Курсова работа по икономическа социология

I задача

1. Основни участници:

1.1. Иван Илиев

1.2. семейството на Иван Илиев

1.3. Андрей Черешаров

1.4. Никола Филчев

1.5. Живко Генчев

1.6. Георги Георгиев

1.7. Георги Русков

2. Кръга на потребностите:

2.1. Иван Илиев

- храна

- лекарства

- социална адаптация

- доход

- обич

- приятелство

2.2. семейството на Иван Илиев

- парични средства

- подкрепа

- търпение

- разбиране и милосърдие

- храна

2.3. Андрей Черешаров

- подкрепа

- приятелство

- свобода

- разбиране

- домашна обстановка

3. Интереси на участниците:

3.1. Иван Илиев

- социална адаптация

3.2. семейството на Иван Илиев

- подкрепа

3.3. Андрей Черешаров

- свобода

4. Цели на участниците:

4.1. Иван Илиев

- да се накаже справедливо виновният за това, което е причинил и да възтържествува справедливостта

4.2. семейството

- да помогнат на сина си да преодолее трудностите

4.3. Андрей Черешаров

- да помогне на Иван Илиев и да продължи образованието си

5. Дейността, с която са ангажирани:

5.1. Иван Илиев

- изпълнявал дълга си към родината

5.2. семейството

- да се грижат за сина си

5.3. Андрей Черешаров

6. Отношение:

6.1. Между Иван Илиев и семейството му има пряка връзка

6.2. Между Иван Илиев и Андрей Черешаров — косвена

6.3. Между Андрей Черешаров и семейството на Иван Илиев — косвена

II. Задача

Да се обясни влиянието на възрастта върху социалната самоидентификация на хората

                                                                                                                        Таблица 1

живеят

18-30 г.

31-40 г.

41-50 г.

51-60 г.

над 60 г.

под върха

3

5

4

2

0

около средата

44

38

37

39

16

под средата, но и далеч от дънато

42

45

47

36

56

близо до дънато

11

12

12

23

2

 

Големият процент на населението от 18 до 30 годишна възраст, които живеят около средата, според мен се дължи на това, че се състои от млади хора, които сега завършват образователната си дейност и са се реализирали в професионалната сфера. Оптималната възраст при търсенето на работници от пазара на труда е от 18 до 45 години. Предимства при намирането на работа имат владеещите чужди езици, компютърна грамотност и добра комуникативност. Сред професиите, които осигуряват добър доход се нареждат политиците, счетоводителите, адвокатите, дипломатите, фармацевтите, лекарите, част от ангажираните в морския флот и др. Голям е броят на населението от 18 до 30 годишна възраст, които емигрират в други държави с цел търсене на работа и осигуряване на по-добър живот. В момента голяма част от работниците получават ниско заплащане срещу вложения труд. Такива професионални среди са учителите, „средният медицински персонал“, общите работници и др. Това са хора, които живеят под средата, но и далеч от дъното. Ниският процент от населението, което живее близо до дъното от 18 до 30 годишна възраст ни показва, че броят на хората, които са на работа е по-голям в сравнение с безработните. Като основна причина за безработицата е по-ниската квалификация, липса на опит и гъвкавост на пазарана труда. Така младежите, които са се дипломирали или отбили военната си служба, срещат затрудннеия при намирането на работа. Безработицата води до увеличаване на престъпността. Една част от безработните младежи се изкушават да се занимават с незаконни дейности и навлизат в среда, която трудно се напуска.

Най-голям е броят на населението, което живее под върха — 5 % от хората между 31 до 40 годишна възраст. Това могат да бъдат високо квалифицирани кадри с изключително търсени, занимаващи се с усилен бизнес, получили наследство и др.

Причината за това, че под средата, но и далеч от дъното, живеят 47 % от населението от 41 до 50 годишна възраст се дължи на това, че някои от членовете на семейството са безработни. Също така в тази група влизат хора, които срещу вложения труд получават нередовно минимално заплащане. Ниските доходи предполагат и по-ниско жизнено равнище и закупуване на продукти от първа необходимост. Голяма част от предприятията се закупуват от чуждестранни фирми с производствена дейност. Те се възползват от евтината работна ръка и изгодна продукция. Голяма част от тях не успяват да се адаптират към икономическите условия в страната и установяват своята дейност. Поради тази причина се замразяват и създадените от тях работни места. Населението от 41 до 50 годишна възраст среща затруднения при намирането на работа поради изместването от по-млади и квалифицирани кадри. Под средата, но и далеч от дъното, живеят и многодетните семейства. Получаваните детски надбавки за издръжка на деца до 18 годишна възраст не са в състояние да покрият нуждите на децата в семейството. Близо до дъното живеят 12 % от населението от 31 до 50 годишна възраст. Това се дължи главно на безработицата, липса на образователен ценз и квалификация. Това са предимно тази част от населението, при което единствен доход са получаваните от държавата социални помощи и надбавки. Такива групи от населението са инвалидите, малцинствата, част от лицата навършили пенсионна възраст.

Причината за постепенното намаляване на населението, което живее под върха на 2 % от 51 до 60 годишна възраст се дължи на това, че постепенно намаляват хората, които са на работа, поради това че не са на подходяща възраст. Освен това като фактор за намаляване на процента в тази възраст може да се посочи и по-високата заболеваемост. Под върха живеят хора, които от години са на добра работа и все още получават добри доходи. Големият процент от населението от тази възраст, които живеят близо до дъното се дължи на много голямата безработица. За хората в тази възраст е много трудно да си намерят работа, тъй като се търсят млади, квалифицирани работници и специалисти. Те са принудени да чакат да съберат необходимите точки и да навършат съответната възраст, за да се пенсионират. Липсата на хора над 60 години, които живеят под върха се дължи на това, че включва хора в нетрудоспособна възраст (пенсионери) и малкия размер на пенсионен доход, който се явява недостатъчен да покрие основните жизнение потребности. Причината за това, че 16 % от населението над 60 години живее около средата се дължи на това, че тези хора са успели да изградят живота си оптимално, да натрупат спестявания и за някои от възрастните, грижи се полагат от близките им. Една част от индивидите над 60 години живеят около средата, поради това, че освен пенсионно осигурение, те могат да имат други допълнителни доходи. Причината затова, че толкова голям процент от населението над 60 години живеят под средата, но и далеч от дъното е поради това, че е с нисък доход. 28 % от населението над 60 годишна възраст се намира близо до дъното на жизненото равнище поради минималните доходи, които не са достатъчни да гарантират ежедневните си нужди, липсата на близки, които да полагат грижи за тях, оскъдни спестявания, понижено здравословно състояние и др.

Жизненият стандарт на по-голямата част от населението се движи около средата и под средата, но и далеч от дъното. Оптималната граница на жизненото равнище се движи около средата.


Настоящата тема може да използвате непосредствено, след като я изкопирате и запазите във файл (MS Word формат).


Ако желаете, може да получите файла 2010113.doc на Вашия e-mail адрес, след като заплатите on-line 3 лева чрез ePay по фирмената ни микросметка.
Може да платите и от банкомат   (чрез B-pay), но е необходимо да ни известите с празен e-mail, в който полето Относно/Subject да съдържа текст от вида: ПЛАТЕНО/PLATENO дд/мм/гггг чч:мм тема/tema: 2010113
платете 3 (три) лева
След като натиснете бутона ePay Now, автоматично ще бъдете пренасочени към сайта на ePay.bg, където фактически ще извършите плащането. След като платите (или не платите) системата отново ще Ви върне на нашия сайт. !!! ВАЖНО: При попълване на електронния формуляр на ePay.bg, в полето Информация, която получателят ще види за Вас, е необходимо да изберете E-mail, за да Ви изпратим файла на този, посочен от Вас, e-mail адрес