Конституционни гаранции за правата на човека

В конкретно вложения смисъл, гаранции за правата на човека са съвкупност от онези обществени фактори, които осигуряват изпълнението и защитата на признатите, от държавата, права на личността.

Тези фактори са многообразни. Те могат да се подразделят на институционализирани и фактически, в зависимост от това дали са включени или не, в регулативните системи от публичен характер.

Съобразно изразеното разбиране за гаранциите, те могат да се разгледат като:

- конституционни гаранции, т.е. тези норми на Конституцията, които самостоятелно и в една общност със съответното законодателство, сами по себе си съдържат гаранционни предпоставки и условия, като част от тях (но и със самостоятелно значение) съставлява регламентирания конституционен контрол;

- гаранции чрез дейността на органите на съдебната власт и на административната система;

- гаранции чрез международно-правните защитни механизми.

Извън тези юридически гаранции, налице са още и обществените гаранции, включително и политически, но те не са в предмет на настоящото изложение.

Конституционните норми служат като мерило за цялата гарантираща система. От съществено, а може би и определящо значение, е общият дух на обществото. Това се определя от характера на държавното управление и на политическия режим в него. Демократичното управление и политика, формират начин на мислене, който приема правата на човека като неотменим атрибут на политическите и граждански отношения в обществото. Възпитанието на хората в този дух създава основата на взаимно човешко разбиране, уважение и зачитане многообразието на мисълта и убежденията на хората и съответстващото им поведение в рамките на закона. Този начин на мислене и възпитание се отразява и в дейността на държавните органи, които прилагат Конституцията и конституционното законодателство.

Някои чуждестранни конституции съдържат специални норми като гаранции за основните права на личността. Типична в това отношение е испанската конституция.

Въпреки, че няма специален раздел, посветен на гаранциите за правата на човека, нашата Конституция съдържа гарантиращи норми в отделните глави. Като изходно начало е текстът в преамбюла, че правата на личността, нейното достойнство и сигурност се издигат във върховен принцип. Без да има пряко гарантиращо действие, този принцип стои в основата на последващата конституционна регламентация и намира конкретизация, своя конституционна „дешифровка“.

На основни начала стои политико-правния принцип на народния суверенитет. Самият факт, че държавната власт произтича от народа, от неговото суверенно право да формира изборните органи на държавата, респ. да се произнася по избора на политическата линия на държавата, предопределя жизнеността на останалите права на гражданите. Това право се подплътява и от една допълнителна, макар негативно изразена гаранция — забраната за присвояване на народния суверенитет от отделни групи от населението, партии и други организации, държавни органи или конкретна личност, извън избирателните и предвидените в Конституцията, органи, създадени пряко или посредствено от тях.

Народният суверенитет се свързва с държавния суверенитет, с правото на национална независимост, с правото на народите да разполагат със себе си и с това — свободата да изразят своята воля. „Националната независимост е гаранция на гаранциите. Един заробен народ да не е повече един свободен народ и гражданите не могат повече да се ползват миролюбиво от своите свободи …“. Съвременният взаимосвързан свят стеснява държавния суверенитет на основата на доброволно и взаимно ограничаване на държавите.

Въпреки примата на международните договори, Конституцията ни е непреклонна пред териториалната неприкосновеност на страната. В тази насока държавният суверенитет е неограничен безпрекословно. Относно териториалната цялост Конституцията не приема вмешателство на чужда власт в и вън от страната. Нейното изменение по този въпрос е недопустимо освен с решение на специалния учредителен орган, наречен Велико народно събрание. Това се отнася и до формата на държавно устройство като унитарна държава и до категорична конституционна забрана за образуване на автономни териториални образувания.

Гаранционно значение има принципът за непосредствено действие на конституционните разпоредби. Това означава, че те могат да се прилагат пряко, на собствено основание, съобразно конкретното съдържание. Това се отнася за нормите, които не препращат към закон или не се детайлизират от текущото законодателство. Такива са множество конституционни норми относно основните права и задължения на гражданите. Между тях са тези за българското гражданство — напр. правилото, че български гражданин по рождение не може да бъдат лишен от българско гражданство; че гражданин на страната не може да бъде изгонен от нея или предаден на друга държава. Същото се отнася и за редица лични, политически и социални права на гражданите.

Несъмнено е, че една конституция не може да създаде пълна регламентация на регулираните обществени отношения. Това не е и нейното предназначение. Няма конституция, която да е конструирана по такъв начин. В противен случай тя би се превърнала в един безпрецедентен акт със сборни материални и процесуални норми, регламентиращи всички страни на отношения, свързани с права на гражданите.

 

 

Използвана литература:

 

Хаджолян М., Правни гаранции за правата на човека


Настоящата тема може да използвате непосредствено, след като я изкопирате и запазите във файл (MS Word формат).


Ако желаете, може да получите файла 2010211.doc на Вашия e-mail адрес, след като заплатите on-line 3 лева чрез ePay по фирмената ни микросметка.
Може да платите и от банкомат   (чрез B-pay), но е необходимо да ни известите с празен e-mail, в който полето Относно/Subject да съдържа текст от вида: ПЛАТЕНО/PLATENO дд/мм/гггг чч:мм тема/tema: 2010211
платете 3 (три) лева
След като натиснете бутона ePay Now, автоматично ще бъдете пренасочени към сайта на ePay.bg, където фактически ще извършите плащането. След като платите (или не платите) системата отново ще Ви върне на нашия сайт. !!! ВАЖНО: При попълване на електронния формуляр на ePay.bg, в полето Информация, която получателят ще види за Вас, е необходимо да изберете E-mail, за да Ви изпратим файла на този, посочен от Вас, e-mail адрес