателя при създаването на индивидуална програма за всяко дете.

 2. Да провежда с децата диагностична дейност, за да могат те да разкрият по-добре своята индивидуалност.

 3. Да преценя взаимоотношенията между децата, ценностната им ориентация и влиянието на социалната среда върху тях.

 4. Да провежда консултативна работа, да подпомага възпитателите и да съдейства за преодоляването на конфликти.

 5. Да набелязва перспективите, заложбите на децата и да ги подготвя за самостоятелен живот.

 6. Да оказва компетентна помощ при вземане на решения.

Психологът няма право да дава информация от личното дело на детето и да накърнява човешките и гражданските му права.

11. Длъжностна характеристика на социалния работник

 Социалният работник ръководи работата на СПК. Той урежда настаняването на застрашените деца в ДМСГД.

 Поддържа контакт с родителите на децата, обект на социални грижи и услуги. Подпомага набавянето на документи, регистрира и съставя досиетата на децата в ДМСГД и при нужда прави анкети.

 След изтичане на договорите съдейства за изписването на децата или превеждането им в други социални заведения. Социалният работник подпомага осиновяването. Оказва помощ на родителите за попълване на декларация, нотариално заверена, за предоставяне детето за осиновяване.

 Завежда молбите на всички, желаещи да си осиновят дете, които живеят в района.

 Заедно с директора на ДМСГД определя децата, които биха могли да се предложат за осиновяване.

 Участва при изписването на децата, които са осиновени, само ако е в сила съдебното решение.

 Социалният работник е длъжен да пази тайната на бременността и раждането, ако жената е декларирала това.

 Издава медицински удостоверения и служебни бележки.

 След изписване на децата изпраща здравните им картони на личния лекар.

12. Приемане на деца в ДМСГД

При приемане на деца в ДМСГД родителите сключват договор с директора за времетраенето на престоя. Ако детето няма настойник то директора поема тази функция и предлага пред СПК да се определи такъв.

Води се книга, в която се записват приетите деца и бременни жени. Ако детето се приема без майка е наложащо присъствието на лекар. По този начин при снемане на анамнезата той ще получи информация за протеклата бременност, раждането, фамилната анамнеза.

 При приемане на дете с болен родител се изисква медицинско свидетелство през три или шест месеца в зависимост от заболяването. Ако болният родител почине, то директора е длъжен да сключи договор за престоя с другия родител, който е задължен да вземе детето при сключване на нов брак. В случай на отказ, от родителя се изисква нотариално заверена декларация, чрез която детето се оставя за осиновяване.

 Всички деца, постъпили в ДМСГД се настаняват в приемно-карантинно отделение или изолатор за 10-21 дни. Майките, които са приети по спешност се карантинират за три дни.

 При приемане на децата от домашна обстановка родителите трябва да представят:

 1. Молба или докладна записка от СПК

 2. Акт за раждане на детето

 3. Лична карта на родителите

 4. Служебна бележка за брутния доход на семейството и клетвена декларация за броя на лицата.

 5. Здравна карта на детето и епикриза от личния педиатър.

 6. Медицинско свидетелство за здравословното състояние на родителите и детето.

 При постъпване на дете от родилен дом, освен дотук посочените документи са необходими:

 1. Медицинско свидетелство, че детето няма контакт със заразно болен.

 2. Нотариално заверена декларация от майката, ако детето се настанява без нея или е за осиновяване.

 При приемане на извънбрачно бременни жени са необходими:

 1. Лична карта

 2. Молба

 3. Медицинско свидетелство със следните данни:

 -срок на бременност определен от акушер-гинеколог

 -изследване за Васерман и гонорея

 -анален секрет

 -изследване за СПИН

 -кръвна група

 -урина

 -наличие на контакт с остро заразно заболяване

 -рентгенография на бял дроб

 -общ преглед и заключение от интернист

 

 

 

13. Медицински контрол на здравите деца и тяхното физическо развитие

Основна задача на персонала в ДМСГД е отглеждането на здрави и хармонично развити деца. Всяко новоприето дете се преглежда от лекар, който внася данните му в здравна карта. В нея се отбелязват и други изследвания-ръст, тегло.

 Ако детето има придружаващи го лица, те се разпитват за индивидуалните му особености, имунизации, ваксинации, алергии.

 От голямо значение са данните за фамилната анамнеза.

 Педагогът съвместно с лекаря определя режима на групата, в която ще се настани детето. След съответната санитарна проверка децата се настаняват в приемно-карантинното отделение.

 В отделенията освен ежедневен контрол лекарят провежда и някои профилактични прегледи с оглед ранното откриване и туширане на някои нарушения в развитието на децата. Те трябва да се преглеждат:

 1. Ежеседмично до 3-мес. възраст.

 2. На 15 дни до 6-мес. възраст.

 3. Ежемесечно до 7 г.

Данните се нанасят в здравната карта на детето. В температурния лист се нанасят и антропометричните данни на детето.

Таблица№3

 

14. Обслужване на децата

 Лечението на болните деца се извършва на база преценката за тежестта на заболяването и възможностите за непрекъснато лекарско наблюдение.

 Децата записани временно в болнични заведения не се смятат изписани от ДМСГД.

 

15. Осиновяване

Изборът на подходящо семейство за децата, предоставени за осиновяване е най-важното задължение на ръководството на ДМСГД. Семейният кодекс регламентира системата на осиновяване. С осиновяването се занимава единствено и само директора на Дома, съвместно със СПК, ръководен от специалист-юрист. СПК осъществява цялостната дейност по осиновяванията, като:

 1. Извършва социална анкета на семействата, с желание да осиновят дете.

 2. Оказва помощ на родителите за попълване на декларация пред нотариус, с която детето се предоставя за осиновяване.

 3. Съвместно с директора на Дома определят децата, които могат да бъдат предоставени за осиновяване.

 

 Определените за осиновяване деца се предават на техните осиновители срещу акт за предаване на осиновено дете, съставен от СПК. СПК води делата за осиновяване и следи за спазване тайната на осиновяването. За осиновяване се изискват:

 1. Медицинско свидетелство по образец с изследвания за кожно-венерически болест, рентген на бял дроб и сърце, общ мед. преглед

 2. Бележка от местоработата за трудовото възнаграждение една година назад

 3. Свидетелство за съдимост

 4. Характеристика по месторабота/местоживеене, ако лицето не работи по трудов договор

 5. Бележка от личния педиатър за условията на живот

 6. Удостоверение от кметството по местоживеене

 7. Такса за завеждане на дело, платена по сметка на съда

 Предаването на детето се регистрира в приемен журнал, като имената на осиновителите не се записват.

 Персоналът е длъжен да пази тайна за семейството, както и за децата, дадени за осиновяване.

 На осиновителите се дава подробна епикриза за здравословното състояние на детето.

 ДМСГД има за задача да върне детето в семейството му. Ето защо поне две седмици преди изтичане на срока по договора с родителите, те трябва да се уведомят за изписването. Ако откажат да вземат детето обратно без да посочат сериозни причини, администрацията чрез СПК има право да отнесе въпроса до прокуратурата и да се възбуди наказателно дело.

 За децата, навършили седем години, чието семейно положение не е уредено се осигурява привеждане в Домове за деца и юноши или в Домове за социални грижи.

 

 

Таблица№4

 

16. Връзки с други организации и работа по проекти

 ДМСГД-Варна има контакти с фондации. Благодарение на тях той е в състояние да отговори адекватно на все по-високите изисквания, които му налага съвременния начин на живот.

"  Фондация "Доктор Пандуров" е със седалище Ню Йорк. Програмата на фондацията се казва "Надеждата на Хана". Занимава се с деца с малформации.

"  Фондация "Милосърдие" . Програмата и е "Баба и внуче". Чрез нея възрастни жени се занимават с деца, които са отчуждени и апатични. Целта е чрез общуването си с по-възрастни, които децата приемат като своя баба по-бързо да се социализират.

"  Фондация "Развитие на детето и семейството". Програмата и "Да растеш без родители" е обучителна.

 Не е за пренебрегване и факта, че лекар от ДМСГД-Варна е бил на обмяна на опит във Франция. Това помага при по-нататъшната му работа.

 И макар че ДМСГД-Варна работи с три фондации, те не са достатъчни, за да удовлетворят всички потребности.

 Моята препоръка е да има повече такива контакти, които ще обогатят още ДМСГД-Варна с обучителни програми. Това ще създаде на Дома европейски облик и ще е крачка напред в развитието ни.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДМСГД-Варна е заведение, в което се отглеждат деца до 7-годишна възраст с медико-социален риск.

 Тези деца са лишени от родителски грижи и топлината на семейния дом, поради тежки заболявания или смърт на единия или двамата родители. Възможно е те да са лишени от свобода, или просто не желаят да поемат ангажимент за рожбата си. Значителна част от обитателите на ДМСГД са от социално слаби семейства или живеещи при лоши битови условия.

 В ДМСГД има и деца, родени с ниско тегло, вродени, наследствени аномалии, хипотрофия.

 ДМСГД-Варна извършва осиновявания на деца, съвместно със СПК. Най-важно условие е детето, което се осиновява да намери добри родители, които ще го обградят с обич, внимание и ласки.

 Какво друго е нужно на малкото същество, което е отхвърлено от собствените си създатели?Обич, внимание и ласки, и надеждата че бъдещето му ще е по-светло от миналото.

 Надеждата, че все по-малко деца ще намират своя "дом" в ДМСГД. Надеждата, че по света има добри хора, които ще подадат ръка на децата от домовете.

 А децата -те са нашето БЪДЕЩЕ!

ЛИТЕРАТУРА:

 

1. Правилник за вътрешния ред на ДМСГД-Варна

2. Правилник за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, ДВ бр. 9/2000г.

3. ДВ бр. 48/1989г.

4. Наредба№9 от 12. 05. 1997г., ДВ бр. 47/2000г.

 

 

 

 


Настоящата тема може да използвате непосредствено, след като я изкопирате и запазите във файл (MS Word формат).


Ако желаете, може да получите файла 2010252.doc на Вашия e-mail адрес, след като заплатите on-line 3 лева чрез ePay по фирмената ни микросметка.
Може да платите и от банкомат   (чрез B-pay), но е необходимо да ни известите с празен e-mail, в който полето Относно/Subject да съдържа текст от вида: ПЛАТЕНО/PLATENO дд/мм/гггг чч:мм тема/tema: 2010252
платете 3 (три) лева
След като натиснете бутона ePay Now, автоматично ще бъдете пренасочени към сайта на ePay.bg, където фактически ще извършите плащането. След като платите (или не платите) системата отново ще Ви върне на нашия сайт. !!! ВАЖНО: При попълване на електронния формуляр на ePay.bg, в полето Информация, която получателят ще види за Вас, е необходимо да изберете E-mail, за да Ви изпратим файла на този, посочен от Вас, e-mail адрес