Курсова работа на тема: Банковата платежна практика у нас

Варна, октомври' 2005


Увод

10. БИБЛЕЙСКАТА ПАРИЧНА СИСТЕМА

"Никому не бъдете длъжни за нищо . . ." (Римляни 13:8).

В Глава Седма на „Да наследим земята“ (Gary North, Inherit the Earth), друга книга от серията Библейски Инструкции (Biblical Blueprint Series), разглеждам дълговото робство. Библията смята дълга за форма на слугуване: "И който взема назаем е слуга на заемодавеца" (Притчи 22:7б).

Никоя парична система, основана на дълга, не е библейски законна. Такава система заробва икономиката под онези, които определят паричните правила на играта. Ако парите не са дългови пари, Федералният Резерв и другите централни банки не биха могли да съществуват. Стремящият се към печалба елит, който не определя  паричната политика на един народ, не би могъл да упражнява никаква власт. Пазарът би определил кое е пари и кое не е. Пазарът би определил какви да са преобладаващите лихви..

Гари Норт  [1]

 Платежната практика на банките у нас е в тясна връзка с националната платежна система. Значителни стъпки за усъвършенстване на българската платежна система вече на направени у нас. Въвеждането на системата за брутен сетълмент в реално време допринесе за повишаване на сигурността и ефективността и намаляване риска на националната платежна система.

„Опитът от изграждането и внедряването на Системата за брутен сетълмент в реално време RINGS показа, че по-ниската степен на развитие на страната и в частност на финансовата ни система има две измерения - проблемите, които създава тази изостаналост, и възможностите за бъдещо развитие, които тя ни дава. БНБ няма да отстъпи от постигнатите през последните десет години достижения в банковата инфраструктура за сметка на по-авангардни или екзотични решения, дори те да са предлагани от първокласни международни институции. В политиката си централната банка ще отчита преди всичко интересите на българската финансова система и нейните клиенти.“ (Иван Искров, Управител на БНБ[2])

Национална платежна система

Съгласно чл. 2 от Закона за Българската народна банка, централната банка отговаря за организирането, поддържането и развитието на платежните системи в страната, като съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни механизми.

През последните години са направени значими стъпки за усъвършенстване на българската платежна система:

-                     Интегрираната банкова система за електронни преводи, БИСЕРА, (националната разплащателна система на България) е въведена в експлоатация през 1992 г.

-                     Националният оператор с банкови карти, БОРИКА, е създаден през 1995 г., за да обслужва плащанията с карти на територията на Република България.

-                     Създадени са две сетълмент системи за ценни книжа:

§      Депозитар на държавни ценни книжа през 1992 и

§      Централен депозитар АД през 1996 г.

БИСЕРА

БИСЕРА, съгласно чл. 4 на Наредба N3 на БНБ и МФ за безналичните плащания и националната платежна система, е система за обслужване на междубанкови клентски плащания, инициирани за изпълнение в определен момент.

Участници в БИСЕРА са:

-                     БНБ;

-                     Всички търговски банки на територията на станата.

Основни функции на БИСЕРА:

-                     приема и обработва междубанкови клиентски плащания за суми под предвидените в чл. 8, т.1, буква “в” от Наредба N3;

-                     сетълмент на междубанковите плащания – извършва се чрез системата за брутен сетълмент в реално време RINGS в БНБ, в строго определени моменти от системния ден на RINGS. Заявките за сетълмент се съставят в резултат на многостранно нетиране на инициираните от участниците плащания;

-                     подготвя и изпраща до участниците информация за резултатите от сетълмента;

-                     осигурява трансфер до адресата на друга банкова информация – платежни инструкции по вътрешнобанкови плащания, искания за инкасиране на суми, откази на искания за инкасо, информационни съобщения.

Достъп до БИСЕРА могат да имат:

-                     БНБ и търговските банки;

-                     Клонове на търговски банки, по решение на търговската банка;

-                     Други национални платежни системи, напр. Системата за Електронни Бюджетни Разплащания (СЕБРА).

Достъпът до БИСЕРА е само чрез сертификат, издаден от Банксервиз АД и се осъществява чрез наета или избираема телекомуникационна линия.

Операционните правила за работа на БИСЕРА се издават от БНБ.

Моментите за извършване на сетълмент на междубанковите плащания се определят от БНБ.

Графикът за работа на БИСЕРА се задава от Банксервиз, на база определените моменти за сетълмент на междубанковите плащания:

-                     системата е отворена за приемане на инструкции по плащания (вътрешнобанкови и междубанкови) както и друга банкова информация 24 часа на ден 7 дни в седмицата;

-                     сетълментът на междубанковите плащания се извършва само в работните дни на RINGS, два пъти на ден;

-                     генерирането и получаване на резултатите от сетълмента се извършва веднага след получаване от БНБ на отговора на заявката за сетълмент;

-                     получаването на информацията по вътрешнобанковите плащания както и на друга банкова информация става по всяко време по инициатива на адресата.

БОРИКА

БОРИКА като национален картов оператор

Банковата организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА) е създадена през 1993 г. като еднолично дружество на Българска народна банка (БНБ) с Решение на УС на БНБ. През 2004 дружеството беше преобразувано в еднолично акционерно дружество на Българска народна банка. През 2005 г. Българска народна банка продаде 63.76 % от капитала на дружеството на 25 български банки. Съгласно преходните и заключителните разпоредби на Наредба 3 на БНБ и Наредба 16 на БНБ за плащанията с банкови карти, за национален оператор на картовата система в Република България е определено дружеството БОРИКА.

Като Национален картов оператор БОРИКА обслужва 28 местни банки, практически всички банки, които издават банкови карти и приемат плащания с тях, като (1) авторизира плащанията, извършени с местни дебитни и международни дебитни и кредитни карти (включващи картовите продукти на MasterCard, Visa, American Express и JCB), издадени от тези банки, (2) персонализира издаваните чрез дружеството банкови карти, (3) извършва нетиране на междубанковите плащания, инициирани чрез картови операции, и изпраща резултатите за сетълмент в Българска народна банка, (4) осъществява връзка с международните картови системи MasterCard, Visa, American Express, (5) тества и сертифицира банкомати и ПОС терминали, (6) разработва операционни правила за функционирането на картовата система.

БОРИКА е обслужваща организация (Member Service Provider /MSP/) на MasterCard Europe и като такава обслужва 12 местни банки при издаване и авторизация на плащания с картовите продукти на MaserCard. БОРИКА е организация процесор (Processor Company) на Visa International и като такава обслужва 6 местни банки при издаване и авторизация на плащания с картовите продукти на Visa.

БОРИКА оперира авторизационната система SТEPS на Белгийския картов оператор BANKSYS S.A. Борика има лиценз за технологията PROTON и PRISMA на Proton World за издаване на смарт карти.

БОРИКА има персонал от 40 висококвалифицирани професионалисти със значителен опит и познания в областта на (1) платежните системи, (2) различни хардуерни и софтуерни платформи, включващи TANDEM, IBM mainframes, PC (3) хардуерни и софтуерни криптографски системи.

Настоящата дейност на БОРИКА, освен оперирането и поддържането на картовата система, включва и работа по стратегическия проект миграцията към смарт карти на базата на стандарта EMV и проекти, свързани с разработка на авторизационен софтуер, софтуер за банкомати и ПОС терминали и софтуерни и хардуерни средства за криптографска защита.

БОРИКА като картова система

Съгласно чл. 5 на Наредба 3 на БНБ за безналичните плащания и националната платежна система, БОРИКА е Системата за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната.

БОРИКА не е картова система на отделна банка.

Като картова система БОРИКА осигурява авторизация на плащанията с банкови карти, издадени от местни банки на територията на страната.

Като елемент на националната платежна система БОРИКА осигурява извършването на сетълмента на междубанкови плащания посредством нейната връзка със Системата за брутен сетълмент в реално време RINGS на БНБ, като събира и систематизира информация за всички междубанкови плащания като обработва получената информация и по предварително определен график подава в RINGS заявка за сетълмент на получените резултати от преизчисляване на многостранна основа на взаимните задължения на участниците.

БОРИКА има връзка с мрежите на MasterCard Europe (EPS-NET), Visa International (VISANET) и на American Express, благодарение на което след 1996 г. у нас стана възможно да се теглят пари в брой от всички банкомати и да се плащат стоки и услуги от ПОС терминали, свързани към БОРИКА, със всички картови продукти на тези организации.

БОРИКА е свързана със системата ePay.bg и платежните сървъри, оперирани от Датамакс, което позволява на всички картодържатели на дебитни карти на 26 банки да плащат стоки и услуги чрез Интернет, да плащат сметки за телефон, парно, ток, мобилни телефони на Мобилтел, Глобул и Мобиком, да зареждат предплатени карти за мобилни телефони Мобилик на Мобиком, Prima на Мобилтел и b-connect на Глобул и предплатени Mtel.Card карти за достъп до Интернет и да зареждат депозити за Мобилтел и Глобул от над 1000 банкомата в страната.

Нормативна база

Нормативната база на картовите плащания на територията на страната и издаването на банкови карти се определя от наредба 3 на българска народна банка за безналичните плащания и националната платежна система, наредба 16 на българска народна банка за плащанията с банкови карти, указания 16-10002-01, 16-11002-01, 16-11002-02 и 16-11002-03 на бнб и операционните правила на националния картов оператор.

Съгласно Наредба 16 на БНБ за плащанията с банкови карти:

Банковата карта се издава въз основа на писмен договор между издателя и картодържателя, при условие че за операциите с картата е открита банкова сметка. Преди сключване на договора издателят следва да информира писмено другата страна за всички свои правила и условия за издаване на банкова карта, както и за минималното съдържание на договора за банкова карта. Договорът за издаване на банкова карта трябва да съдържа задълженията и отговорностите както на картодържателя, така и на издателя по отношение на банковата карта и извършваните с нея операции.

С измененията в Наредба 16 на БНБ (бр. 98, 16 ноември 2001) беше направена хармонизация на наредбата с Рекомендация 97/489/EC на Европейската Комисия за електронните платежни инструменти, каквито са банковите карти. Основната цел Рекомендация 97/489/ЕС и съответните текстове в Наредба 16 на БНБ е да се дефинират минималните изисквания относно отговорностите и задълженията на издателите на електронни платежни инструменти и държателите на тези инструменти, картодържателите, както и да се осигури по-високо ниво на защита на картодържателите.

 Отношенията между Националния картов оператор БОРИКА и издателите на банкови карти се уреждат с договор. В договора задължително се включва текст, с който издателите дават предварително съгласието си националният оператор да прави заявки за сетълмент срещу техните сметки за сетълмент в Българската народна банка във връзка с извършването на междубанкови плащания, породени от авторизираните операции с банкови карти.

Отношенията между банките, приемащи плащания с банкови карти, и търговците, при които се плащат стоки и услуги с банкови карти, се уреждат се договор. С договора за приемане на плащания с банкови карти търговецът се задължава да приема плащания с банкови карти, издадени от всеки издател, с когото националният оператор е сключил договор, а издателят - да заплати на търговеца по посочена от него сметка сумите, дължими от картодържателя на търговеца след използването на картата.

Банки, издаващи и управляващи банкови карти

Една банка у нас може да издава банкови карти и да управлява извършването на операции с тях, ако тази дейност е включена в издадената й от БНБ банкова лицензия. Банките, които имат в дейността си издаване и управление на банкови карти, са два вида:

-                     Банки, които издават банкови карти

-                     Банки, които приемат плащания с банкови карти

За да може една банка да управлява операции с банкови карти, тя трябва да има технологична готовност да издава банкови карти, да приема плащания с тях и да поддържа терминални устройства АТМ и ПОС, които могат да се използват и от картодържателите на останалите издатели на банкови карти. Всяка банка, която издава банкови карти и/или управлява операции с тях, е длъжна да осигури възможност от всяко терминално устройство АТМ или ПОС, което тя поддържа финансово, да могат да се извършват операциите по теглене на пари в брой чрез терминални устройства АТМ (банкомати) и плащане на стоки и услуги чрез терминални устройства ПОС с всички банкови карти, издадени на територията на страната.

Банките, които издават картови продукти по договор с международна картова организация като MasterCard Europe и/или Visa International, могат или само да издават картови продукти на тези организации, или да издават и да приемат плащания с картовите продукти на тези организации. Съгласно правилата и регулациите на MasterCard Europe и Visa International, банка-член на съответната организация може да приема плащания с картов продукт на същата организация, само след като тя е издала определен брой карти от този картов продукт.

Сетълмент

При междубанкови картови операции (картодържател с карта, издадена от дадена банка, извършва операция на банкомат или ПОС терминал, обслужван от друга банка) платежният процес приключва след операцията сетълмент в Българска народна банка. При тази операция се извършва дебитиране на сметката за сетълмент в БНБ на банката, която е издала банковата карта и кредитиране на сметката за сетълмент в БНБ на банката, която поддържа финансово банкомата или сметката на търговеца, където е инсталиран ПОС терминала, със сумата на извършената картова операция.

В момента операцията сетълмент на междубанковите плащания, породени от картови операции, се извършва в БНБ чрез Системата за Брутен Сетълмент в Реално Време (RINGS). Съгласно чл. 5 на Наредба 3 на БНБ за безналичните плащания и националната платежна система БОРИКА като Система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната има директна връзка с RINGS изпълнява следните основни функции:

§      събира и систематизира информацията за всички междубанкови плащания по операции на територията на страната с банкови карти, издадени от местни банки;

§      обработва получената информация и по предварително определен график подава в RINGS заявка за сетълмент на получените резултати от преизчисляваните от нея на многостранна основа на взаимните задължения на участниците в системата;

§      посредничи при извършването на сетълмент в RINGS на плащанията на територията на страната с банкови карти, издадени от местни банки по силата на договор между издателя и международна картова организация, като събира и обработва информацията за всички междубанкови плащания с такива карти и подава заявка за сетълмент в RINGS;

§      изпраща на банките информация за резултатите от сетълмента на изпълнените чрез нея плащания.

Правилата и процедурите за извършване на операцията сетълмент са описани в нормативната база на Националната платежна система и указанията към тях.

Плащания чрез Интернет

БОРИКА предоставя възможност да се извършват плащания на стоки и услуги с банкови карти чрез Интернет посредством Системата за електронни плащания (е-плащания) чрез Интернет ePay.bg, която се оперира от фирмата Датамакс ООД.

Системата ePay.bg предоставя възможност: 

§      На всички държатели на национални дебитни карти с логото на БОРИКА и/или на международни кредитни карти да плащат у нас стоки и услуги чрез Интернет;

§      На всички български търговци или обслужващи организации, които желаят, да приемат еднократни плащания на стоки и услуги чрез Интернет с национални дебитни карти с логото на БОРИКА и/или международни кредитни карти;

§      На масовите консуматори да извършват периодични плащания, като плащане на телефонни сметки, ток, парно отопление, данъци и др.

Извършване на Е-плащане с банкова карта чрез Интернет

Е-плащане с банкова карта чрез Интернет се извършва в следните няколко стъпки:

§      Получаване на заявка от търговеца или организацията, предоставящи стоката или услугата за извършване на плащане;

§      Получаване на потвърждение или на отказ от клиента за сделката и плащането;

§      Платежният сървър на ePay.bg изпраща в БОРИКА данните за картата, записани в него при предварителната регистрация на клиента;

§      Авторизация на плащането в БОРИКА и дебитиране на наличните средства по картата на клиента с цената на сделката;

§      Генериране на съобщение за потвърждение или отказ за плащането до търговеца и до клиента.

Авторизация на плащането в БОРИКА

Основна характеристика на системата ePay.bg за Е-плащания с банкови карти чрез Интернет е, че при нея се извършва незабавна авторизация (проверка) на всяко заявено плащане в БОРИКА в реално време чрез постоянната он-лайн връзка между Платежния Сървър на ePay.bg и БОРИКА, посредством която се осигурява достатъчна защита и бързодействие при обслужване на заявките за плащания. При извършване на авторизацията на всяко плащане се използват механизмът за авторизация в БОРИКА, който позволява параметризиране на лимитите по сметки и карти за всеки отделен клиент-картодържател, и технологията на междубанковите плащания с карти от ПОС терминали, която позволява сметката на търговеца и сметката, свързана с картата, да бъдат в различни банки.

Електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (Депозитар на държавни ценни книжа)

Емитираните от правителството на Република България ценни книжа са в безналична форма и се водят в създадената в БНБ електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК. В нея се регистрират всички сделки на първичния и вторичния пазар на ДЦК, както и изплащането на главниците и лихвите по ДЦК с настъпил падеж. Участници в системата са първични дилъри на ДЦК - търговски банки и финансово-брокерски къщи (инвестиционни посредници). БНБ поддържа сметки, отчитащи притежаваните от първичните дилъри и техни клиенти ДЦК. При сделки с ДЦК между участниците в системата БНБ извършва прехвърлянето по водените от нея регистри и разплащанията чрез функциониращата в реално време през деня платежна система в БНБ при спазване на основния принцип в търговията с ДЦК – доставка срещу плащане (едновременно прехвърляне на средствата от купувача към продавача и на ДЦК в обратна посока - от продавача към купувача). Сделките с ДЦК се регистрират при спазване изискванията на Наредба № 5 на Министерството на финансите и БНБ за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични ДЦК (обнародвана в ДВ бр.89/1998 г., изменена бр. 43 и 106/1999 г. и бр. 8/2000 г.).

Нормативна база

§      Закон за Българската народна банка (чл. 43)

§      Закон за държавния дълг (чл. 34, 35, 36)

§      ПМС № 167 от 1993 г. за емитиране, обслужване и погасяване на вътрешните държавни заеми и за финансиране на бюджетния дефицит

§      Параграф 15 и 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г.

§      Наредба № 5 на МФ и БНБ за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с безналични ДЦК

§      Наредба № 15 за контрол върху сделките с безналични ДЦК

§      Наредба № 31 за сетълмент на държавни ценни книжа

§      Критерии за оценка и избор на първични дилъри на ДЦК, утвърдени на 10 юни 2003 г.

Писма на МФ, съгласувани с БНБ, относно прилагането на критериите:

§      Срокове за извършване на операции с ДЦК на първичния и вторичния пазар

§      Форми - образци по вписване на обстоятелства, свързани с учредяването на залог на безналични ДЦК по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за особените залози

§      Съвместно писмо на министъра на финансите и управителя на БНБ относно реда и начина за обезпечаване на средствата по сметки и депозити на бюджетните организации в обслужващите банки и за изготвяне на информацията за касовото изпълнение на бюджета

§      Вътрешни правила за емисия, регистрация, клиринг и сетълмент на безналични държавни ценни книжа

§      Вътрешни правила за регистриране и обслужване на залози върху безналични ДЦК

§      Съвместно писмо на МФ и БНБ относно изграждането на самостоятелна автоматизирана система за провеждане на аукциони за ДЦК (АДЦК)

§      Ръководтво за потребителя на Системата за приемане на заявки за участие в аукционите за ДЦК

Централен Депозитар АД

Централен Депозитар АД е единствената организация в България, която осъществява сетълмент на безналични корпоративни ценни книжа

Акционерна структура, управление и регулиране на дейността

Централен депозитар АД (ЦД) е учреден като акционерно дружество на 13.08.1996 г. на основание чл.91 от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества (ЗЦКФБИД). Акционери на депозитара са големите търговски банки в България, участващи активно на пазара за ценни книжа. Освен това по закон акционери са Българска народна банка (БНБ) и Министерство на финансите (МФ), които имат блокираща квота при решенията на Общото събрание на акционерите на депозитара.

Контролът върху дейността на депозитара се извършва директно от БНБ и МФ чрез съвместна Наредба 19, изготвена от двете институции. В нея се регламентират услугите, предлагани от ЦД, организирането на отчетността и формата на контрол върху дейността на дружеството от страна на държавните структури.

Оперативното управление се осъществява от седемчленен борд на директорите, в който по закон има по един представител на МФ и БНБ. Бордът на директорите избира един от членовете за изпълнителен директор, който ръководи ежедневно дейността и се отчита минимум веднъж на месец пред останалите членове на Съвета на директорите.

Управителен съвет на централен депозитар АД

Централен Депозитар АД е акционерно дружество с едностепенна структура на управление. Съвета на Директорите се състои от седем члена и съставът му към януари 2004 г. е както следва:

Изпълнителен Директор:       Цветелина Бондаренко

Членове:

                                      Мариела Ненова        Гергана Беремска 

                                      Николина Мичева    Любомир Цеков  

                                      Стилиян Вътев         Виктор Папазов 

 

Акционери на Централен Депозитар АД

Централен Депозитар АД е регистриран като акционерно дружество на 13.08.96 с капитал 30 хил. лева. Акциите на дружеството са са поименни, с право на един глас и номинал 100 лева. Централен Депозитар АД не разпределя дивиденти по закон. През 1998 г. капитала на дружеството е увеличен на 100 хил. лева. Акционерите на Централен Депозитар АД към края на 1998 г. са както следва:

Държавни институции и фирми

-                     Министерство на финансите  

-                     Българска Народна Банка  

Банкови институции

-                     Булбанк АД 15 Банка ДСК АД

-                     Росексимбанк АД 16 Първа Източна Международна Банка АД

-                     Българска Пощенска Банка АД 17 Кредитна Банка АД

-                     Обединена Българска Банка АД 18 Държавен Застрахователен Институт

-                     Инвестбанк АД 19 СИБанк АД

-                     ТБ Хеброс АД 20 Централна Кооперативна Банка АД

-                     Международна Банка за Търговия и Развитие АД 21 Евробанк АД

-                     Първа Инвестиционна Банка АД 22 Райфайзенбанк (България) АД

-                     ТБ Експресбанк АД 23 Сосиете Женерал - клон София

-                     ТБ Биохим АД 24 ИНГ Беърингс - клон София

Небанкови финансови институции

-                     Българска Фондова Борса - София АД 33 Акцепт Инвест АД

-                     Ортфинанс АД 34 Логос ТМ АД

-                     Евър АД 35 Фина С АД

-                     Хеджър АД 36 Първа Финансова Брокерска Къща ООД

-                     Източна Финансова Къща АД 37 Юнити Инвест-99 АД

-                     Натурела Груп ЕООД 38 Sofia Invest Brokerage PLC

-                     Бета Корп АД 39 Елана АД

-                     Дилингова Финансова Компания АД 40 7М АД

Система за брутен сетълмент в реално време

Системата за брутен сетълмент в реално време извършва неотменим и безусловен сетълмент на всички плащания в левове на територията на Република България.

През ноември 2001 г. Управителния Съвет на Българската народна банка одобри Заданието за Системата за брутен сетълмент в реално време (СБСРВ) в БНБ. Заданието описва подробно системата на БНБ, функционалните и потребителски изисквания по отношение на системата за брутен сетълмент в реално време.

Въз основа на Заданието, на 5 февруари 2001 г. БНБ обяви открита международна тръжна процедура за избор на основен изпълнител на СБСРВ, който да достави комплектно и интегрирано решение за система за брутен сетълмент в реално време, включително и спецификации, хардуер, системен и приложен софтуер, интеграционни изпитания, въвеждане в експлоатация, приемателни изпитания и обучение за потребителите, гаранционен период и следгаранционно осигуряване и развитие. В международния търг участваха някои от най-опитните доставчици на приложен софтуер за СБСРВ. Тръжната процедура премина през няколко кръга и на 31 юли 2001 г. БНБ подписа споразумение “до ключ” и споразумение за поддръжка на софтуера с Монтран Корпорейшън от САЩ.

Проектът за СБСРВ е структуриран в следните четири етапа:

-                     Първи етап – Спецификация

-                     Втори етап – Адаптиране към конкретните изисквания

-                     Трети етап – Изпълнение

-                     Четвърти етап - Реална експлоатация

RINGS (Real-time INterbank Gross-settlement System)

RINGS е система за брутен сетълмент в реално време в БНБ за извършване на финален сетълмент на системно важни плащания в левове в страната. Чрез сетълмента в БНБ се извършва окончателното уреждане на задълженията по трансфера на парични суми и по плащанията по сделки с ценни книжа между две или повече страни.

RINGS извършва сетълментът на плащанията незабавно и индивидуално за всяко системно важно плащане.

Системно важно плащане е всяко плащане:

1)                 по което първоначален инициатор и краен получател е участник в сетълмента (банка към банка) и плащания към и от БНБ;

2)                 въз основа на заявка за сетълмент, изпратена от системен оператор - нетни трансфери на средства, изискващи сетълмент в определен момент, плащанията са подадени от системите на БИСЕРА, БОРИКА, както и от ЦД АД и ДДЦК за транзакции с ЦК на принципа DVP;

3)                 на клиент на банка за сума, равна на или над 100 хиляди лева.

RINGS използва SWIFT мрежа и услугата SWIFT FIN Y-Copy за междубанковия поток от платежни съобщения.

RINGS е собственост на Българската народна банка. БНБ организира, регулира, контролира, оперира, администрира, поддържа и развива RINGS. БНБ осъществява овърсайт върху ситемата.

Участници в RINGS са:

1)                 Участниците в сетълмента, които имат сметки за сетълмент в БНБ:

§      Българска народна банка и

§      лицензираните банкови институции (търговски банки) по смисъла на Закона за банките;

2)                 Системните оператори - институции, упълномощени от Управителния съвет на БНБ, които предоставят услуги, свързани с посредничеството по междубанкови преводи на парични суми и плащания по сделки с ценни книжа:

§      системният оператор на системата за обслужване на клиентски плащания, инициирани за изпълнение в определен момент БИСЕРА;

§      системният оператор на системата за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната БОРИКА;

§      системният оператор на системата за обслужване на плащания по сделки с безналични ценни книжа - Централния депозитар ;

§      БНБ като оператор на системата за обслужване на сделки с ДЦК.

Всеки участник в RINGS има равноправен достъп до системата в рамките на системния ден в съответствие с изискванията на Правила и процедури за работа на системата за брутен сетълмент в реално време.

В RINGS задължително се изпълняват:

§      плащания между търговски банки и плащания по изрично нареждане на клиент на търговска банка;

§      всички клиентски и бюджетни плащания, както и нареждания за плащания по искане за инкасо, равни на или над 100 000 лв.;

§      плащания по заявки за сетълмент, подадени от системните оператори;

§      плащания между БНБ и търговска банка;

§      плащания по сделки с ДЦК;

§      плащания, свързани със служебно събиране на такси, лихви и комисиони от БНБ;

§      плащания по принудително изпълнение срещу сметки на търговски банки;

§      заявки за сетълмент на плащания на разпоредители с бюджетни кредити, подадени от Главно счетоводство на БНБ.

 

Национална платежна система след въвеждането на RINGS

§      Национална платежна система след въвеждането на RINGS включва формите на безналични плащания в левове, свързаните с тях правила и процедури, както и следните системи за обслужване на междубанкови преводи на парични суми и плащания по сделки с ценни книжа:

§система за обслужване на клиентски плащания, инициирани за изпълнение в определен момент - БИСЕРА;

§      система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната - БОРИКА;

§      система за обслужване на плащания по сделки с държавни ценни книжа - ССДЦК;

§      система за обслужване на плащания по сделки с безналични ценни книжа - Централен депозитар;

§      система за брутен сетълмент в реално време - RINGS.

Въвеждането на RINGS в реална експлоатация ще наложи промени във функционирането на другите системи. БИСЕРА, БОРИКА и Централен депозитар ще подават към RINGS заявки за сетълмент (нетирани резултати от подадените към тях плащания). Системата на ССДЦК ще има връзка в реално време с RINGS, това ще позволява търговия в реално време с ДЦК.

Значимост на RINGS

Внедряването на система за брутен сетълмент в реално време е предпоставка за приемането на България в Европейския икономически и монетарен съюз. Към момента на внедряване системата ще обслужва само вътрешни за страната плащания в лева.

Проектът е насочен към бъдещото интегриране на българската платежна система с TARGET след присъединяването на България към ЕС и ЕВС. Съществува техническа възможност за обработка на плащания в Евро и на международни плащания (системата е съвместима с TARGET) при присъединяване на страната към Европейския съюз.

RINGS ще осигурява по-ефективно управление на системния риск от страна на Българска народна банка. Банките ще могат да следят и ефективно да управляват ликвидността си и платежния процес. Интерактивното наблюдение ще се осъществява чрез изградената за целта VPN мрежа.

Проектът на СБСРВ е съобразен с:

§      Основните принципи за системно важни платежни системи на Комитета по платежни и сетълмент системи, Банка за международен сетълмент, Базел;

§      Стандартите на Европейската централна банка;

§      Стандартите на Международната организация по стандартизация, ANSI и SWFT стандартите за обмен на платежни съобщения и финансова информация; поверителност на обменяната информация, автентификация на изпращача и на получената информация и безотказност (неотхвърляне) на изпращача на информацията, и управление на криптографските шифри.

Надзор на платежните системи

Надзорът на платежните системи е независима функция за гарантиране ефективно, надеждно и стабилно функциониране на платежните системи в Република България посредством наблюдение, оценка и анализ на съответствието на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа с установените стандарти в тази област.

Основна цел на надзора на платежните системи е ограничаване на системния риск и подобряване на надеждността и ефективността на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа в Република България. Това се осъществява посредством проследяване изпълнението на принципите и стандартите в областта на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа, и сътрудничество с органите, отговорни за управлението на финансовата система.

Основните задачи на надзора на платежните системи са:

§      Действия и контрол за съблюдаване прилагането на международните стандарти за платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа, и участие в развитието на нови платежни системи;

§      Съдействие за осигуряване на законова стабилност на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа на базата на съществуващото национално и международно законодателство в тази област;

§      Координиране действията на участниците в платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа за съблюдаване на установените правила и процедури, и съдействие на други регулативни институции чрез обмяна на информация и съгласуване на дейностите.

Надзорът на платежните системи има за обект на дейност включените в националната платежна система след въвеждането на RINGS платежни системи, изброените в Наредба № 3 на БНБ.

Надзорът на платежните системи изпълнява своята основна цел и задачи в съответствие с принципите за независимост, законосъобразност, целесъобразност, всеобхватност и системност.

Промяна в нормативната база

Внедряването на RINGS наложи промени в нормативната рамка регулираща платежната система на страната:

-                     Законът за електронната търговия и електронния подпис влезе в сила на 07.10.2001 г.,

-                     През август 2002 г. Наредба No. 3 за плащанията бе изцяло променена и сега носи името Наредба No. 3 за безналичните плащания и националната платежна система.

-                     Същевременно бяха изменени Наредба No. 19 за Централния депозитар на ценни книжа уреждаща операциите на ЦД АД, Наредба No. 15 за контрол върху сделките с безналични ДЦК и Наредба No. 16 за плащания с банкови карти уреждаща транзакциите свързани с националния картов оператор БОРИКА.

-                     Приети са Правилата и процедурите за работата на RINGS и указанията свързани с работата на системните оператори: Оперативни правила за работа на БИСЕРА, Указанията относно плащанията с банкови карти и Указание на БНБ и Централен депозитар АД за извършване на плащания по сделки с безналични

 

Приложение

Банки

 

-                     Българска народна банка - http://www.bnb.bg

-                     ТБ "Алианц България" - - http://www.allianz.bg/site/page.php

-                     Алфа банка - http://www.alphabank.bg/

-                     Банка ДСК - http://www.dskbank.bg

-                     Банка Пиреос А.Д. - http://www.piraeusbank.gr/

-                     Банка Хеброс АД - Пловдив -  http://www.hebros.bg/

-                     БНП-Париба (България) АД - http://www.bulgaria.bnpparibas.com/

-                     БУЛБАНК АД  - http://www.bulbank.bg/

-                     Българо-американска кредитна банка АД, София - http://www.baefinvest.com/

-                     Българска пощенска банка АД - http://www.postbank.bg

-                     Демирбанк България АД - http://www.demirbank.bg

-                     Евробанк АД - http://www.eurobank.bg

-                     Инвестбанк АД - http://www.ibank.bg/

ИНГ Банк Н. В. - http://www.ing.bg/ingbg/Index_bg.jsp

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА - http://www.corpbank.bg/

Насърчителна банка АД - http://www.nasbank.bg/

Национална банка на Гърция С. А. - клон София - http://www.nbg.bg/

Обединена българска банка - http://www.ubb.bg/

Общинска банка АД, София - http://www.municipalbank.bg

ПроКредит Банк  - http://www.procreditbank.com/

Първа източна международна банка АД  - http://www.feibbank.com/

Първа инвестиционна банка  - http://www.fibank.bg/

Райфайзенбанк (България) АД - http://www.raiffeisen.bg/

Росексимбанк АД - София - http://www.roseximbank.bg/

СЖ Експресбанк  - Варна - http://www.sgexpressbank.bg

Ситибанк Н. А. - http://www.citibank.com/

Стопанска и инвестиционна банка -  http://www.eibank.bg

ТБ БИОХИМ - http://www.biochim.com/

TОКУДА БАНК АД -  http://www.tcebank.com/

Юнионбанк - http://www.unionbank.bg/

Централна кооперативна банка - http://www.ccbank.bg/

ЧПБ ТЕКСИМ АД - http://www.teximbank.bg

Асоциация на търговските банки - http://www.acb.bg

БАНКСЕРВИЗ АД - http://www.bsbg.net

 

--------------------------------------------------------------------------------

 [1] „ЧЕСТНИ ПАРИ - Библейските принципи за парите и банковото дело“ -http://bgrecon.commentary.net/bgrecon/BCIL.htm

[2] "БНБ ще провежда прозрачна политика", в-к "Пари"  5 декември 2003


Настоящата тема може да използвате непосредствено, след като я изкопирате и запазите във файл (MS Word формат).


Ако желаете, може да получите файла 2010137.doc на Вашия e-mail адрес, след като заплатите on-line 3 лева чрез ePay по фирмената ни микросметка.
Може да платите и от банкомат   (чрез B-pay), но е необходимо да ни известите с празен e-mail, в който полето Относно/Subject да съдържа текст от вида: ПЛАТЕНО/PLATENO дд/мм/гггг чч:мм тема/tema: 2010137
платете 3 (три) лева
След като натиснете бутона ePay Now, автоматично ще бъдете пренасочени към сайта на ePay.bg, където фактически ще извършите плащането. След като платите (или не платите) системата отново ще Ви върне на нашия сайт. !!! ВАЖНО: При попълване на електронния формуляр на ePay.bg, в полето Информация, която получателят ще види за Вас, е необходимо да изберете E-mail, за да Ви изпратим файла на този, посочен от Вас, e-mail адрес