Обществено мнение и връзки с  обществеността

1. ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, КАТО СПЕЦИФИЧЕН ФЕНОМЕН НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

Връзките с обществеността са един от аспектите на публичната комуникация, а общественото мнение е един от основните фактори, от които тя чувствително се влияе.

Общественото мнение е сложен социално-психологически феномен,  насочен към решаването на актуални проблеми, вълнуващи хората. Общественото мнение включва оценката на хората по въпросите, които се пораждат от възникването на проблема, а също така отношението им към начина за неговото разрешаване.

Интересите са, които насочват хората към едни или други социални факти и стимулират тяхното осмисляне. На тази основа се пораждат и индивидуалните им оценки за действителността, както и потребността им те да бъдат споделени и обсъдени. Интересите възникват независимо от желанията на членовете на общността, социалната група. Това показва, че всъщност интересите имат обективен характер.

Общественото мнение възниква от индивидуалното мнение на отделните личности. Носител на общественото мнение са големи социални групи от хора.

Въпросите, които занимават хората и по които те дискутират, са много и твърде различни, но обществено мнение се появява само тогава, когато се касаят въпроси за публичните ценности. Това е когато хората са осъзнали своите интереси, когато имат информация и познават обекта, около който започват да се формират собствените им мнения. На тази основа те демонстрират и своята решителност и готовност за действие, т.е. отстояване на общественото си мнение.

Общественото мнение може реално да се формира само при наличието на наситено с богата и многопосочна информация публично пространство. Не може да се появи обществено мнение, ако липсва на плуралистична информация. Всяка едностранчивост изключва възникването на обществено мнение, защото не може да възникне дискусия по проблема, защото липсват различни аргументи и разнообразни гледни точки.

„Информацията не е нищо друго освен „намалена неопределеност“ ( Клод Шенон)

Информацията е в основата на рационализацията на всяка човешка дейност. Тя поражда размисъл и така постепенно кристализира  и общественото мнение. 

Развитието на РR започва с изследване на общественото мнение и на него са посветени и първите публикации в тази област. Известни са книгите на двама талантливи американски комуникатори: Уолтър Липман и Едуард Бърнайс. През 1922 г. и двамата издават книгите си: Липман - „Общественото мнение”, а Едуард Бърнайс - „Кристализиране на общественото мнение”.

2. СТРУКТУРА НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ (РR-ТЕХНОЛОГИЯ)

Съвременното общество е силно конфликтно. То се характеризира с редица негативи на обществения социален живот като: възникването на бюрократични прегради между властимащите и останалите, замяната на общуването с манипулация, отдалечаването на лидерите от масите, увеличаването на алиенацията (отчуждението), самоизолацията на индивида и т.н.

На тази база се формира структурата на общественото мнение.

РR-технологията е тази, която се занимава с тези въпроси, както конкретно в бизнеса, така и във всички други сфери на обществения живот.

Мисия на РR-технологията е да създава доверие между една корпорация и нейната приоритетна публика. Това е възможно, ако на хората им се гарантира ясно, че техните публичните интереси са взети предвид при изработването на корпоративните стратегии. Затова всяка РR-комуникативна програма е всъщност стремеж за подпомагане процеса на поява на активно — действено и позитивно ориентирано към корпорацията, обществено мнение. Невъзможна реализацията на която и да е корпоративна стратегия без подкрепата й от позитивно обществено мнение.

Формирането на подкрепящо обществено мнение за една корпорация е напълно възможно и при пренебрегване на интересите на публиката, но при наличие на големи финансови средства, похарчени за ефективни манипулативни техники. Възникналото на подобна основа обществено мнение, обаче, е силно неустойчиво. В такива случаи често се оказва, че корпорацията е загубила в по-далечна перспектива, като е формирала нетрайно и лабилно обществено мнение, тъкмо защото е пренебрегнала социалните интереси.

Ролята на РR-технологията за формиране на общественото мнение може да бъде систематизирана в няколко посоки:

-                     създаване на предпоставки за поява на обществено мнение;

-                     неутрализиране на враждебно спрямо корпорацията обществено мнение или модифицирането му в посока позитивиране;

-                     укрепване на формирано вече положително обществено мнение;

-                     активизиране („събуждане”) на скрито (латентно) обществено мнение.

РR-технологията, приложена към света на общественото мнение, изисква много добро познаване на публиката, на социалната обстановка и на тази основа предвиждане на тенденциите в развитието на общественото мнение. Това предполага точна квалификация и квалифициране на богатото многообразие от фактори, влияещи за неговото формиране в благоприятна посока, но също и на факторите, които могат да доведат до поява на критично или враждебно за корпоративната политика обществено мнение.

Когато една корпоративна политика спечели общественото мнение, то тя получава допълнителни дивиденти, при това твърде мощни, за по-нататъшната си професионална реализация. И обратното - когато е получила неодобрение от страна на общественото мнение, пред същата тази корпорация се появяват сериозни бариери, които са в състояние да й нанесат осезаеми загуби.

Истината, която всеки пиармен не трябва да забравя е, че хората са съпричастни дори и към засягащи ги болезнено решения, ако те са включени в дискусията за търсенето на алтернативи на решенията, ако тяхната реализация става в условията на откровеност и прозрачност, на достатъчно и алтернативна информация. Само тогава се появява информираната публика, която е наясно и с проблемите, и с переспективите и е готова да сътрудничи.

3. БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Бизнес комуникации в буквалния превод означава делово общуване. Обаче не се разбира съвкупността от всички делови отношения, а само деловото информационно-психологическо общуване.

Едно от първите  определения дадено за обществено мнение е дадено от философа Георг Хегел: „Съвместност, в която се проявява субективната свобода на единичните лица, които да съдят за всеобщите дела и да дават съвет за тези дела“.

Има три пресечни точки между бизнес комуникация и обществено мнение:

1) бизнесмените смятат, че влияят върху общественото мнение чрез качеството, цената и навреме предложената стока или услуга. Това показва, че за бизнесмените общественото мнение се проявява главно в отношение на клиентите към тяхната фирма;

2) положителния баланс на взаимоотношения между фирмата и обществеността се постига не само с доброто качество и цените на стоката, но и с успешната работа на отдела по PR;

3) дейността на фирмата протича в условията на конкуренция и често конкурентите прибягват до целенасочена обработка на общественото мнение. Това налага необходимост от контравъздействие.

Има два етажа на информация. Единия е самото обществено мнение, при което фирмата се отнася към обществеността като към бизнес партньор, без  обществеността сама по себе си да бъде такъв. Тук комуникацията е двустранна. Друг етаж са сведенията за обществено мнение и комуникацията по този повод между бизнеспартньорите изключва  обществеността.     


Настоящата тема може да използвате непосредствено, след като я изкопирате и запазите във файл (MS Word формат).


Ако желаете, може да получите файла 2010218.doc на Вашия e-mail адрес, след като заплатите on-line 3 лева чрез ePay по фирмената ни микросметка.
Може да платите и от банкомат   (чрез B-pay), но е необходимо да ни известите с празен e-mail, в който полето Относно/Subject да съдържа текст от вида: ПЛАТЕНО/PLATENO дд/мм/гггг чч:мм тема/tema: 2010218
платете 3 (три) лева
След като натиснете бутона ePay Now, автоматично ще бъдете пренасочени към сайта на ePay.bg, където фактически ще извършите плащането. След като платите (или не платите) системата отново ще Ви върне на нашия сайт. !!! ВАЖНО: При попълване на електронния формуляр на ePay.bg, в полето Информация, която получателят ще види за Вас, е необходимо да изберете E-mail, за да Ви изпратим файла на този, посочен от Вас, e-mail адрес