Обединяване на търговските дружества, Курсова работа, Център за следдипломна квалификация

Търговските дружества чрез обединяването си могат да водят борба с конкуренцията, да осъществяват съвместни инвестиции, да повишават резултатността на капитала.

От гледна точка на профила на фирмите, които решават да се обединят, различаваме два вида обединяване:

1) Хоризонтално обединяване - при него се цели да се ограничи конкуренцията, да се намалят рисковете, разходите и да се увеличи рентабилността;

2) Вертикално обединяване - поставя си за цел да намали разходите от междинната търговия чрез постигане на директна връзка между производител и потребител.

От гледна точка на самостоятелността обединенията на фирмите могат да се появят в две форми:

1) Кооперация. Това е форма  на обединяване на базата на сключен договор, при която фирмите остават юридически и икономически самостоятелни. Такива обединения са известни в света като:

- корнер ­ фирмите запазват самостоятелността си, обикновено обединението е хоризонтално и чрез сключен договор на влизащите в обединението фирми се цели да се завладеят дадени пазари за кратък срок;

- картел ­ хоризонтално обединение в дългосрочен съюз на еднородни фирми с цел премахване на конкуренцията между тях;

- синдикат ­ специфична форма на картела, при който фирмите запазват своята производствена и юридическа самостоятелност, като организира обща търговска дейност;

2) Концентрация ­ обединяване на фирми чрез капиталово участие под единно ръководство. Тук се разглежда дяловото участие като форма на капиталово участие на една фирма (майка) в друга фирма (дъщерна), при което се цели да се осъществи общо управление. Такива обединения на фирми са известнии в света като:

- концерн - обединение на юридическо самостоятелни фирми от различни отрасли, които имат общо ръководство и икономическа зависимост;

- тръст - обединяване на фирми, които губят юридическата си самостоятелност и са в икономическа зависимост (имат общо ръководство);

Търговско законодателство включва две основни форми на обединяване на търговски дружества.

1) Консорциум - договорно обединение на търговци за осъществяване на определена дейност. Обикновено консорциумите са временно обединение с поставени цели;

2) Холдинг. това е ново явление у нас. Холдингът се създава във формата на акционерно дружество (АД), командитно дружество с акции (КДА) или дружество с ограничена отговорност (ООД). Целта е да бъде изключена конкуренцията между фирмите, влизащи в холдинга, да се подпомага производствената дейност на всички фирми от холдинговата компания, да се отстояват интересите им на пазара.

В международната стопанска практика холдингът се проявява в различни разновидности.

При чистия холдинг, холдинговата компания държи контролния пакет от акции и управлява останалите дружества без сама да извършва стопанска дейност.

В банковия холдинг функциите на компаниите се изпълняват от една или няколко банки.

Ако фирмата-майка е промишлена, строителна, търговска или друга специализирана корпорация, която не само държи акциите (дяловете) на другите дружества, но и сама осъществява стопанска дейност, налице е оперативен холдинг. Негови разновидности са хоризонталния и вертикален холдинг.

Механизмът на холдинга се прилага и при конгломератизацията, когато целта е да се асоциират печелившите дружества, без да се търси технологична връзка между тях и да се създава отраслово ядро.

* Данъчно облагане на холдингова банка и кредит на холдингово дружество:

­ Министерството на финансите определя дружествата, които могат да ползват особения режим за данъчно облагане на холдинговата дейност.

­ Холдингово дружество може да предостави заеми само на дружества, в които има пряко участие или ги контролира. Размерът на предоставените суми не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на холдинговото дружество.

­ Размерът на депозитите в дъщерните дружества и предприятия в холдинговото дружество не може да е 3 пъти по-голям от размера на капитала.

От изложеното до тук се убеждаваме, че холдинговото дружество има много положителни страни.


Настоящата тема може да използвате непосредствено, след като я изкопирате и запазите във файл (MS Word формат).


Ако желаете, може да получите файла 2010119.doc на Вашия e-mail адрес, след като заплатите on-line 3 лева чрез ePay по фирмената ни микросметка.
Може да платите и от банкомат   (чрез B-pay), но е необходимо да ни известите с празен e-mail, в който полето Относно/Subject да съдържа текст от вида: ПЛАТЕНО/PLATENO дд/мм/гггг чч:мм тема/tema: 2010119
платете 3 (три) лева
След като натиснете бутона ePay Now, автоматично ще бъдете пренасочени към сайта на ePay.bg, където фактически ще извършите плащането. След като платите (или не платите) системата отново ще Ви върне на нашия сайт. !!! ВАЖНО: При попълване на електронния формуляр на ePay.bg, в полето Информация, която получателят ще види за Вас, е необходимо да изберете E-mail, за да Ви изпратим файла на този, посочен от Вас, e-mail адрес