Търговски дружества у нас, Курсова работа, Център за следдипломна квалификация

С прилагането на Търговския закон като основен субект на стопанската дейност се приема “търговецът”, а като организационно-структурна форма, под която той извършва своята дейност ­ предприятието.

Търговец е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие изпълнява търговска дейност. Задължителните изисквания за търговеца са три:

- да бъде физическо или юридическо лице. Да може да придобива права и задължения със собствени сили;

- да извършва търговска дейност, но може да извършва и други дейности при условие, че се изпълняват от негово име с цел постигане на печалба;

- да извършва търговска дейност по занятие или по-точно лицето да осъществява дейността като постоянна работа, а не да сключва единични търговски сделки със случаен характер.

Независимо от притежаването или не на тези три признака, в Търговския закон са определени лицата, които не са търговци:

- физически лица, които се занимават със селскостопанска дейност (не се отнася за селскостопанските кооперации);

- лица, които извършват услуги с личен труд (занаятчии);

- лица, които упражняват свободни професии (лекари, адвокати, художници и др.) с личен труд (не се отнася за адвокатските къщи, консултантските фирмии и др., за които е задължително регистрация по Търговския закон);

- лица, които извършват хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитавани от тях жилища срещу наем.

В Търговския закон са посочени следните видове търговци:

1) ЕТ ­ едноличен търговец;

2) Търговец ­ публично предприятие;

3) Търговски дружества:

   - СД (събирателно дружество);

   - АД (акционерно дружество);

   - ООД (дружество с ограничена отговорност);

   - КД (командитно дружество);

   - КДА (командитно дружество с акции);

Търговските дружества формират своето имущество от вноските на акционерите или сътрудниците. Видът и размерът на направените вноски зависят от желанието на учредителите. Търговските дружества се класифицират по различни политици. Според тяхната стопанска организация те биват: персонални (СД) и капиталови (АД, ООД). Според основанието на възникването им - договорни (СД) и уставни (АД). Според отговорността на акционерите ­ с неограничена отговорност (СД) и ограничена отговорност (АД).

Събирателно дружество. В него могат да се включват физически и юридически лица. Съдружниците носят неограничена и солидарна отговорност за задълженията на дружеството. Основният капитал се формира от дяловите вноски наа съдружниците, но може и чрез дялови вноски в брой и непариччни вноски (сгради, магазини, стоки и др.), които се внасят и записват в основния капитал и стават фирмена собственост. Основният капитал на СД се увеличава чрез: привличане на нови съдружници, капитализиране на част от печалбата (след облагане с данък), натрупване на резерви и тяхното трансформиране в основен капитал. Основният капитал на СД се намалява при: напускане на  съдружник, покриване на загуби.

Командитно дружество. Съгласно Търговския закон КД се образува с договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на търговското дружество, а другите са отговорни до размера на уговорената вноска. Основният капитал на КД се формира от дяловете вноски на неограничено и ограничено отговорните съдружници. Величината на вноските на ограничено отговорните съдружници се записва в дружествения договор, а неограничено отговорните съдружници участват най-малко с 1/10 от капитала наа КД. По този начин основният капитал на КД е от две части:

- основен капитал на ограничено отговорните

- основен капитал на неограничено отговорните.

Дружество с ограничена отговорност (ООД) е капиталово дружество. Всеки съдружник има право на дял от печалбата, съразмерен на личния му дял в капитала на дружеството. Основният капитал на ООД се образува при неговото създаване (минимален размер 50 хил. лв). Дяловите вноски могат да бъдат парични или непарични. Основният капитал може да се увеличава или намалява по решение на общото събрание. Промените се регистрират в съда и се обявяват в Държавен вестник.

Акционерно дружество (АД) може да се учреди по два начина:

- чрез подписка ­ всяко лице може да запише акция срещу направена вноска (парична или непарична);

-  без подписка ­ две или повече лица записват капитала на акционерното дружество.

Акционерното дружество може да се управлява по две системи ­ едностепенна и двустепенна.

Командитно дружество с акции. За вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции.

Търговските дружества имат следните предимства: по-големи управленски възможности, по-дълъг стопански живот, разгръщане дейността на широк фронт с използване на съвременна техника и др. Недостатъците са: двойно данъчно облагане, усложнена отчетност, трудно прекратяване на дружеството и др.

 

 


Настоящата тема може да използвате непосредствено, след като я изкопирате и запазите във файл (MS Word формат).


Ако желаете, може да получите файла 2010118.doc на Вашия e-mail адрес, след като заплатите on-line 3 лева чрез ePay по фирмената ни микросметка.
Може да платите и от банкомат   (чрез B-pay), но е необходимо да ни известите с празен e-mail, в който полето Относно/Subject да съдържа текст от вида: ПЛАТЕНО/PLATENO дд/мм/гггг чч:мм тема/tema: 2010118
платете 3 (три) лева
След като натиснете бутона ePay Now, автоматично ще бъдете пренасочени към сайта на ePay.bg, където фактически ще извършите плащането. След като платите (или не платите) системата отново ще Ви върне на нашия сайт. !!! ВАЖНО: При попълване на електронния формуляр на ePay.bg, в полето Информация, която получателят ще види за Вас, е необходимо да изберете E-mail, за да Ви изпратим файла на този, посочен от Вас, e-mail адрес