МАРКЕТИНГОВ ПЛАН  НА •ЗИЕСТО• АД – гр. ВАРНА

 

курсова работа

Съдържание

Съдържание.................................................................................................................. 2

I. Бизнес философия и история на фирмата............................................................... 3

1. Фирмена бизнес философия................................................................................ 3

2. Фирмена мисия и цели........................................................................................ 5

ІІ. Анализ на макросредата.......................................................................................... 6

1. Анализ на демографската среда.......................................................................... 6

2. Анализ на икономическата среда..................................................................... 11

3. Правна среда....................................................................................................... 20

4. Политическа среда............................................................................................. 20

5. Технологична среда............................................................................................ 22

6. Анализ на отрасъла............................................................................................ 22

ІІІ. Анализ на микросредата...................................................................................... 26

1. Продуктов микс.................................................................................................. 26

2. Дистрибуционен микс....................................................................................... 29

3. Ценови микс....................................................................................................... 31

5. Жизнен цикъл на продукта................................................................................ 33

5. Финансов фактор................................................................................................ 34

6. Организационен фактор.................................................................................... 36

IV. Анализ и оценка на бизнес позициите ннна фирмата...................................... 37

Анализ на конкурентите........................................................................................ 37

V.сегментиране........................................................................................................... 40

1. Потребителски целеви пазари.......................................................................... 40

2. Дефиниране на първични и вторични целеви пазари................................... 44

3. Фактори на развитието на пазарния ръст........................................................ 47

VI. ПОРТФОЛИО АНАЛИЗ...................................................................................... 48

VII. Метод на General Electric..................................................................................... 51

VIII. S.W.O.T. анализ................................................................................................. 57

IX. Разработване на маркетингови цели и         целеви обекти............................. 60

X. Разработване и избор на маркетингови стратегии и тактики........................... 64

Стратегия за позициониране................................................................................ 66

1. Стратегии на база на матрицата на Бостънска консултативна група............ 68

2. Стратегии на база Методиката на General Electric............................................ 68

3. Стратегии на база жизнения цикъл на продукта............................................. 69

3. Продуктова стратегия......................................................................................... 70

4. Цени и ценови стратегии.................................................................................. 72

5. Стратегия на дистрибуция................................................................................ 73

6. Персонални продажби и операции.................................................................. 74

8. Реклама и рекламна стратегия........................................................................... 77

9. Медии и медийни стратегии............................................................................. 78

10. Търговски дейности и стратегии.................................................................... 78

11. Публичност....................................................................................................... 79

XI. Маркетингов план и бюджети............................................................................ 80

Връзки с обществеността....................................................................................... 83

XII. Оценка, одитинг и контрол  на маркетинговия план...................................... 86

Контрол на качеството.............................................................................................. 87

БИБЛИОГРАФИЯ:..................................................................................................... 88

 

 

I. Бизнес философия и история на фирмата

1. Фирмена бизнес философия

 

"ЗИЕСТО" АД — Варна води началото си от инструментален цех към завод "ЕЛПРОМ"- гр. Варна, създаден през 1949 година, който по-късно прераства в самостоятелен завод. През периода от 1963 г. до 1993 г., заводът изработва инструментална екипровка и специализирано техническо оборудване на цялата гама от обединението "ПЕРЛА". През 1991 г. Заводът за инструментална екипировка и стопанско оборудване (ЗИЕСТО) е преобразуван в акционерно дружество /вж. "Хронологична справка" в Приложение № 1/.

 

Намаляването на нуждите от инструментална екипировка кара ръководството да започне производството на малки уреди за домакинството и да разшири производството на плоскощепселни контактни съединения.

 

В момента производствената гама изглежда както следва:

46% дял има инструменталната екипировка

30% дял имат плоскощепселни контактни съединения

14% дял има специализираното технологично оборудване

10% дял имат малките уреди за домакинство

 

 

 фиг. 1


Източник:— ЗИЕСТО АД

 

Производството на инструментална екипировка е с най-малка печалба поради голямата конкуренция и натоварените мощности в страната. Загубите се увеличават и от забавените плащания на заводите, потребители на продукцията. Добра перспектива има производството на плоскощепселни контактни съединения, специализирано техническо оборудване и малки домакински уреди. През последните години ръстът на плоскощепселните контактни съединения е 15%, на специализираното техническо оборудване е 5%. Производството на малки уреди за домакинствата започва през 1993 г. Сега заема 10% от общата продукция. От 1993 г. фирмата произвежда електрически одеала и възглавници, които са предмет на разглеждане на настоящата курсова работа. Високият потенциал от специалисти и квалифицирани работници позволява бързо и на високо технологично ниво да се усвоят в серийно производство тези продукти.

 

Производството на ел. одеала и ел. възглавници е както следва:

- 3.5% - ел.одеало /ед./

- 3% - ел.възглавници

- 2% - ел.одеало /дв./

- 1.5%-ел.одеало/св.ключ/

 

фиг. 2


Източник:— ЗИЕСТО АД

 

В сравнение с другите големи инструментални заводи, конкуренти на ЗИЕСТО АД, фирменото технологично оборудване е по-старо и по-малко наситено с инструментални машини. Въпреки това, инструменталната екипировка в областта на щанците е на средно ниво – на нивото на специализираните заводи в страната. Нивото на проектантската дейност на фирмата е високо, благодарение на дългогодишното сътрудничество с фирмите “Ротел“/Швейцария/, "Баукхнет”/Германия/, ”Фогел и Ноот”/Австрия/. Съвместната дейност с тези фирми се изразява с лицензирани изделия, за които фирмата ЗИЕСТО АД е получила инструментална екипировка и подръжка. Целта на ръководството на ЗИЕСТО АД е търсенето на нови ниши и потребности на пазара и коопериране в областта на окомплектовките в промишлеността.

Техническото ниво на продукцията е както следва:

 

- Инструментална екипировка —    на средно ниво за прес-форми и

на високо ниво за щанците;

- Плоскощепселни контактни съединения —

сравнимо с европейските стандарти;

- Специализирано технологично оборудване на —

високо национално ниво;

- Малки уреди за домакинството — на средно европейско ниво

 

Информационно фирмата се обезпечава чрез контактите си с други инструментални заводи в страната и чужбина. Дружеството участва в Българската индустриална асоциация и Варненската търговско-промишлена камара. Дружеството няма проблеми с материалното осигуряване. Производствените мощности са достатъчни за изпълнение на сегашната производствена програма.

 

Кадровото обезпечаване на проектантската и производствената дейност е добро.

Таблица №1

Качествени показатели на личния състав

Общ брой работници мъже

59

Работници мъже

43

Работници жени

2

Специалисти мъже

5

Специалисти жени

9

С висше образование

11

С полувисше

1

Със средно спец.

23

Със средно общо

3

Със средно професионално

915

С основно

6

 

В дружеството има добри условия за труд и безопасна работа.

Производството не е обременено с екологични проблеми.

2. Фирмена мисия и цели

Мисията на фирмата е ясна дефиниция на сегашните и бъдещите мащаби и на обхвата на бизнеса, с който се занимава и ще се занимава бизнес единицата. В нея се посочва начина по който фирмата ще се стреми и се стреми да постигне или запази своето конкурентно лидерство или преимущество. Тук се формулират пазари, продукти, географско присъствие. Мисията на всяка фирма се определя от пет елемента:

-           история на фирмата;

-           предпочитанията на собствениците и ръководството;

-           условията в пазарната среда;

-           ресурси с който тя разполага;

-           отличителните си способности.

 

Мисията трябва да очертае главния конкурентен обхват на фирмата по отношение на: индустриален, продуктов, обхват на компетенциите, обхват на пазарния сегмент, вертикален и географски обхват. Тя трябва до определи отношението към доставчици, дистрибутори, клиенти, конкуренти, служителите, както и да очертае визията и насоките за развитие на фирмата през следващите десет години.

 

Всяка фирма трябва да има собствена мисия, която след това успешно се използва при определянето на дългосрочните и краткосрочните цели на фирмата и изготвянето на съответните програми за действие.

 

 

 

 

ЗИЕСТО АД
МИСИЯ НА ФИРМАТА

"Качество и висока социална отговорност"
Задоволяването на потребностите на клиентите ни, е наша основна грижа и отговорност. ЗИЕСТО АД се стреми да задоволи по най-добрия начин  желанията на потребителите си , като им предлагаме широка гама от стоки и услуги, насочена към  всички възрастови групи. Тази отговорност към нашите клиенти, се изразява чрез качеството и разнообразието на нашите продукти, както и доброто отношение на служителите към потребителите. Чрез разширяване на дейността си ние с стремим да задоволяваме широк кръг от потребности, като и  да създаваме условия за работа и развитие  на персонала във фирмата. За изработването на качествените изделия, ние работим с най-добрата техника, доставчици и посредници.

 

 

Мисията и целите на ЗИЕСТО АД са свързани е трайното налагане на българският пазар и опити за пробив на международния пазар на производството на инструментална екипировка, специализирано технологично оборудване, плоскощепселни, контактни съединения и малки уреди, за домакинството. Целта е да се наложат като главно се акцентира на качеството на продукта и чрез успешна маркетингова политика да се завоюват нови позиции. Фирмата е с утвърдено име на пазара, затова и много разчита на иновационната си политика. Тук трябва да се отбележи, че те разполагат с висококвалифициран проектантски екип, който непрекъснато се стреми да разработва нови продукти и да усъвършенствува старите, съгласно изискванията на потребителите. Фирмата поддържа тесни отношения с най-важните свои клиенти и следи за промените в пазарното търсене. В настоящият етап изключително много се залага на производството на електрически изделия, както на продукти с по-голямо бъдещо потребление. Сред основните цели на фирмата е обновяване на технически остарелите производствени мощности, което на този етап е изключително трудно. Акцентира се върху качеството и гаранционното обслужване.

За стимулиране на работниците и служителите са

предвидени следните социални придобивки;

• допълнително възнаграждение за храна

• облекчени условия на труд за работниците три години

преди пенсиониране

• безплатно облекло за работниците

За осъществяването на всяка една дейност, фирмата притежава съответната техника, опит и персонал.

 

ІІ. Анализ на макросредата

1. Анализ на демографската среда

Демографският фактор е с особено голямо значение за дейността на фирмата. Населението на региона е потребител на продукцията й от една страна, а от друга - то е източник на трудови ресурси. Като източник на работна ръка, най-голямо значение за изследванията имат показателите: брой, квалификация, образователен ценз, професионална подготовка, половата и възрастовата структура, а като потребител на продукцията — особено влияние оказва показателят възрастова структура (основните потребители на ел.одеала и ел. възглавници е населението над 18 годишна възраст).

Таблица № 2

Население на Варненски регион за 1999 г.

Години

Общо

В градовете

В селата

 

Всичко

Мъже

Жени

Всичко

Мъже

Жени

Всичко

Мъже

Жени

0

4592

2329

2263

3620

1834

1786

972

495

477

от 1-4

15953

8146

7807

12589

6531

6058

3324

1615

1709

от 5-9

22877

11880

10997

17430

9049

8381

5447

2831

2616

от 10-14

27837

14224

13613

21876

11212

10664

5961

3012

2949

от 15-19

30232

15620

14612

24396

12588

11808

5836

3032

2804

от 20-24

36132

18862

17270

30712

15845

14867

5420

3017

2403

от 25-29

33680

17119

16561

28461

14340

14121

5219

2779

2440

от 30-34

29221

14944

14277

24145

12328

11817

5076

2616

2460

от 35-39

29801

14782

15019

24589

12048

12541

5212

2734

2478

от 40-44

31223

15176

16047

26243

12539

13704

4980

2637

2343

от 45-49

33405

16162

17243

28199

13425

14774

5206

2737

2469

от 50-54

32840

15769

17071

27303

13000

14303

5537

2769

2768

от 55-59

26439

12793

13646

20972

10108

10864

5467

2685

2782

от 60-64

23626

11065

12561

17842

8346

9496

5784

2719

3065

от 65-69

24230

10937

13293

17315

7766

9549

6915

3171

3744

над 70

38475

16313

22162

24072

10111

13961

14403

6202

8201

Общо в години

440563

216121

224442

349804

171070

178734

90759

45051

45708

Изтoчник: НСИ “Население”99 г.

 

фиг. 3

 


Източник:НСИ “Население” 99 г.

 

 

 

фиг. 4

    Таблица № 3

Население по възрастов състав в регион Варна

 

Население в

Общо

В селата

В градовете

Подтрудоспособна възраст

 

71259

15704

55515

Трудоспособна възраст

 

282973

47953

235020

Надтрудоспособна възраст

86331

27102

59229

Източник:НСИ “Население” 99 г                       Източник:НСИ “Население” 99 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 4

Структура на населението по пол за периода 19951997 г. по отделни селища в областта

Населено място

1995

1996

1997

 

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Балчик

12071

5973

6058

12180

6027

6153

12031

5970

6061

Белослав

8089

4041

4048

8155

4044

4111

8158

4042

4116

Бяла

2217

1158

1059

2204

1168

1036

2052

1085

967

Варна

301421

147626

153795

300413

146954

153459

298571

145899

152672

Девня

9001

4444

4557

8790

4334

4456

8766

4531

4435

Добрич

103532

50661

52871

101760

49643

52117

100902

49062

51840

Дългопол

5224

2692

2532

5226

2702

2524

5253

2711

2541

Каварна

12051

5959

6092

11983

5890

6093

11896

5839

6057

Каспичан

3731

1845

4177

3649

1801

1848

3535

1732

1804

Нови пазар

14313

6940

7373

14354

6907

7447

14280

6891

7389

Провадия

14970

7300

7670

14938

7312

7626

14989

7320

7669

Тервел

8033

4014

4019

8001

3999

4062

7924

3957

3967

Шабла

4144

2056

2088

4177

2063

2114

4131

2039

2092

Шумен

97230

46472

50758

95082

45410

49672

94537

45152

49385

Общо

596027

291181

307097

590912

288254

302718

587025

286230

300995

Източник:НСИ “Население” 99 г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица№ 5

Населението на регион Варна по възрастов състав за периода 1998 г. по отделни населени места

Населено място

1998

1998

Подтрудоспособна възраст

Трудоспособна възраст

Надтрудоспособна възраст

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Балчик

11965

4282

2199

2083

13056

6940

6116

4842

1932

2910

Белослав

8109

2339

1198

1141

7070

3802

3268

2736

1031

1705

Бяла

1912

516

286

230

1655

951

704

1053

435

618

Варна

299801

52609

27126

25483

194160

99886

94274

58968

22145

36823

Девня

8693

1966

1022

944

5279

2784

2458

2037

783

1254

Добрич

100399

20081

10161

9914

64916

32949

31967

15402

5593

9819

Дългопол

5129

2976

1578

1398

7909

4384

3525

4181

1671

2510

Каварна

11811

3169

1610

1559

10226

5388

4838

4329

1640

2689

Каспичан

3501

2153

1100

1053

5492

3029

2463

3437

1351

2086

Нови пазар

14063

4043

2060

1983

11667

6162

5505

4968

1833

3135

Провадия

14720

4885

2456

2429

13456

7301

6155

7844

3157

4687

Тервел

7867

4586

2311

2275

12391

6584

5717

4642

1859

2783

Шабла

4045

940

487

453

3373

1872

1501

2513

992

1521

Шумен

94686

19408

10080

9398

67771

34158

33613

21863

8042

13821

Общо

588699

123953

63674

60343

418421

216190

202104

138815

52464

86361

 Източник:НСИ “Население” 99 г

 

Населението на Варненска област през периода 1995—1998, значително намалява и докато в началото на периода е 596 027, то в края то е 588 699. Това намаляване на населението се дължи от една страна на намалената раждаемост, която е за 1996 г.– 9,3‰, 1997 г. – 8,9‰, 1998 г. – 9,4‰, 1999 г – 10,3‰ (за регион Варна), а от друга страна на повишената смъртност и многобройните аборти. За 1996 г. смъртността е 11,1‰, за 1997 г.13.8%o, за 1998 г.- тя е 13,1‰., а за 1999 г. – 10,9‰. Причината за повишената смъртност са: нарасналия брой на автомобилните катастрофи със смъртен изход, увеличения брой смъртни случаи при изпълнение на служебните задължения, както и заболяванията възникнали в резултат на замърсената околна среда. От смъртоносните заболявания, с най-голям процент са сърдечно-съдовите заболявания, особено инфарктите, раковите заболявания и тези засягащи дихателните пътища, както и травмите и отравянията. Причината за повишената заболеваемост е влошената икономическа обстановка, големия стрес, замърсената околна среда и проблемите в здравната реформа. Докато намаляването на раждаемостта се дължи на ниските доходи, несигурността, както и културата и на съвременния българин.

Естествения прираст за 1996 г. е (-1,7‰), за 1997 г. — (-4,9%), за 1998 г. — (-3,6), за 1999 г. — (-0,3‰) за района на град Варна, което показва че демографската структура се подобрява.

По-голямата част от населението е градско, причината, за което е промишления комплекс Варна-Девня-Провадия, където е съсредоточена по-голямата част от работната сила, както и благоприятните възможности, които предлагат градове като Варна, Добрич, Шумен.

Данните за възрастовата структура показват, че броят на населението в подтрудоспособна възраст е по-малък от броя на хората в надтрудоспособна възраст, което показва застаряването на нацията и намаляване на основните потребителите. Важен фактор е и по-големия брой жени, спрямо мъже, което определя по-голямото търсене на ел. одеала и ел.възглавници от жени , отколкото от мъже и обуславя по-голямото наличие на женска работна ръка, която е основен Източник:на трудови ресурси за шивашката промишленост. Броят на жените е по-малък във възрастовите групи до 34 години, след което започват да се покачват и във възрастовата група над 70 години са почти шест пъти повече от мъжете.

 

фиг.  5


 Източник:НСИ “Население” 99 г

 

 По-голямата част от надтрудоспособното население (потребители на ел.възглавници) е съсредоточено в селата.

Рязкото намаляване на населението под 20 годишна възраст, може да постави фирмата в по-незавидно състояние след няколко години Затова фирмата трябва да се стреми да увеличи продажбите си, които прави на клиенти в трудоспособна и надтрудоспособна възраст. Продуктите трябва да са с подходящ дизайн за тази възрастова група и по подходящ начин да се обслужват, за да се привлекат клиентите. Това е възможно, тъй като фирмата предлага продукция с добро качество и на достъпна цена.

 

 

 

 

  Таблица № 6                                                 фиг.  6

 

Пол

 

Мъже

Жени

 

Общо

216121

224442

 

В градовете

171070

178734

 

В селата

45051

45708

 

Източник:НСИ “Население” 99 г                                       Източник:НСИ “Население” 99 г.

2. Анализ на икономическата среда

Влияние върху функционирането на фирмата в пазарна икономика, оказва състоянието на националното икономическо развитие. Важна информация за общата кризисна или благоприятна конюнктура дават агрегатните икономически показатели. Тези показатели се използват в системата на националните сметки и имат за цел да очертаят тенденцията на икономическото развитие, както и показват как се променя общественото производство. Такива показатели са Брутен национален продукт (БНП) и Брутен вътрешен продукт.

Брутният национален продукт включва общата пазарна стойност на произведената в икономиката продукция за определен период от време, обикновено една година. Той представлява сумата на всички произведени стоки и услуги измерени в парично изражение, които са стоки за крайно потребление, износ или инвестиции от държавата. Този показател позволява да се открои делът на отделните подотрасли в икономиката. Брутният национален продукт изключва непроизводствените сделки, а именно — финансовите и продажбите на стоки втора употреба. Брутният национален продукт е резултат от всички производствени ресурси независимо дали се намират в страната или извън нея, т.е. показателят отчита производителното използване на ресурсите, собственост на гражданите на Република България, без значение, дали са на територията на страната ни или не.

Другия показател — Брутен вътрешен продукт, отчита използването на ресурсите разположени само на територията на България, независимо чия собственост са. Разликата между Брутен национален продукт и Брутен вътрешен продукт, показва равнището на чуждестранните инвестиции.

Таблица № 7

Брутен вътрешен продукт за периода 1996 г. –  юни 2000 г.

Брутен вътрешен продукт/хил.лв./

1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г1.

Януари-Март

219.7

2026.9

4599

4750.7

5188.3

Април - Юни

289.6

3710.5

5008.3

5044.3

5600.5

Юли -Септември

519.4

5822

6099.3

6430.9

Октомври - Декември

720

5495.8

5874.3

6550.6

Общо

1748.7

17055.2

21580.9

22776.5

10788.8


фиг.   7

 

Източник: Месечен конюнктурен обзор бр.6 2000 г.

 

 

 

 Като по-точен измерител се счита показателят Брутен вътрешен продукт, тъй като неговото равнище влияе пряко върху равнището на заетост, върху обема на съвкупните разходи инфлацията и останалите макроикономически показатели. Величината на Брутния вътрешен продукт, показва не само какво количество стоки и услуги са произведени през текущия период, но и на какви цени са се реализирали тези продукти на пазара. Елиминирането на ценовия фактор е особено важно при сравнението на отделните равнища на Брутния вътрешен продукт. За тази цел се използва номинален Брутен вътрешен продукт, който е изчислен по текущи цени и реален Брутен вътрешен продукт, който се получава като отношение между номиналния Брутен вътрешен продукт и дефлатора на Брутния вътрешен продукт.

Друг метод за определяне на Брутния вътрешен продукт е разходния метод. При него Брутният вътрешен продукт се получава като сума:

 

GDP = C + GDI + G + (X-M),

където

С — личните потребителски разходи

GDI — Брутни частни вътрешни инвестиции

G — Държавни разходи

(X-M) — Чистия износ

 

Таблица № 8

Брутен вътрешен продукт изразен в млн. долари по тримесечия за периода 1996-юни 2000 г.

Брутен вътрешен продукт(в млн. долара)

1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г1.

Януари-Март

1234.963

1281.226

2528.173

2726.214

2617.313

Април - Юни

1627.881

2344.856

2791.072

2723.263

2671.739

Юли -Септември

2919.618

3219.955

3455.303

3446.171

Октомври - Декември

4047.218

3131.51

3336.912

3475.857

Общо

9829.7

9977.5

12111.5

12371.5

5289.1

Източник: Месечен конюнктурен обзор бр.6 2000 г.

 

 

фиг.  8


Брутен вътрешен продукт в млн. долара за периода 1996—1999 г.

Измерването на Брутен вътрешен продукт и свързаните с него показатели се използват за оценяване степента на икономически растеж. Брутен вътрешен продукт е мярка за икономическото благосъстояние на нацията, тъй като заетостта и доходите са в тясна връзка с равнището на съвкупния обществен продукт. Доходите и разходите на отделните участници имат тенденцията да нарастват или да се съкращават в зависимост от общата икономическа активност в страната.

 Въпреки своите предимства Брутен вътрешен продукт има и своите недостатъци. Той не отчита важни страни от икономическата дейност, като не пазарно произвежданите стоки и нелегалната икономика. В България е не малък делът на стоките, който не минават през пазара, а служат за директно потребление. Доходите регистрирани от т. нар. “нелегална икономика” са по-големи в страните с по-високо данъчно облагане. През последните години тези доходи нараснаха значително, повечето (най-вече частни фирми ) укриват своите доходи.

Другите му недостатъци са свързани, с тъй нареченото, надценяване, което произтича от това, че той не отразява качествените характеристики на текущото производство. Чрез този показател не се отчита стойността на свободното време на обществото, което е важен ориентир за неговата производителност и техническия прогрес в страната.

Брутният вътрешен продукт не разграничава също така държавния дял на производството и ролята на обществените блага и услуги за удовлетворяване потребностите на обществото. Някои от разходите на държавата – като тези за отбрана, полиция, екология, нямат пряко отношение към икономическото благосъстояние на нацията. Тези дейности, наистина са необходими, но създават нереален Брутен вътрешен продукт.

От графиката се вижда, че най-нисък Брутен вътрешен продукт страната е реализирала през втората половина на 1996 г. Настъпилата относителна стабилизация ясно се очертава чрез почти препокриващите се линии на Брутен вътрешен продукт измерен във валута за периода 1998—1999 г. Най-резки колебания има Брутния вътрешен продукт през 1997 г.

Страната, която е в преход, се характеризира с криза от нецикличен тип. Тя обхваща всички ключови сектори, като е свързана с недопроизводство и не напълно използвани производствени мощности.

Други показатели пряко свързани с Брутния вътрешен продукт са безработицата и инфлацията.

Безработицата като проблем е тясно свързана със заетостта. Заетостта е показател, който показва до каква степен се използва потенциала на работната сила в държавата. Заетостта, по своята същност, може да бъде пълна, непълна, рационална и нерационална. За пълна заетост се приема, когато броя на безработните е в границите на естественото равнище на безработица. Непълната заетост е тази, при която броят на безработните излезе от границите на естественото равнище на безработица или работната сила се използва частично. Рационалната заетост е свързана с оптимално използване на заетите в продължителен период от време. Така може да има пълна, но нерационална заетост и ниска производителност на труда. Положението със заетостта беше подобно през последните години на предишния режим и първите години на прехода. Може да има и непълна, но рационална заетост, такъв вид заетост е налице, когато безработицата е излязла извън естествените си граници, но ефективността на труда е достигнала своите граници при съществуващата технология и организация на труда. Заетостта е в пряка зависимост от типа на икономически растеж – екстензивен или интензивен. Интензивния растеж влия върху заетостта, чрез въвеждането на нови технологии, които правят излишна част от работната сила , но от друга страна производителността на труда се повишава и това дава възможност на фирмите да увеличат обема на производство и да разкрият нови работни места. Влияние върху заетостта оказва и екологичния фактор, когато се появи екологичен проблем с някое производство – възможните начини за разрешаването му са два или да се инсталират пречиствателни съоръжения (което е фактор за увеличаване на заетостта или да закрият тези производства (което е свързано с увеличаване на безработица).

Безработицата е такова социално явление, при което лицата в трудоспособна възраст, които желаят да си намерят работа, не работят в момента. В България броя на безработните се определя на база регистрираните в бюрата по труда.

Таблица № 9

Състоянието на работната сила в град Варна

Население по икономическа активност

Общо

Мъже

Жени

 

1996

1997

1998

1996

1997

1998

1996

1997

1998

Икономически активни

196.1

202

192.7

105.8

112.2

106.2

90.3

89.8

86.5

Заети

173.7

174.2

165.5

95.3

98.4

92.4

78.4

75.8

73.1

Безработни

22.4

27.8

27.2

10.5

13.8

13.8

11.9

14

13.4

Икономически неактивни

175.6

170.6

175.9

75.6

69.5

73.3

100

101.1

102.6

Общо

371.7

372.6

368.6

181.4

181.7

179.5

190.3

190.9

189.1

Коефициент на активност

52.8

54.2

52.3

58.3

61.8

59.2

47.5

47.0

45.7

Коефициент на заетост

46.7

46.8

44.9

52.5

54.2

51.5

41.2

39.7

38.7

Коефициент на безработица

11.4

13.8

14.1

9.9

12.3

13.0

13.2

15.6

15.5

Източник:Статистически сборник Варна 98 г.


 фиг.   9

Източник:Статистически Сборник Варна 99 г.

Трайното нарастване на безработицата се дължи на цялостния икономически спад в региона, освен това през последната година бяха обявени в несъстоятелност предприятия като Варненска корабостроителница, което допринесе още повече за увеличаване на безработицата, се появява, когато Брутен вътрешен продукт е по потенциалните възможност на икономиката. Високата безработица се появява в периоди на рецесия, и показва неефективно използване на ресурсите. По своята същност безработицата бива два основни вида: доброволна и принудителна.

В момента в България се наблюдава, втория тип безработица, при които индивидът желае, но не може да си намери работа. Друг вид безработица е т. нар. скрита безработица, тя се проявява, когато висококвалифициран кадър, работи нискоквалифициран труд и неговите умения не се използват ефективно.

В зависимост от факторите, които пораждат безработицата, тя бива:

фрикционна – Това е текущата безработица, която обхваща периода на смяна на местоработата и търсенето на такава

структурна – Това е онази безработица появила се в резултат на нови продукти и технологии. В този случаи се получава разминаване между необходимия образователен ценз и търсените качества.

циклична – Тя е най-тежката безработица от останалите, появява се при икономически кризи и спад на производството

 

Таблица № 10

Безработицата в страната за периода 1998- юни 2000 по месеци

Години

1998 г.

1999 г.

2000 г.

Януари

543751

492237

657095

Февруари

596730

505090

693531

Март

594830

503656

716957

Април

497690

506845

726358

Май

463741

498549

720881

Юни

434674

487503

696551

Юли

422613

497219

Август

413637

520336

Септември

410717

542804

Октомври

423071

562525

Ноември

451963

597388

Декември

462202

610551

Източник:“Месечен конюнктурен обзор” бр.6 2000 г.

фиг. 

 10

 

От таблицата се вижда че броя на безработните рязко се увеличава и докато през януари 1998, той е 543 751 хил. души, то през януари 2000 г. вече достига 657 095. Тази безработица е отчетена на база на регистрираните в бюрата по труда. А всъщност тук не се отчита скритата безработица и делът на хората заети в сивата и черната икономика.

Основните проблеми, които поражда безработицата, не са свързани само със загуба на дохода, но и със загуба на статус, социален престиж. Тя се явява фактор за изостряне на емоционалните и семейните отношения, както и стимулира нарастването на престъпността.

Другия важен макроикономически проблем е инфлацията. Тя представлява процес на непрекъснато повишаване общото равнище на цени, при което парите се обезценяват, при което не всички цени се повишават. Инфлацията се определя чрез % изменение на цените през предходния и отчетния период:

 

ROI = Pt-Pt-1/Pt-1, където

 

ROI     е          годишен темп на инфлацията

Pt                           индекс на цените от текущата година

Pt-1                        индекс на цените от предходната година

 

 Причините за инфлацията са основно три:

 

1) Несъответствие между паричната маса в обръщение и предлагането на стоки и услуги.

2) Несъответствие между предлагането и търсенето на стоки и услуги.

 3) Нарастване на разходите и последващото свиване на предлагането.

 

Признаци показващи, съществуването на инфлация:

 

- принудително нарастване на спестяванията;

- бюджетен дефицит и увеличаване на вътрешния дълг;

- хроничен дефицит на стоки;

- по-бързо нарастване на доходите сравнение с Брутния вътрешен продукт;

- неефективни условия на търговия при външноикономическия стокообмен на страната.

 

Инфлацията бива следните видове:

 

Умерена – до 10% на година. При нея стойността на парите се запазва

Галопираща – до 200% годишно. При нея договорите се привързват към някоя конвертируема валута.

Хиперинфлация – над 600%. Работната заплата и ръста на цените се разминават катастрофално.

 

 В зависимост от фактора, който спомага за инфлацията, тя бива:

 

Фискална – Пускането на допълнителна парична маса в обръщение за покриване на бюджетния дефицит.

Банкова – Предоставянето на голямо количество кредити, което нарушава връзката между стоковите фондове и техния паричен еквивалент.

Импортна – Тя е свързана с повишаване равнището на цените на внасяните стоки и услуги.

 

 

 

 

Таблица № 11

Инфлацията в страната през периода 1995—1999 г.

Години

Месеци

1995

1996

1997

1998

1999

Януари

3.9

2.4

43.8

2.1

1.5

Февруари

3.8

1.9

242.7

1.7

-0.6

Март

3.4

1.7

12.3

-0.1

-1

Април

1.1

2.92

-0.7

0.1

-0.6

Май

1

12.5

5.6

0.5

-0.7

Юни

0.5

20.25

0.8

-1.9

-0.5

Юли

1.5

23.3

3.7

-1.5

3.2

Август

0.5

17.1

5.5

-0.9

1

Септември

4.8

18.8

3.6

3

1.5

Октомври

2.5

16.7

0.5

-0.3

1

Ноември

2.6

9.7

0.5

-0.9

0.6

Декември

2.4

29.9

1.5

-0.7

0.7

 Източник:списание Икономика февруари 2000 г.

фиг.  11


 От данните се вижда, че през периода 1995—1997 г., инфлацията е била галопираща, като за 1997 г. тя почти се приближи към минималните стойности, при които се счита, че съществува хиперинфлация (578,6). В следващите две години се забелязва стабилизация на инфлацията, като тя е не повече от 10%, а за отделни месеци се отчита дефлация. Тази стабилизация на цените е породена от въвеждането на Валутен борд, както и от обвързването на националната ни валута с марката. Наблюдаването на дефлация се дължи на свитото търсене, поради намалялата покупателна способност на населението. Най-висока е била инфлацията през първите два месеца на 1997 г., когато се извърши смяната на правителството и въвеждането на валутния борд.

Инфлацията се явява двигател на преструктурирането на стопанството, но само там където има създадени подходящи условия. В условия на инфлация парите се инвестират в движими и недвижими ценности. Спестяванията губят своята покупателна способност, заемите печелят до момента на коригиране на процента с инфлацията.

Следващ макроикономически показател това е основния лихвен % той особено важен, защото това е цената възоснова на която се образуват лихвите по заемите. Основния лихвен % се обявява от Централната банка – в България това е БНБ, на база продадените Държавни ценни книжа на аукционите. Лихвения процент също се влияе от инфлацията. Той бива номинален – този лихвен % по който се сключва сделката и реален % - който отчита инфлацията.

 

Таблица № 12

Движение на основния лихвен % за периода 1996—2000 г.

Години

Месеци

1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

Януари

49.00%

198.00%

6.36%

5.08%

4.18%

Февруари

49.00%

198.00%

5.70%

4.99%

3.35%

Март

49.00%

216.00%

5.35%

4.83%

3.52%

Април

67.00%

149.96%

5.39%

4.68%

3.62%

Май

108.00%

52.32%

5.21%

4.29%

3.55%

Юни

108.00%

31.41%

5.18%

4.62%

4.10%

Юли

108.00%

7.06%

5.18%

4.79%

-

Август

108.00%

5.65%

5.14%

4.77%

-

Септември

300.00%

6.12%

5.08%

4.64%

-

Октомври

240.00%

5.32%

5.20%

4.44%

-

Ноември

180.00%

5.42%

5.16%

4.46%

-

Декември

180.00%

6.72%

5.04%

4.46%

-

Източник:списание “Икономика” юни 2000 г.

 

 Лихвеният процент влияе върху потреблението, спестяванията и инвестициите. Ако лихвеният процент е голям спестяванията нарастват, но за сметка на това инвестициите намаляват. Лихвения процент е в пряка връзка с инфлацията..

От таблицата се вижда, че основния лихвен % е много висок, когато инфлацията е най-голяма периода 1996-1997 г. Това се прави, за да се привлекат хората да спестяват, защото инфлацията иначе обезценява парите. В сегашния момент лихвения % е твърде нисък за спестявания. За сметка на това разликата между лихвения процент по депозитите и лихвения процент по кредитите е значителна – близо10%, което спира инвеститорите от решения за започване на бизнес.

С особена важност е и следния макроикономически показател — валутния курс, който представлява цената на нашата национална единица отнесена спрямо паричните единици на другите страни. Този курс се определя чрез котиране, т.е установяване и обявяване на курсовете на чуждестранните валути. Котирането може да бъде пряко и косвено. На валутния пазар съществуват т. нар. кръстосани курсове, когато две валути се оценяват посредством сравняването им с трета. Кръстосаните курсове се обуславят на база световните резервни валути ( германска марка, швейцарски франк, щатски долар, английска лира).

Определянето на валутния курс става въз основа съотношението между покупателните способности на отделните страни. На база на това валутния курс се променя в такава степен, в каквато е нужно да се компенсира разликата в динамиката на цените в тези страни.

Има две системи: на плаващ и на фиксиран валутен курс. С въвеждането на Валутния борд у нас се използва системата на фиксиран валутен курс (1лев=1 марка).

Валутния курс е чувствителен индикатор за ефективното използване на производствените ресурси, както и индикатор за ефективността на външната търговия. Валутния курс се използва за съпоставяне на цените на националния и на световните пазари, както и за привеждане на международните цени към вътрешните. Валутния курс влияе при избора на капитални вложения от страна на фирмите, както и за повишаването на качеството на произвежданите изделия, повишаване на рентабилността и намаляване на разходите за единица изделие.

 

Таблица № 13

Средномесечен валутен курс “лев-долар”   за периода 1997-второ тримесечие на 2000 г.

Валутен курс (средно за периода) спрямо щатския долар

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г1.

Януари-Март

1.582

1.8191

1.7426

1.9823

Април - Юни

1.5824

1.7944

1.8523

2.0962

Юли -Септември

1.8081

1.7652

1.8661

Октомври - Декември

1.755

1.7604

1.8846

Източник:International Finance Fund

 

фиг.  12


Икономически показатели като Брутен вътрешен продукт , инфлация и лихвен процент са определящи за покупателната способност на населението, което потребява благата на фирмата.

3. Правна среда

Правната среда е резултат от държавното регулиране на стопанската дейност, влиянието върху стопанските организации и ограничаване дейността им в определени рамки.

През последните години липсата на ясно регламентирани закони, свързани с прехода на българската икономика към пазарно развитие беше една от причините за хаоса, настъпил в бизнеса. Спекулата и необходимостта от по-стриктен държавен контрол до голяма степен допринесоха за настъпилата тежка икономическа криза. Някои от основните закони формиращи правната среда са:

- Търговски закон - обнародван в ДВ брой 48, стр18 към 1991 г., последно изменение бр. 86 - 1996 г.

- Закон за ДДС - обнародван в ДВ брой 90 - 1993 г, изм. и доп. в брой 37 -1995 г., брой 16, 56 и 104 - 1996 год. и брой 51 - 1997 г.

- Кодекс на труда - обнародван в ДВ брой 26 - 1986 г., изм. в брой 12 - 1996 г,

- Закон за защита на конкуренцията - обнародван ДВ брой 39 - 1991 г., изм, брой 79 - 1991 г и брой 53 - 1992 г.

- Закон за банките и кредитното дело - обн. в ДВ от 92, посл. изм бр. 63 от 95

- Наредба 3 за плащанията - обн. в брой 63/1992 г, посл. изм. брой 8/96 г.

- Постановление N 310 / 1996 г за приемане правилник за прилагане закона за ДФК / ДВ брой 2/1997 г/

- Постановление N 269/1997 г. за изменение и допълнение на Постановление N 194 на МС от 1995 г. за приемане правилник за прилагане закона за цените.

4. Политическа среда

 Съгласно Конституцията, България е република с парламентарно управление. В България е налице многопартийна система, която се характеризира с наличието на две основни влиятелни политически сили и множество малки политически формирования.

 През периода 1994—1997 г. политическата среда в България е твърде динамична и нестабилна. Тя се характеризира с честа смяна на правителствата. За този период са се сменили 4 правителства и нито едно не е изкарало пълния си мандат. В началото на 1997 г., назначеното от президента служебно правителство извърши икономическите мерки за въвеждане на Валутен борд. Това доведе до известна икономическа стабилизация. През 1997 г. на власт идва правителство, издигнато от спечелилата изборите партия на СДС, което е първото правителство, изкарало пълния си мандат.

През последната година, страната беше разтърсена от скандали за корупция. Този факт възпира чуждестранните инвеститори да се занимават с бизнес в България, възпиращи фактори се явяват и бюрократичните пречки, и високите данъчни ставки. Отрицателно влияние върху инвестиционния климат в България имаше и войната в Югославия.

Държавното управление включва: законодателна, изпълнителна и съдебна власт. Главен орган на законодателната власт е Народното събрание, което наред със законодателните функции упражнява и надзорен контрол върху дейността на правителството (МС).

Висш орган на изпълнителната власт е Министерският съвет (МС).

В момента България е в преговори с ЕС за присъединяване, като равноправен член на съюза.

Според доклад, изнесен на Световния икономически форум в Давос, България е класирана на 56 място по конкурентноспособност сред 59 страни. Основните пасиви в баланса на конкурентноспособността на българската икономика се отреждат на, недобре развита инфраструктура, финансова система, наличие на корупция.

Важен момент е и премахването на визите за Европейския съюз, което ще задължи страната ни да затегне своя граничен контрол за лица от Арабския и Третия свят, който ще се опитват да проникнат на територията на западноевропейските държави през България.

 

Показателите за оценка на политическия фактор са:

 

Оценка – дава оценка на показателя във връзка с неговото влияние за политическия риск. Оценките са от (-10) до (10), като “-“ и “+” дават посоката на влияние, а оценките – силата на влияние;

Тегло – дава относителния дял на значимост съответния показател;

Квота – произведение между оценката и равнището на значимост на всеки един показател.

Квота: 1-2 нисък политически риск

Квота: 2-3- умерен риск

Квота: 3-4 – висок пол. Риск

 

 

Таблица 14

Оценка на политическия фактор

Показател

Оценка

Тегло

Квота

1. Политически режим

6

0.10

0.6

2. Политически партии

4

0.05

0.2

3. Равнище на полит.култура

-5

0.10

-0.5

4. Сила на основна полит. партия

7

0.20

1.4

5. Полит.стабилност

7

0.20

1.4

6. Равнище на свобода и опозиция

0

0.09

0

7. Влияние на неправителствени организации

-2

0.15

-0.3

8. Бюрократични бариери

-6

0.11

-0.66

Обобщена оценка

11

1.00

2.14

Източник:НСИ . Статистически справочник 2000г.

 

Извод: политическата обстановка е стабилна, това се вижда от получения коефициент (2,14), който се намира в умерени граници — умереният риск на стабилно демократично управление.

5. Технологична среда

Анализирайки технологичната среда може да се отбележи, че при сегашната стопанска конюнктура по-големите разходи на машините в повечето случаи са свързани с поддържането на съществуващите производствени мощности, а не със създаването на нови производства. Това е една заплаха, като цяло, защото не се инвестира достатъчно в нови производства. Предвижда се в бъдеще ускоряване темповете на създаване, внедряване и широко разпространение на научно-техническите новости. Ще се разработят повече нови идеи. Значително ще се съкращава и времето от внедряването на идеята до достигането на максимално възможното равнище на производство.

 

Определяне целите и продажбите на фирмата

 

Процесът на определяне на целите на продажбите протича в следните фази:

- определяне целите на продажби чрез употреба на количествени методи;

- композиране на целите за продажби съобразно тяхното количествено измерване;

- качествено оразмеряване на съответствието на целите на продажба с факторите на бизнес-средата и фирмените, възможности.

 

Първата фаза  е целеполагане на продажбите.

В случая могат да се използуват различни методи в зависимост от използуването на различна база данни.

 

6. Анализ на отрасъла

Структура на разходите в бранша

 

Разходите в бранша основно могат да се разделят в няколко основни категории/ а именно:

- разходи за материали, суровини, горива и енергия;

- разходи за осигуряване на работна сила;

- разходи за технологично оборудване и обезпечаване;

- разходи свързани с маркетинговата поддръжка на продукта.

 

Разходите за суровини, материали / ел,енергия и горива са основно перо в разходната част на фирмите в бранша. Материалите влагани в производството на ел.одеала са: текстилни материали, ел.кабели, ел.нагреватели и ключове. Използваните платове от фирмите са предимно памучни. Цените им варират от 2,50 до 8 лева.Това се обуславя от качеството и местопроизводството им. Тези разходи съставляват около 15% от общите разходи на едно изделие. Нагревателите и ел. ключове, които се използват от фирмите в бранша са предимно италиански, с цени от 1,5 лв на метър, което съставлява около 8% от крайната цена.

В разходите за горива и енергия, основно са разходите за ел. енергия. Цената на електроенергията за промишлени предприятия е 0,13 лв. на киловатчас. Цените на течните горива се определят на база на международните цени на петрола и равнището на основните валути.

Друго голямо перо в разходите на фирмата са разходите за работна сила. Тези разходи възлизат на около 20% от себестойността на крайното изделие. В тях влизат освен разходите за работна заплата и тези за социално осигуряване на работещите.

В разходите за технологично оборудване и обезпечаване влизат разходите за придобиване и поддръжка на средствата за производство.

Към тези разходи могат да се прибавят условно и тези за закупуване на производствени помещения.. Тези разходи се явяват постоянни за фирмите в бранша и при увеличаване на обема на производството делът им в себестойността на продукта намалява.

В този тип производство се използват предимно машини от шевното производство, както и инструменти за работа с ел. материали. Разнообразието от шевни машини е твърде голямо. Оттук и цените им силно варират. На пазара освен новите машини се продават и употребявани, което допълнително разширява спектъра на цените. Те започват от 50 долара и достигат до 1500 долара.

Маркетинговите разходи на фирмите възлизат на около 1,5% от общите разходи. Основно те се подразделят на разходи свързани с опаковането на продукта, като в общия случай е полиетиленов плик без допълнителен графичен дизайн.Разходите за реклама са също крайно редуцирани, като не всички фирми в бранша предвиждат такива. Тези, които са включили подобни разходи в своите бюджети, са заделили скромни средства, което е предпоставка за неефективна рекламна кампания. Разходите за маркетингови изследвания на пазара и продуктите са също силно ограничени.

 

Съдържание и критерии за оценка на микрообкръжаващата среда

 

Това оперативно обкръжение се отнася за силите движещи конкуренцията в отрасъла. То оказва много силно въздействие под формата на заплахи и възможности за бизнес. Анализът обхваща проучванията на факторите и стоковите пазари, предлагането, търсенето, конкуренти, замяна на продукция и сервиз.

Според модела на Портър силите, движещи конкуренцията в отрасъла са обособени в пет групи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица№ 15

Структурен анализ на отрасъла по Портър

 

 

 

1

2

3

4

5

 

Бариери за вход

Икономии на мащаба

Продуктова диференциация

Известност на марката

Разходи по прехвърлянето

Достъп до дистрибутивни канали

Изисквания за капитал

Достъп до последните технологии

Достъп до суровините

Протекционизъм от страна на правителството;

Ефекта на опита

Малки

Слаба

Ниска

Ниски

Свободен

Ниски

Свободен

Свободен

Несъществуващ

Несъществен

 

 

 

 

****

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

*

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

Големи

Силна

Висока

Високи

Ограничен

Високи

Ограничен

Ограничен

Силен

Много съществен

Бариери за изход

Специализираност на активите

Еднократни разходи за излизане от отрасъла;

Вътрешни стратегически взаимовръзки

Емоционални бариери

Правителствени и социални ограничения

Висока

Високи

Високи

Високи

Високи

*

 

*

 

*

 

 

 

 

*

 

 

*

 

Ниска

Ниски

Ниски

Ниски

Ниски

Съперници в отрасъла

Брой на относително равнопоставените съперници

Ръст на отрасъла на фона на цялата лека промишленост

постоянни разходи

характеристики на продукцията;

Увеличения на производствените мощности

Разнообразие на конкурентите;

Стратегически залози

Голям

Бавен

Високи

Потребителски

Малки

Голямо

Големи

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

Малък

Бърз

Ниски

Специални

Големи

Малки

Малки

Сила на клиентите

Брой на значимите клиенти;

Наличие на заместители

Разходи на клиентите по прехвърляне;

Дял на отрасъла в разходите на клиентите;

Рентабилност на клиентите

Малък

Много

Ниски

Голям

Ниска

 

 

**

 

 

 

 

*

*

 

 

*

 

Голям

Малко

Високи

Малък

Висока

Сила на доставчиците

Брой на значимите доставчици

Наличие на заместители за доставяните продукти;

Разходи по прехвърлянето към други доставчици;

Заплаха от доставчиците за интеграция напред

Вероятност за обратна интеграция в отрасъла

Принос на доставчиците за качеството в отрасъла

Дял на доставчиците в производствените разходи

Значимост на отрасъла за печалбите на доставчиците

Малък

Малко

Висока

Високи

Малка

Голям

Голям

Малка

**

 

 

*

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

**

 

 

 

Голям

Голямо

Ниска

Ниски

Голяма

Малък

Малък

Голяма

Източник: Стратегии на бизнеса, Марин Паунов


 

 

 

Таблица№18

Оценка на привлекателността на отрасъла

Критерии

 

Номинална

оценка

Тегло

Квота

Бариери за вход

 

33

0.25

8.25

Бариери за изход

14

0,13

1.82

Съперници в отрасъла

19

0,15

2,85

Сила на клиентите

15

0.17

3,75

Сила на доставчиците

15

0,15

2.55

Заместители

10

0,10

1

Отношения с държавните институции

15

0,05

0.75

Сума

121

1

20.97

Източник:Стратегии на бизнеса Марин Паунов

 

Номинална оценка е показател, определящ силата на всички участници в пазара, без да се отчита тяхната значимост. Получава се като сума от оценките за всяка характеристика на конкурентните сили.

Тегло – Това е значимостта на всяка конкурентна сила на средата за отрасъла.

Квота – Тя се получава като произведение от теглото и номиналната оценка и дава реална оценка за средата, отчитайки значимостта на всяка една конкурентна сила.

В зависимост от нейната стойност, се определя дали отрасъла е привлекателен или не.

10-20               – непривлекателен

20-30               – средно привлекателен

30-40               – привлекателен.

 

Получената стойност 20.97 е във втората скала, което показва, че отрасълът "Производство на ел. одеала и ел.възглавници" за фирма ЗИЕСТО АД е средно привлекателен в този етап на икономическо развитие. Неговата привлекателност се дължи на сравнително високите бариери за вход (има големи изисквания за капитал, не свободен достъп до технологии, суровини и дистрибутивни канали, липса на протекции от страна на правителството, слаба диференциация на продукта); а също и неголемият брой на съперниците в отрасъла. Освен това, фирмата има голям брой клиенти, но с ниски доходи, както и продукта, който предлага фирмата няма добри заместители. За сметка на това силата на доставчиците е голяма, те са малко на брой и доставяната суровина почти няма заместители, докато самата тя заема голям дял в производството на фирмата. За фирмата е невъзможно да извърши интеграция назад и суровината определя качеството на крайния продукт. Влиянието на правителствените органи върху отрасъла е твърде слабо.

 

 

 

 

фиг. 

13

Източник:Стратегии на бизнеса, М. Паунов

 

Определянето на вида и степента на възвръщаемост в отрасъла се определя от съществуването на големи или малки бариери за вход и изход. Оценката на бариерите за вход и за изход се извършва на база следните критерии: Икономии на мащаба, Продуктова диференциация, Известност на марката, Разходи по прехвърлянето, Достъп до дистрибутивни канали, Изисквания за капитал, Достъп до последните технологии, Достъп до суровините, Протекционизъм от страна на правителството; Ефекта на опита (бариери за вход), а критериите за изход са свързани със специализираността на активите, емоционални бариери, правителствени ограничения и взаимовръзки и разходи за излизането.

 

В зависимост от тяхната оценка фирмата може да попадне в един от следните 4 квадранта:

І квадрант, когато оценката за вход и изход от отрасъла е висока – това показва, че отрасъла е с висока рискова възвръщаемост т.е печалбите са високи, но са свързани с много рискове и излизането от отрасъла е по трудно..

ІІ квадрант- В този квадрант попадат фирмите, в чиито отрасли съществуват ниски бариери за вход и високи бариери за изход. В тези отрасли печалбите са ниски и са свързани с много рискове. Повечето фирми остават в такива отрасли поради високите бариери за изход и водят жестоки войни за пазарен дял.

ІІІ квадрант- В този квадрант бариерите за вход и изход са ниски. Такъв отрасъл се характеризира с постоянни потоци, но величината на печалбата е много малка (ако въобще я има).

ІV квадрант – Тук ситуацията е свързана с високи разходи за вход, но ниски за изход. В такъв отрасъл се генерират постоянни високи печалби. Проблемът за проникването в тези отрасли е свързан с необходимостта от големи инвестиции и наличието на технологични или други предимства.        

ЗИЕСТО работи в отрасъл с високи бариери за вход, но ниски за изход. При благоприятни условия на пазара, фирмата би могла да генерира постоянни макар и не големи приходи.


 

ІІІ. Анализ на микросредата

1. Продуктов микс

Продуктите могат да бъдат класифицирани в три групи в зависимост от тяхната трайност и осезаемост:

-         стоки за краткотрайна употреба – Това са стоки, които се консумират еднократно или на няколко пъти.

-         стоки за дълготрайна употреба – Това са осезаеми стоки, които обикновено се употребяват многократно. Тези продукти обикновено изискват персонални продажби и услуги, както и по-висока надценка.

-         услуги – Дейности, ползи или удовлетворение, предложени за продажба.

Eл. одеала и ел.възглавници са стоки с дълготрайна употреба, изискващи специално внимание към клиента.

Потребителските стоки могат да се класифицират:

-         удобни стоки – Това са стоки, които потребителя купува често, без колебание и с минимални усилия.

-         магазинни стоки – Стоки, които клиентът в процеса на избор на покупка, сравнява по характеристиките им на база удобство, качество, цена и стил. Те биват хомогенни и хетерогенни стоки.

Разглежданите продукти са хетерогенна магазинна стока, тъй като характерните черти на продуктите са по-важни за купувачите от цената.

-         луксозни стоки – Стоки с уникални характеристики или маркова идентификация.

-         не търсени стоки – Потребителят не мисли за закупуването им.

При изготвянето на своята продуктова листа фирмата се съобразява със сезона и предпочитанията на клиентите. Всяко ел. одеало или възглавница се предлага в няколко разновидности и гами, за да има избор клиентът. Продуктовата листа се сменя съобразно с есенно-зимния и пролетно-летния сезон. Разглежданите продукти фирмата предлага през зимните месеци, като производството им започва в началото на м. ноември и завършва през м.март. Те са в три размера /единично, двойно одеало и възглавница/. Предлагат се разнообразни десени в зависимост от възрастта на потенциалните потребители.

 

 Таблица № 17

Продуктов микс на ЗИЕСТО АДВАРНА

ПРОДУКТ

РАЗМЕРИ

/мм./

ТЕГЛО

/гр./

ЦВЯТ

ТИП ПЛАТ

ЕЛ.ОДЕАЛО /единично/

 

750/1500

1200

Пъстри десени

 ХАСЕ

ЕЛ.ОДЕАЛО /двойно/

 

1500/1500

 

 

2100

Разнообразни едноцветни и пъстри десени

ХАСЕ

ЕЛ.ОДЕАЛО сьс светещ ключ

750/1400 и 1500/1500

1200 и 2100

Рaзнообразни цветни и пъстри десени

ХАСЕ

ЕЛ. ВЬЗГЛАВНИЦА

460/380

500

 

Разнообразни цветни десени

ХАСЕ

Източник:ЗИЕСТО АД

 

Таблица № 18

/27.09.2000 г. $1 =2.2 лв./             ОДЕАЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО

 

ГАБАРИТИ/ ТЕГЛО

ЕД. ЦЕНА

ЦЕНА /лв./

ТРУД

ПЛАТ/МЕТРИ

1.6

2.11

3.38

 

ВАТА/МЕТРИ 2.2 шир., 3 бр., 3 м

1

0.79

0.79

 

БИЕ / 120 м. пл. Т-5143 м.+Ц - 0.013

5

0.07

0.35

 

КОНЦИ/МЕТРИ-5Х.М. -3.6З лв. 1 м

100

0.00073

0.07

 

НАГРЕВАТЕЛ/МЕТРИ

14.8

0.113

1.67

 

 

1

0 %

0

 

ДРЪЖКА/ бр ПОЛИЕТИЛЕН

0.05

1.24

0.06

0.012

ТОРБА/ бр

1

0.08

0.08

0.04

ГАРАНЦ.КАРТА; ИНСТР.

1

0.012

0.01

 

РЕКЛАМА/ бр

1

0

0

 

 

1

0

0

 

ЪГЛОВА ЛЕНТА

1

0.07

0.07

 

ИЗПИТАНИЕ

 

 

0

0.01

КАБ.НАКРАЙНИК - 0.01%

2

0.02

0.04

 

КУТИЙКА - ПОЛИПРОПИЛЕН

1

0.005

0.005

0.009

ШЛАУХА 2.5 см - 2 бр.

0.005

4

0.02

 

КАПСА

2

0.014

0.028

 

МОНТАЖ

 

 

 

1.5

КЛЮЧ

 

 

6.58

1.571

ЧЕРУПКА/ бр - ПОЛИСТИРОЛ

0.026

1.91

0.05

0.014

ПЛЪЗГАЧ/ бр

0.001

1.91

0.0019

0.004

НОСАЧ - ПОЛИПРОПИЛЕН

0.0025

1.49

0.0037

0.01

ПЛАТКА/ бр

0.0036

1.49

0.0054

0.007

ДИОД/бр

1

0.05

0.05

 

ТИНОЛ Ф1.6

0.0015

11

0.02

 

КОЛОФОН

0.005

42

0.21

 

ВИНТ/бр

2

0.01

0.02

 

СЪЧМА/ бр - 0.003%

2

0.0042

0.01

 

МЕСИНГ/ГОЛЯМА 3 бр 0.00068

0.002

6.19

0.0124

0.0033

МЕСИНГ/МАЛКА 2 бр 0.00043

0.0009

6.19

0.0056

0.0033

Be БРОНЗ-КОНТ 2 бр 0.000871

0.0018

34

0.06

0.0033

РЕЗИСТОР

1

0.02

0.02

 

ЛАМПА

1

0.005

0.005

 

ПЪПКА

1

 

0

0.01

ШНУР/ бр - 1.8 м

1

0.68

0.68

 

МОНТАЖ НА КЛЮЧ

 

 

 

0.023

 

 

 

1.15

0.2759

МАТЕРИАЛИ

 

 

7.73

 

ТРУД

 

 

1.85

 

ДОП. ЗАПЛАТИ