Курсова работа, По Икономическа социология на

Тема: „Социологически анализ на безработицата“

Безработицата е едно от явленията, които съпътстват икономическото развитие на държавите. Това датира още от появата на организираните общества с развито стопанство. То е резултат от влиянието на икономическите фактори върху обществото за определен период  от време. Наблюдава се цикличност при определени фази на икономиката. Бурният технологичен процес и научно-техническата революция променят облика и начина на живот на хората. Цели стопански отрасли се закриват и хиляди хора остават без работа и средства за препитание.

Явлението безработица е социален бич за съвременния човек. По равнището на заетостта се определя икономическото и социално благосъстояние на хората в една страна. В съвременното развито общество безработицата се отразява върху социалния и духовен статус на хората. Безработицата е комплексно явление, а не само икономическо. Тя влияе главно върху най-активната част от населението. Социалните й аспекти могат да прерастнат във вълнения, стачки и гражданско неподчинение. Синдикалните организации играят важна роля в икономическия живот на страните.  Голямата безработица води до намалена покупателна способност на населението, което пък от своя страна не се отразява благоприятно върху развитието на икономиката.

Несигурността за утрешния ден дава отражение и върху психологическия портрет на човека. Това рефлектира върху семейния му бит. С увеличаване  на безработицата се увеличава престъпността, наркоманията. Затруднява се контролирането на тези и други негативни явления.

Недоимъкът и бедността съпътстват живота на обикновения човек. Тези периоди на нестабилност, обаче, са рай за сивата икономика, която не плаща данъци и такси, с което допълнително ограбва държавата. По този начин се облагодетелства една прослойка от населението, не спазваща установените в обществото закони.

Безработицата е предмет на анализ на различни социологически и изследователски центрове и организации. Статистически те се опитват да отразяват приблизително развитието и тенденциите в различните й етапи. Правилните анализи спомагат своевременно да се вземат подходящи мерки за отстраняването й.

Анализ на информация от емпирично изследване от 12.2002 г. в гр. Варна  чрез представителна извадка от 500 души сред пълнолетното население на града от регионалния център на „Галъп Интернешинъл“

 

Ако останете без работа, готови ли сте веднага:

 

Общо изследвани всички лица

 

1) да си смените професията

29,4%

2) да си потърсите сродна работа в друго селище

8,9%

3) бихте ли започнали по-лошо платена работа

23%

4) бихте ли започнали по-ниско квалифицирана работа

30%

възрастова структура

            образование

икономически статус

18-30 г.

46,1%

ниско

14,5%

висок

50%

31-40 г.

43,2%

средно

32,7%

среден

32,5%

41-50 г.

35,8%

високо

32,6%

нисък

26,8%

51-60 г.

15,6

 

 

много нисък

24,1%

От таблиците се вижда, че една голяма част от трудоспособното население е съгласно да смени професията си. При така създалите се обстоятелства в държавата хората се принуждават да правят такъв избор. Миграцията е отдавна наблюдавано явление. Мигрират сезонни работници; хора, останали без поминък и препитание. Те предпочитат алтернативата на големия град, където имат повече шансове за намиране на подходяща работа.

Започването на по-лошо платена работа е крайна мярка за някои, за които са изчерпани всички други възможности.

По-ниско квалифицираната работа е като „спасителна риза“ за изпадналите в криза, особено за онези, които дълго време са били безработни. За мнозина тя е временно решение за допълнителни доходи.

Възрастта също оказва влияние върху намирането на подходяща професия и работа по професията. Активната част от трудоспособното население е склонна да направи редица компромиси за поддържането на добър жизнен стандарт. По-възрастното население е по-консервативно при вземането на радикални мерки за смяна на професията и работното място, затова по-често те са безработни.

Образователният ценз е важна предпоставка за намирането на по-добра и по-добре платена работа. При хората с ниско образование възможностите за намиране на работа са силно ограничени. С повишаването на образованието и квалификацията растат и техните шансове.

Икономическият статус определя начина на избор. Хората с по-високи доходи предпочитат по-квалифицирана и по-добре платена работа.

И трите  фактора оказват силно влияние върху поведението и начина на живот. Най-силно влияе икономическият статус. Хората с ниски доходи са съгласни на крайни решения и компромиси за намирането на по-добро препитание.

Безработицата е явление, което съпътства обществото през етапите на икономическото развитие, поради отпадането на редица нерентабилни дейности, в които са били заети твърде много хора, неуспяващи да се нагодят в съвременните условия. Безработицата не може да бъде премахната изцяло в съвременната пазарна икономика. Правят се опити и усилия за нейното контролиране. Проявява се като главен социологически и психологически фактор, който влияе пряко върху икономиката и живота  на хората. В страните с по-висок жизнен стандарт се взимат спешни мерки за нейното ограничаване. Осъществяват се редица социални програми, отпускат се социални помощи. Осигурява се минимален жизнен стандарт на безработните. Тези мерки са все още добро пожелание в нашата страна.

След падането на комунизма страните от Източна Европа тръгнаха по пътя на пазарната икономика, за което не бяха добре подготвени. Те се сблъскаха с този социален бич на нашето съвремие. Бедността и ниските доходи, съпътстващи прехода към тези реформи изградиха ясни представи за тези негативни явления.

Ще трябва да минат десетилетия, а може би и столетия, докато цивилизацията изгради едно ново по-хуманно и по-демократично общество, което да създаде нови закони и ценностна система, които да защитават социалния живот на хората.


Настоящата тема може да използвате непосредствено, след като я изкопирате и запазите във файл (MS Word формат).


Ако желаете, може да получите файла 2010110.doc на Вашия e-mail адрес, след като заплатите on-line 3 лева чрез ePay по фирмената ни микросметка.
Може да платите и от банкомат   (чрез B-pay), но е необходимо да ни известите с празен e-mail, в който полето Относно/Subject да съдържа текст от вида: ПЛАТЕНО/PLATENO дд/мм/гггг чч:мм тема/tema: 2010110
платете 3 (три) лева
След като натиснете бутона ePay Now, автоматично ще бъдете пренасочени към сайта на ePay.bg, където фактически ще извършите плащането. След като платите (или не платите) системата отново ще Ви върне на нашия сайт. !!! ВАЖНО: При попълване на електронния формуляр на ePay.bg, в полето Информация, която получателят ще види за Вас, е необходимо да изберете E-mail, за да Ви изпратим файла на този, посочен от Вас, e-mail адрес