Организация и управление на Дом за медико-социални грижи за деца

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД.. 2

ИЗЛОЖЕНИЕ. 3

1. Историческа справка. 3

2. Цел и задачи на ДМСГД-Варна. 3

2. 1. ЦЕЛ.. 3

2. 2. ЗАДАЧИ.. 4

2. 3. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ НА ДМСГД.. 4

3. Контингент на ДМСГД-Варна. 4

4. Приемане на децата на ДМСГД-Варна. 5

5. Осиновяване на децата. 6

6. Структура на ДМСГД-Варна. 8

7. Показатели за дейността на ДМСГД-Варна Таблица№3. 8

8. Кадрова осигуреност на ДМСГД-Варна. 9

9. Основни изисквания за приемане на нов работник в ДМСГД-Варна. 10

10. Изяви в международен план и работа по определени проекти. 10

11. Материална база и доставки на ДМСГД.. 11

11. 1. Материална база. 11

11. 2. Доставки. 11

12. Финансиране на ДМСГД.. 13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 13

ЛИТЕРАТУРА: 14

ПРИЛОЖЕНИЯ: 15

 

УВОД

 

 Детското население е стратегически контингент на всяка нация. Домовете за медико-социални грижи за деца са здравни заведения,в които се отглеждат деца с повишен медико-социален риск от 0 до 7-год. възраст. Тези деца са лишени от родителски грижи,поради тежки заболявания или смърт на единия или двамата родители,лишаването им от свобода и др.

 Първоначално ДМД са били създадени най-вече,за да се преборят с високата детска смъртност. Затова съвсем естествено те силно напомнят болници. С годините обаче съставът на децата, приемани в тях се променя и те се превръщат от болнични в социални заведения. В тях все още се приемат деца с висок медицински риск,но децата живеят там за по-продължителен

период от време,т. е. децата се нуждаят от детско заведение,което да прилича повече на дом,техния дом,а не на болница. Следователно основната цел на реформата на МЗ е да промени ДМД,като от болнични заведения ги превърне в структури за отглеждане на деца с медицински и социален риск.

През 1997г. МЗ започна структурна реформа в ДМД.

През м. юни 1998г. МЗ проведе акредитация на съществуващите 31 ДМД в страната с цел оптимизиране на материално-техническата,легловата и кадровата им база.

 Наредба №20 се отменя от предлагания отМЗ Правилник,който регламентира дейността и функционирането на ДМД. От затворени болнични заведения ДМД стават детски медико-социални Домове с отворена стратегия,като има възможност за мобилност в структурата на Дома. ”Отворена стратегия”,която включва посещаване на масови детски ясли и градини;отваряне на Домовете за ученици,студенти, стажанти и др. ;създаване условия за развитие и изграждане на системата “приемни семейства”; използване на физиотерапевтичната база на Домовете за физиотерапия и рехабилитация на нуждаещите се семейни деца извън институцията. Промяна на възрастта 0-7г. ,което дава възможност за децата,които не могат да бъдат осиновени,нито да се върнат в биологичните им семейства,да останат и растат в позната обстановка с хората,които познават и към които са се привързали. Смятам,че тези реформи в ДМД ще доведат до резултати,които ще ни позволят да виждаме повече усмивки на децата настанени в тези институции.

Специална благодарност изказвам на социалния работник на ДМСГД-Варна-г-жа В. Колева.

ИЗЛОЖЕНИЕ

1. Историческа справка

 Домът е открит 17. 11. 1953г. в няколко вили в областта “Салтаната” и първоначално е разполагал с 50 легла. На 16. 10. 1993г. се премества на ул. ”Толбухин”№90,а леглата стават 105. На 20. 05. 1983г. ДМД-Варна се настанява в новопостроената в кв. ”Виница” сграда и увеличава леглата си на 260,а през 1986г. Те стават 300. През 1992г. Броят на леглата е редуциран на 280.

 През 1995г. е разкрит рехабилитационен център,в който постъпват увредени деца от цялата страна. На постъпилите в центъра деца им се провежда комплексно лечение с ЛФК,лазертерапия,магнитотерапия и др. В центъра работят физиотерапевти с допълнителен договор,детски невролог и четери рехалилитатори.

 Лекарите от центъра работят едновременно и в отделението за увредени деца и с външни такива,които се настаняват в помещенията на отделението за майки. Децата се придружават от родителите си.

 Домът е и база за обучение на студенти от ПМИ,ВСУ и ВМИ.

 След проведената през 1998г. акредитация броят на леглата в ДМД-Варна става отново 300,а наименованието на Дома става Дом за медико-социални грижи за деца.

2. Цел и задачи на ДМСГД-Варна

2. 1. ЦЕЛ

 2. 1. 1. Социална цел

 Тя може да бъде разглеждана в два аспекта:

-         1. Да осигурява адекватни социални услуги и грижи.

-         2. От гледна точка на отговорността пред колектива, социалната цел се състои в осигуряване на подходящи условия за труд и справедливи възнаграждения на персонала,както и в предоставянето на възможност за развитие в кариерата на новопостъпилия и наличния персонал.

 2. 1. 2. Лечебна цел

 Лечебните цели на ДМСГД-Варна,свързани с обособените в Дома отделения са следните:

-        Да провежда мероприятия за закаляване на децата във физиологично отделение

-        Да оказва навременна и компетентна медицинска помощ

-        Провеждане на небходимите изследвания,и ако е необходимо осигуряване на условия за лечение на децата

2. 1. 3. Икономическа цел-Това е стремежът към реализиране на печалбата от дейността. За ДМСГД-Варна тази цел би могла да бъде ефективното разходване на средствата,получени под формата на бюджет или дарения,средствата от социални услуги,както и тези които постъпват в Дома по линия на международни проекти.

2. 1. 4. Научно-техническа цел

 Тук можем да включим разработването на научни проекти,както и прилагане на новостите в областта на науката и техниката.

 Схема№1

Дърво на целите на ДМСГД

фиг. *

2. 2. ЗАДАЧИ

 Домът е за медико-социални грижи и в него се отглеждат деца сповишен медико-социален риск от 0 до7г.

 -ДМСГД трябва да създава условия за правилно нервно- психическо развитие на децата

 -ДМСГД извършва социални и медицински грижи и услуги

 -ДМСГД трябва да съдейства съвместно със социално правния кабинет за осиновяване на предоставените за тази цел деца;своевременно връщане на децата,приети за временно отглеждане в случаите,когато се създават условия за това;решаване на социално-правни проблеми на самотните майки,бременните и децата съвместно със социално-правния кабинет.

2. 3. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ НА ДМСГД

 Таблица№1

Силни страни

Слаби страни

Домът е отдалечен от центъра на града/шум,замърсяване, пренаселеност/

Персоналът е високо квалифициран

Домът е отдалечен от културния живот на града.

Финансова зависимост-бюджетна издръжка.

 

Възможности

Заплахи

Промените в Дома са съобразени с международните стандарти.

Нарастване на разходите зца извършване на соц. услуги.

Спадане на приходите от дарения и спонсориране.

 

3. Контингент на ДМСГД-Варна

 В ДМСГД-Варна се настаняват деца до 7-год. възраст. Безусловно и с предимство се приематдеца на самотни майки,деца с починали майки,подхвърлени,изоставени или кръгли сираци. С предимство за временно отглеждане се приемат децата на майки,чието заболяване застрашава детето.

 По медицински инструкции се приемат хипотрофични деца,с вродени аномалии и недоносени.

 Извънбрачно бременните жени след шестия месец на бременността,ако нямат възможност да останат в семействата си или в друго заведение. В интерес на децата,майките,които дават децата си за доотглеждане остават в ДМСГД за срока на редовния си платен отпуск по майчинство.

 Директора на Дома насочва майките за социална помощ към СПК и звената за социално подпомагане.

4. Приемане на децата на ДМСГД-Варна

 При приемането на децата родителите или настойниците им сключват договор с главния лекар на Дома за времетраенето на престоя. Ако детето няма настойник главният лекар поема тези задължения и прави предложение пред СПК за определяне на такъв.

 За приетите в Дома се води книга,в която се вписват постъпилите деца и бременните жени. При приемане на деца на болен родител се изисква подновяване на медицинското свидетелство през определени интервали от време 3 или 6 месеца в зависимост от характера на заболяването. Ако болният родител почине главният лекар сключва договор за престоя на детето с другия родител,който се задължава да го вземе при сключване на брак. В случай на отказ,се изисква нотариално-заверена декларация,с която детето се предоставя за осиновяване.

 Всички деца,постъпили в ДМСГД-Варна се настаняват в приемно-карантинно отделение или в изолатор за срок от 10 до 21 дни.

 Майките и децата,приети по спешност,карантинират за 3 дни в Дома за провеждане на изследвания.

 При приемане на децата от домашни условия,родителите или настойниците са длъжни да предоставят следните документи:

-        Молба от родителите или докладна разписка от СПК

-        Акт за раждане на детето

-        Лична карта на родителите

-        Служебна бележка за брутния доход на семейството и клетвена декларация за броя на лицата в него

-        Здравна карта за дете и епикриза от личния педиатър

-        Медицинско свидетелство за здравословното състояние на детето и родителите

При приемане на децата,извън посочените случаи се изискват допълнително следните документи:

-        Препис от акта за смъртта на починалата майка

-        Препис от решението на съда за разведени родители

-        Препис от присъдата на майка-затворничка

При приемане на извънбрачно бременни жени се представят следните документи:

-        Лична карта и молба

-        Медицинско свидетелство със следните данни:

1.      Срок на бременност определен от акушер-гинеколог

2.      Изследване на луес и гонорея

3.      Кръвна група

4.      Урина

5.      Анален секрет

6.      Рентгенография на бял дроб

7.      Общ преглед и заключение на интернист

8.      Наличие на контакт с остро заразно заболяване

5. Осиновяване на децата

 Едно от най-важните задължения на ръководството на ДМСГД е изборът на подходящо семейство за отглеждане и възпитание на децата,предоставени за осиновяване. Системата на осиновяването са строго регламентирана от Семейния кодекс. С осиновяването на децата,отглеждани в социални заведения се занимава директора на ДМСГД,съвместно със СПК,ръководен от специалист с юридическо образование. СПК осъществява цялостната дейностпо осиновяването на децата до 3г. ,като за целта:

-        Оказва практическа помощ на родителите за попълване и подписване пред нотариус декларация,с която детето се предоставя за осиновяване

-        Извършва социална анкета на семействата,предявили желание за осиновяване с оглед на семейното им положение

-        Съвместно с директора на ДМСГД определя децата,които могат да бъдат предоставени за осиновяване

 СПК води делата за осиновяване на децата,като следи за спазване тайната на осиновяването и съхранява документацията по него

 За извършване на осиновяването се изискват следните документи:

-        Мед. свидетелство по образец с изследвания за кожно-венерически болести,рентгенография на белите дробове и сърцето,общ мед. преглед

-        Бележка от местоработата за размера на трудовото възнаграждение 12 месеца назад

-        Свидетелство за съдимост

-        Характеристика по месторабота или по местоживеене,ако лицето не работи по трудов договор

-        Бележка от личния педиатър за условията на живот

-        Удостоверение от кметството по местоживеене

-        Такса за завеждане на дело,платена по сметката на съответния съд

 Предаването на детето се регистрира в съответния приемен журнал,без да се записват имената на осиновителите. Данните се съхраняват в ДМСГД или в СПК,като за всяко дете се образува отделно дело.

 Персоналът на ДМСГД е длъжен да пази пълна тайна за семейството и общественото положение на майките и децата,които постъпват в ДМСГД,както и за децата дадени за осиновяване. За нарушаване тайната на осиновяването се налагат най-строги наказания.

 Предаването на самото дете се извършва само в определен от директора кабинет,най-добре след изписване на майката. До извършване на осиновяването кръвната майка има право да оттегли декларацията си. На осиновителите се дава подробна епикриза за здравословното състояние на детето.

 ДМСГД има за задача в интерес на детето да го върне своевременно в семейството. За целта най-малко две седмици преди изтичане на срока по договора с родителите,трябва да им се съобщи за предстоящото изписване. В случай на необоснован отказ за вземане на детето в определения срок,администрацията на ДМСГД има право чрез СПК да отнесе въпроса до прокуратурата за възбуждане на наказателно дело.

 Справка за осиновените деца в ДМСГД-Варна 1993-1998г. , Таблица№2

Години

България

Чужбина

Общо

1993

23

 

23

1994

99

 

99

1995

86

21

107

1996

54

17

71

1997

46

39

85

1998

42

32

74

6. Структура на ДМСГД-Варна

 В ДМСГД се оформят два основни блока-физиологичен и патологичен.

1.      Към физиологичния блок се обособяват кърмаческите отделения и тези за деца до 7г. възраст.

2.      Към патологичния блок се разкриват следните отделения:

-        -недоносени

-        -рехабилитация и отглеждане на деца с вродени аномалии и малформации,спастични парализи и др.

 За обслужване на двата блока се разкрива задължително приемно-карантинно отделение на базата на 8-10% от легловия фонд и изолатор на базата на 8-10% от легловия фонд.

 Отделенията към физиологичния и патологичния блок,в който се отглеждат деца от кърмаческа възраст,се устройва по боксова система. Помещенията за деца над 1г. трябва да отговарят на изискванията за детски ясли.

 ПКО и изолационните отделения трябва да се обзавеждат с особено внимание,за да бъде обстановката в тях приятна и интересна за децата,дасе осигури възможност за свободни движения и игра. Тук трябва да работят опитни и съзнателни служители,които да съумяват да смекчат психичния шок на децата,настанени понякога при трагични обстоятелства. В такъв случай не бива да се допуска излишно дълъг престой на децата в отделенията за недоносени,в изолатора,които са с болничен характер. Навременното прехвърляне на децата във физиологичния блок или завръщането им в семейството е от съществено значение за правилното им развитие и по-добра социализация.

 ДМСГД-гр Варна поддържа връзка с останалите ДМСГД в страната,със СПК,както и с Домовете за деца.


7. Показатели за дейността на ДМСГД-Варна Таблица№3

 

Години

1995

1996

1997

1998

 

Използв. в леглодни

77367

77331

87884

83618

 

Брой легла

280

280

280

300

 

 

В началото

221

191

228

239

 

Записани

200

240

234

196

 

Изписани

224

194

218

211

 

Всичко починали

6

9

5

5

 

Починали до 1г.

6

8

4

4

 

В края

191

228

239

219

 

всичко

1190

1747

1730

1748

 

пневмон

10

24

35

28

 

рахит

47

64

69

42

 

ОИГДП

485

614

604

649

 

Показатели за дейността на стационара на ДМСГД-Варна за 9-мес. на 1999г. по отделения, Таблица№4

Отделения

Ср. год. бр

легла

Изп. На 1

легло в дни

Ср. прес

той на премин.

болен

Бр. прем.

болни

Оборот на леглата

Физиологично І

120

20986

136. 86

184

1. 53

ПКО

60

158. 21

62. 45

152

2. 53

МО

50

200. 3

161. 53

62

1. 24

Недонос.

30

163. 83

63. 83

77

2. 56

ФО ІІ

40

221. 47

94. 24

94

2. 35

Всичко

300

21729. 81

143. 6

407

10. 21

8. Кадрова осигуреност на ДМСГД-Варна

 В ДМСГД-Варна работят високо квалифицирани специалисти,разпределени в следната организационно-управленска структура:

-         1. Министър                                5. 1. Касиер-счетоводител

-         2. 1. РЦЗ                                        5. 2. Помощен персонал

-         2. 2. Община                                5. 3. Работници

-         3. Директор                                 5. 4. Ординатори

-         4. 1. Гл. счетоводител                5. 5. Педагози

-         4. 2. Зав. АСЧ                              5. 6. Психолог

-         4. 3. Зав. отделение                    5. 7. Ст. мед. сестри

-         4. 4. Гл. сестра                             6. 1. Мед. сестри

-         4. 5. Личен състав                      6. 2. Детегледачки

-         4. 6. ТРЗ                                        6. 3. Санитари

Забележка:Виж схема№2 в приложението

 

 

 За периода 1995-1998г. броят на заетите на съответните длъжности лица е следният: Таблица№5

Години

1995

1996

1997

1998

Щат

221

221

216

232

Лекари

11

11

11

11

Мед. сестри

97

97

95

82

Акушерки

1

1

 

 

Рехабилит.

3

3

5

3

Лаборанти

2

2

2

2

Соц. р-к

1

1

1

1

 

В ДМСГД-Варна персонала има възможност за квалификация.

За педагозите всяка година се изнасят лекции по актуалните за работа с деца проблеми. За 2000г. лекциите са били изнесени от Марк Еванс,педагог в училище за деца със специални нужди в Уелс,Великобритания.

 За лекарите и мед. сестрите ежегодно се организират курсове в София за повишаване на здравната им квалификация.

 За детегледачките,педагозите периодично изнасят лекции.

9. Основни изисквания за приемане на нов работник в ДМСГД-Варна

 Основни инструктивни правила:

-        Представяне на колегите по работа

-        Запознаване с обстановката на работното място

-        Запознаване с длъжностната характеристика

-        Встъпителен инструктаж

При постъпване на работа следва:

-        Представяне пред колектива,административния и синдикалния ръководител

-        Запознаване с характеристиката на отделението,целите и задачите му

-        Запознаване с Правилника за вътрешния ред

-        Осигуряване на работни принадлежности

-        Запознаване с правилата и начините за техническа безопасност на труда

-        Разясняване на правилните методи на работа и процедурите при решаване на затрудненията

-        Разясняване на връзката с другите отделения и нейното осъществяване

-        Запознаване с битовите условия в Дома и помещенията

Забележка:Към точка 9. Виж в приложението длъжностни характеристики на соц. р-к,педагог


10. Изяви в международен план и работа по определени проекти

 ДМСГД-Варна има опит в работата с фондации и програми. В момента ДМСГД-Варна работи със следните фондации:

-        Фондация “развитието на детето и семейството” по програма “Да растеш без родители”. Това е социално-обучителна програма,в която участват специалисти,които работят в ДМСГД

-        Фондация “Пандуров” по програмата “Надеждата на Хана”. За тази програма гореспоменатата фондация отпуска средства за пълното обгрижване на 14деца,които са включени в програмата, както и за заплати на персонала,работещ по програмата “Надеждата на Хана”. Целта на програмата е по-лесна социализация на деца с малформативни увреждания в обществото.

-        Фондация “Милосърдие” по програмата “Баба и внуче”. Това е американска програма,която работи в ДМСГД-Варна от 1998г.

Целта на програмата е по-добро развитие и по-добра социализация на даца с аутизъм или с псих. увреждания в обществото.

 От 1999г. ДМСГД-Варна извършва обмяна на опит с Дом”Пупониера”в гр. Бордо,Франция. Този Дом подкрепя майки в затруднено положение заедно с тяхното дете.

 До момента обмяната на опит се извършва само между лекари.

11. Материална база и доставки на ДМСГД

 11. 1. Материална база

ДМСГД разполага с една от най-добрите материални бази в страната. През 1995г. е бил извършен цялостен ремонт,по време на който отделенията от боксова система са преобразувани в апартаменти,във всеки един от които се отглеждат по 8-10 деца от една детегледачка. Целта е средата максимално да се доближи до семейната и децата по-лесно да се социализират в обществото.

 Материалната база на ДМСГД включва сграда,компютри,факс, перални и сушилни машини,автомобилен парк,стерилизатори, сонетер,галваностат,радар,инхалатори,дарсонвал,микроскоп, термостат,телевизори,централно парно.

 Има наложен лимит върху разходите за гориво,вода,транспорт и телефонни разговори.

11. 2. Доставки

 От гледна точка на системния подход организацията може да се разглежда като механизъм за преобразуването на входовете и изходите. На входа се подават материали,оборудване и работна сила. Организацията получава тези ресурси чрез мрежа от доставчици,но едни организации имат само един доставчик,а други-много,поради това че те са в различна степен зависими от доставчика на съответния ресурс.

 Организацията е зависима от количеството,качеството и времето на доставка. Обикновенно всяка организация,която борави с материали поддържа някакъв запас. При утвърждаване на взаимоотношенията с доставчиците си организацията може да избира различни стратегии. Най-добрата стратегия трябва да води до поддържането на оня запас от материали,който във финансово отношение ще тежи най-малко на бюджета на организацията.

 За да просперира една организация,тя се нуждае не само от материали,а и от капитал. В този смисъл тя е зависима от банки,правителствени програми,международни проекти и частни лица. Без хора,които са способни да използват ефективно сложната технология,капитала и материалите,за постигане на конкретните цели и задачи,организацията не може да функционира и да се развива в желаната от нея насока.

 Всяка календарна година ДМСГД-Варна провежда конкурс за набиране на доставчици,който се обявява в поне в два местни ежедневника. Целта е да се съберат най-малко три оферти за всяка една от извършваните доставки,за да може конкурса да се проведе. Пристигналите оферти се завеждат в книгата за входяща документация и в седемдневен срок след провеждането на конкурса фирмите подали заявка за участие,се уведомяват за резултатите от протичането му. Офертите се разглеждат от комисия,в която влизат един лекар,гл. сестра,гл. счетоводител и един юрист. Съставът на комисията се определя със заповед от директора,като в заповедта се посочват срокът на подаване на документите,датата и условията за провеждане на конкурса.

Доставките на ДМСГД-Варна през 1998г. имат следния вид:

 

 Таблица№6

Доставчик

Осигуряващ

“Галанкс” и “Първа частна” аптеки

Лекарства

ДССД

Храна

Тел. проучвания

Прах и дезинфектанти

Складове на едро

Лигнин и памук

“Булоил”

Гориво

ДССД и “Фризланг”

Сухи млека

“Тих труд” и “Анкора”

Раб. облекло за персонала

 

 Понякога се налага служителите на ДМСГД да правят телефонни проучвания,за да открият най-изгодно предлаганите лекарства,консумативи и др.

 

 Таблица№7

Матер дълготрайни активи

1995

1996

1997

1998

Сгради в лева

2494

2494

144625

192830

Машини и апаратура

2436

4106

86840

107540

Застроена площ в кв. м.

1800

1800

1800

1800

Полезна площ на 1легло

6

15

6

6

 

Фактори на оценка на ДМСГД-Варна Таблица№8

 

 -3 -2 -1 0 1 2 3

Финансов потенциал

 

 

 

 

 

 

 

Технология

 

 

 

 

 

 

 

Кадрови потенциал

 

 

 

 

 

 

 

Материално-техническа база

 

 

 

 

 

 

 

Качество на услугите

 

 

 

 

 

 

 

Ценова политика

 

 

 

 

 

 

 

Конкуренти

 

 

 

 

 

 

 

Мениджмънт

 

 

 

 

 

 

 

Доставка

 

 

 

 

 

 

 

 


Разходи на ДМСГД за периода 1995-1998г. , Таблица № 9

 

Видове

разходи

Уточнен кредит в лева

Фактически разходи в лева

1995

1996

1997

1998

1995

1996

1997

1998

заплати

13794

18606

172000

319500

13695

20410

171872

319452

Соц. осиг.

4828

6884

64600

118605

4754

7518

64604

118605

Др. възнаг

и плащ.

 

 

6900

10437

 

 

6852

10437

Храна

6100

11000

98900

164883

5169

11530

121900

165024

Медика

менти

1700

3280

29170

49512

1325

3768

33951

49849

Постелен инвентар и облекло

1287

 

300

10275

565

1260

4225

14356

Матер,горива и е-я

 

 

222100

142771

 

 

229516

168948

Външни услуги

 

 

7300

12484

 

 

35763

84892

Текущ ремонт

 

 

7000

4902

 

 

3405

18821

Други разходи

1307

16100

3500

8184

1235

1320

3405

8184

Осн. ре

монт

 

1000

12000

7803

 

980

20338

7803

Р-ди по др. парагр

 

 

1444

2448

 

 

1659

5293

Вс. теку

щи разх.

38138

56970

625214

851804

37023

72467

705667

971664

Канз. и стоп. р-ди

9102

 

 

 

10252

25599

 

 

Команд.

20

100

 

 

28

82

 

 

Всичко

38138

56970

625214

851804

37023

72467

725564

977444

Придобив

МДА,

НДА,земя

 

 

 

 

 

 

19902

5780

 

12. Финансиране на ДМСГД

 ДМСГД се намира изцяло на държавна издръжка. Бюджета на ДМСГД се определя от Община Варна. Средствата,които постъпват в ДМСГД извън бюджета са от дарения,спонсориране,социални услуги и медицински услуги,участие в международни проекти.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Решението за настаняване на едно малко дете в ДМСГД трябва да се взема само в случаите,когато то е единственото възможно.

 Какво е необходимо, за да имат децата от домовете едно относително добро развитие и благополучие?Според мен са необходими добра организация и управление,професионализъм и не на последно място наличие на парични средства.

 В курсовата си работа аз представих ДМСГД-Варна. Това е Дом с много добра материална база и висока квалификация. Създадени са много добри условия за отглеждане на децата. В Дома се предоставят висококачествени медицински и социални грижи и услуги. ДМСГД-Варна е “отворен” за международни програми и проекти,поддържа немалко контакти с фондации и предоставя възможност за повишаване квалификацията на персонала.

 Мнозина смятат,че ДМСГД в страната са ненужни,че не се осигуряват добри грижи за децата,но нима е по-добре безнадзорните деца да живеят на улицата,или по сега действащите закони детето да се върне при семейството си,въпреки че е напълно възможно то да е избягало от него,или да е било изоставено на произвола на съдбата си от същото това семейство.

 Не бива да забравяме,че продължителното отлагане на закона за правата на детето може да доведе до пагубни последици от типа на нарастване на престъпността и просията с малолетни,повишаване броя на малолетните проститутки,увеличаване броя на безпризорните деца,а също и увеличаване на нивото на наркоманията сред малолетните.

 Затова,мисля,че Домовете за Медико-Социални Грижи,както и Домовете за деца не трябва да се закриват,преди да се осигури по-добър начин за отглеждане на децата,които са малтретирани от семействата си или са останали сираци и нямат възможност да получат родителски грижи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Правилник за вътрешния ред на ДМСГД-Варна

2. Правилник за отлеждане и възпитание на деца,лишени от родителска грижа,ДВ,бр. 9/2000г.

3. Наредба№9 от 12. V. 1997г. ,ДВ,бр. 47/2000г.

4. ДВ,бр. 48/1989г.

5. ДВ,бр. 80/2000г.

6. ДВ,бр. 56/1998г.

7. ДВ,бр. 29/1999г.

8. ДВ,бр. 153/1998г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Схема №1-Длъжностна структура в ДМСГД-Варна

2. Длъжностна характеристика на социален работник в ДМСГД-Варна

3. Длъжностна характеристика на детегледачка в ДМСГД-Варна

4. Договор за отглеждане и възпитание на дете

5. Молба от родителя/настойника за приемане на детето в ДМСГД

6. Анкетна карта

7. Анкетна карта-осиновители

8. Анкета за заплащане на такси

9. Протокол за намерено,подхвърлено,изоставено дете

10. Декларация за отказване от родителски права

11. Анкетен лист

 


Настоящата тема може да използвате непосредствено, след като я изкопирате и запазите във файл (MS Word формат).


Ако желаете, може да получите файла 2010208.doc на Вашия e-mail адрес, след като заплатите on-line 3 лева чрез ePay по фирмената ни микросметка.
Може да платите и от банкомат   (чрез B-pay), но е необходимо да ни известите с празен e-mail, в който полето Относно/Subject да съдържа текст от вида: ПЛАТЕНО/PLATENO дд/мм/гггг чч:мм тема/tema: 2010208
платете 3 (три) лева
След като натиснете бутона ePay Now, автоматично ще бъдете пренасочени към сайта на ePay.bg, където фактически ще извършите плащането. След като платите (или не платите) системата отново ще Ви върне на нашия сайт. !!! ВАЖНО: При попълване на електронния формуляр на ePay.bg, в полето Информация, която получателят ще види за Вас, е необходимо да изберете E-mail, за да Ви изпратим файла на този, посочен от Вас, e-mail адрес