Анализ на производство на електрически одеала в ЗИЕСТО АД — гр. Варна, КУРСОВА РАБОТА по Основи на управлението, СПЕЦИАЛНОСТ: Бизнес комуникации, Факултет: МЕНИДЖМЪНТ И ИКОНОМИКА

Постигането на желаните резултати при осъществяване производството на електрически одеала е невъзможно да бъде реали-зирано без познаване на основните инструменти, използвани при осигуряване и управление на качеството.

1. Хронологична справка за преобразуванията на ЗИЕСТО АД - гр. Варна

1962 година  — С постановление на МС 161/27.09.1962 г. се създава База за техническо развитие (БТР) при завод „Елпром“ — Варна.

Самостоятелно производство на инструментална екипировка и специално технологично оборудване за заводите производители на електродомакински уреди.

1970 година — БТР създава свой инструментален цех за изработване на инструментална екипировка (ИЕ) и СТО (специа-лизирано технологично оборудване) за заводите производители на електродомакински уреди в страната.

1979 година — НПП – самостоятелен инструментален цех (за изработване на инструментална екипировка) и цех за специали-зирано технологично оборудване за всички заводи на СК „Перла“ — гр. Варна.

1984 година — ЗИЕСТО — със заповед на МС № 90-21/29.06.1984 г. Се образува към Стопанския комбинат за домакински електроуреди — Завод за инструментална екипировка и специа-лизирано технологично оборудване със седалища гр. Варна.

1987 година — техногичен институт — решение на стопанския съвет при МС (Разпореждане № 9/87 г. на Бюрото на МС); основна дейност: производство на инструментална екипировка (ИЕ) и специализирано технологично оборудване (СТО).

1989 година — ЗИЕСТО ООД — заповед на МС Д-17-769/15.08.91 г. основна дейност: ИЕ и СТО.

1992 година — ЗИЕСТО ЕООД фирмено дело 195/1992 г. на ВОС — Варна. предмет на дейност: производство ИЕ и СТО

1996 година — ЗИЕСТО ЕАД — със заповед № РД 17-382/16.07.96 г. на основание чл.261, ал.1, чл.262, ал.1 и чл.147, ал.2 от Търговския закон, във връзка с чл.10, ал.1 от ПРУПСДП, приет с ПМС №7/1994 г. (Преобразува се от ЕООД в ЕАД). Дружеството е включено в списъка за масова приватизация през 1996 година.

1997 година — ЗИЕСТО АД. По решение на Общото събрание дружеството се преобразува от ЕАД в АД от 05.08.97 г. с 33% държавно участие. Назначен е със заповед на министъра — Председател на съвета на директорите.

1998 година — ЗИЕСТО АД от 05.06.98 г. работническо-мениджърска приватизация изкупени са 33% държавно участие и предприятието става изцяло частна собственост (с акционерни дялове).

2. Анализ на потенциалните възможности на предприятието

ресурси — дружеството не е имало проблеми с материалното осигуряване. Производствените му мощности са достатъчни за сегашната му дейност и перспективната програма. Продадени са някои физически и морално остарели машини и на тяхно място са закупени нови, необходими за производството на ПКС и МУД. предприятието има нужда от съвременна обемноелектроерозийна машина.

Кадри: Кадровото обезпечаване на проектанската и производ-ствена дейност е добро. проблеми са възниквали само с квали-фикацията на шлосер-инструменталчиците, при които необходимата квалификация трябва да бъде много висока, а максималното заплащане в дружеството не може да удовлетвори тази висока квалификация. качествените потребители на личния състав са видни от таблица 1.

 

Таблица 1

 

информационното обезпечаване на дружеството се осъществява от контакти с инструменталните заводи в страната; фирмите в други страни (Фогел и Ноот — Австрия, Ротел — Швейцария, Мирамонди — Италия, Апарати за домакинство — Македония). Членството в Българската индустриална асоциация и Варненската търговско-промишлена палата.

Екология — В дружеството има добри условия за труд и безопасна работа. производството не е обременено с екологични проблеми (замърсяване на околната среда, вибрациии др.). При производството на ПКС има шум над допустимите граници, но работниците са снабдени с противошумни средства и получават компенсации от допълнителен платен отпуск и допълнително заплащане.

Социални проблеми — В дружеството се поддържат работни места за работницици и специалисти необходими за производството в момента. Служителите и работниците ползват редица социални преференции: мляко за професиите свързани със замърсена среда на работа (термист, оксиженист, хелиограф); допълнително възнаграждение за храна; облекчени условия на труд за работниците 3 години преди пенсиониране; безплатно облекло за работа.

В дружеството има два синдиката: — „Подкрепа“ и КНСБ. С тях ръководството има толерантни отношения. Колективният трудов договор се актуализира в началото на всяка година заедно със синдикатите, като се удовлетворяват техните изисквания и предложения във връзка с измененията и допълненията в негo.

3. техническо и технологично равнище на производството и качеството на продукцията

използвани съкращения:

ИЕ  - инструментална екипировка

СТО - специализирано технологично оборудване

МУД - малки уреди за домакинството

ПКС - плоскощепселни контактни съединения

 

основното оборудване на дружеството се състои от универ-сални металорежещи машини: стругове, фрезмашини, бормашини, плоскошлифовъчни центрови и безцентрови шлайфмашини и специализирани инструментални машини. По-голямата част от оборудването (с изключение на плоскошлифовъчната машина, МАНО-MH-1000C, DEKEL typ 20-25, DEKEL- FP4A и нишковата ерозивна машина DEM 315) са в експлоатация от 20 до 30 години и остатъчен ресурс на живот от 9 до 5 години. специалните инстру-ментални машини имат остатъчен ресурс на живот 15 до 10 години.

В сравнение с големите инструментални заводи, които са конкурентни фирми, технологичното оборудване на ЗИЕСТО АД е по-старо и относително по-малко наситено с инструментални машини.

Въпреки, че оборудването е по-старо, то е и по-универсално, инструменталната екипировка (в областта на щанците) е на нивото и над нивото на специализираните инструментални заводи в страната. Нивото на прес- и шприцформите в качествено отношение е под това на другите големи инструментални заводи, което се обяснява с липсата на модерни обемни ерозивни машини. Нивото на проектанската дейност е високо поради дългогодишното сътрудничество със западни фирми: Ротел — Швейцария, Баукнехт — Германия, Фогел и Ноот — Австрия. Съвместната дейност с тези фирми е лицензни изделия, за които дружеството получава инструментална екипировка, поддържане на тази екипировка, дублирането и частичното й усъвършенстване. специалисти на дружеството са провеждали и специализация в тях. Партньорство и техническо развитие ЗИЕСТО АД има през 1984 година с фирмата Фогел и Ноот — Австрия, като с други фирми няма контакти за модернизация и техническо развитие. Стратегията на ръководството на дружеството е да търси незаети ниши от потребности на пазара и в кооперираните окомплектовки в промишлеността и бързо да удовлетвори тези нужди. Това е направено с внедряването производството на електрически одеала през 1993 година, на електрически скари през 1994 година и на фрикционни амортисьори за автоматични перални машини. техническото ниво на продукцията е както следва:

— ИЕ на средно ниво относно прес- и шпризформи и на високо ниво относно щанците. Това се основава на липсата на оборудване със съвременна обемно-ерозийна технология.

— ПКС на високо ниво. Тази продукция е сравнима с европейските стандарти.

— СТО на високо национално ниво.

— МУД на средно европейско ниво.

Пласментните възможности са ограничени, тъй като предприятието е малко, но в момента се разработва дистрибуторска мрежа. инструменталното производство е на поръчкова система, затова при него няма проблеми относно пласмента му.

Рекламата на продукцията се извършва чрез проспектни материали, ценови листи, използват се и печатните медии. ЗИЕСТО АД членува в Българската индустриално стопанска асоциация и Варненската търговско-индустриална камара, благодарение на които осъществява контакти с чужди фирми.

4. Стратегия за развитие на предприятието 

стратегията за развитие на дружеството е в следните насоки:

 1) проучване на незаети ниши на пазара от стоки и коопе-рирани възли и детайли за промишлеността и на стоки и възли, които може да се произведат на конкурентни цени спрямо сегашни производители;

2) излизане на външни пазари;

3) разработване на дистрибуторска мрежа за новоусвоените изделия;

4) увеличаване скоростта на реализация;

5) подобряване на коефициента на обща задлъжнялост — привличане на повече заемни средства за реализация на ефект от по-висока рентабилност — намаляване задълженията към социално осигуряване и бюджет чрез намаляване относителния дял на незавършеното производство и реализация на готова продукция;

6) увеличение относителния дял на високоефективните изделия ПКС, СТО и МУД;

7) увеличение на социалните придобивки на служители и работници.

5. Текущо състояние

ЗИЕСТО АД е основано през 1949 година като инструментален цех на завод „Елпром“ — Варна. През годините 1963—1993 г., изработва инструментална екипировка (ИЕ) и специализирано технологично оборудване (СТО) на цялата гама от нови изделия на заводите на обединението „Перла“ От 1991 година ЗИЕСТО е преобразуван в ЕООД.

Намаляването на нуждите от ИЕ ориентира ръководството да развие и други производства : производство на малки уреди за домакинството (МУД) и да разшири производството на гамата от плоскощепселни контактни съединения (ПКС).

Към края на 2000 година производствената програма изглежда по следния начин:

46% — ИЕ;

30% — ПКС;

14% — СТО;

10% — МУД.

основното производство на ИЕ е с най-малка печалба, защото в този бранш има голяма конкуренция. Загубите се увеличават и от забавените плащания на заводите потребители на ИЕ, които са в лошо финансово състояние.

Добра перспектива има разширението на производството на ПКС, СТО и МУД.

За периода 1991—2000 ръстът

на ПКС е 15% за година,

на СТО — 5%,

на МУД — 10%.

производството на МУД започва едва в края на 2000 година и вече е 16% от общата продукция!

стратегията на ръководството на дружеството е да търси незаети пазарни ниши от поребности и бързо да удовлетвори тези нужди. Това е направено с внедряването на производството на електрически одеала през 1995 година. В последствие гамата от видовете електрически одеала се разширява и към настоящия момент се произвеждат 6 вида електрически одеала. От 1999 година ЗИЕСТО АД — гр. Варна разработва и внедрява производството на електрически възглавници.

Своята продукция дружеството реализира само на вътрешния пазар. През 1998 година произвежда шлосерни маси, които са реализирани в Германия.

ЗИЕСТО АД — гр. Варна е акционерно дружество с едностепенна форма на управление. Управлява се от Съвет на директори, състоящ се от трима души. Изпълнителният директор се избира от Съвета на директорите.

За качеството на електрическите одеала отговаря главният технолог и контрольор по качеството. контролът върху качеството се осъществява чрез изпитване на стенд на готовото крайно изделие. Освен това се осъществява и входящ контрол на всички материали, включени в изделието. За повишаване на неговото качество дружеството работи по външния дизайн на изделието. Сервизното — гаранционно и следгаранционно обслужване на клиентите на електрически одеала се извършва от ЗИЕСТО АД — гр. Варна. Електрическите одеала имат 1 година гаранция. производителят гарантира уют и топлина в студените дни на годината и минимален разход на електроенергия.


Настоящата тема може да използвате непосредствено, след като я изкопирате и запазите във файл (MS Word формат).


Ако желаете, може да получите файла 2010220.doc на Вашия e-mail адрес, след като заплатите on-line 3 лева чрез ePay по фирмената ни микросметка.
Може да платите и от банкомат   (чрез B-pay), но е необходимо да ни известите с празен e-mail, в който полето Относно/Subject да съдържа текст от вида: ПЛАТЕНО/PLATENO дд/мм/гггг чч:мм тема/tema: 2010220
платете 3 (три) лева
След като натиснете бутона ePay Now, автоматично ще бъдете пренасочени към сайта на ePay.bg, където фактически ще извършите плащането. След като платите (или не платите) системата отново ще Ви върне на нашия сайт. !!! ВАЖНО: При попълване на електронния формуляр на ePay.bg, в полето Информация, която получателят ще види за Вас, е необходимо да изберете E-mail, за да Ви изпратим файла на този, посочен от Вас, e-mail адрес