Анализ на финансовото състояние на Астика АД , Хасково

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

Увод.. 3

Глава I. Характерни черти на анализа на финансовото състояние на фирмата.. 5

1. Същност, основни функции и изисквания на финансовия анализ. 5

2. Видове финансов анализ. 7

2.1. Финансовият анализ, в зависимост от неговото предназначение. 7

2.2. Структурен анализ. 8

2.3. Сравнителен анализ. 8

2.4. Анализ на финансовите пропорции и съотношения. 8

3. Основни методи, прилагани при анализа. 9

3.1. Метод на сравнението. 9

3.2. Метод на групировката. 9

3.3. Балансов метод. 9

3.4. Метод на детайлизацията. 10

3.5. Метод на верижните замествания. 10

3.6. Метод на разликите. 10

3.7. Интегрален метод на факторен анализ. 11

3.8. Индексен метод. 11

3.9. Метод на корелационния анализ. 12

3.10. Графичен метод. 12

4. Източници на информация при АФС.. 13

5. Организация на аналитичната дейност при АФС на фирма. 15

ГЛАВА II. Основни показатели на финансовия анализ на фирмата.. 17

1. Показатели за оценка на капиталовата структура и собствеността. 18

2. Показатели за ефективност. 19

3. Показатели за ликвидност. 19

3.1. Коефициент на обща ликвидност. 19

3.2. Коефициент на бърза ликвидност. 20

3.3. Коефициент на незабавна ликвидност. 20

3.4. Коефициент на абсолютна ликвидност. 20

4. Показатели за финансова автономност. 20

4.1. Коефициент на финансова автономност. 20

4.2. Коефициент на задлъжнялост. 21

5. Показатели за обръщаемост на материалните краткотрайни активи. 21

5.1. Времетраене на един оборот в дни. 21

5.2. Брой на оборотите в рамките на отчетния период. 21

6. Показатели за вземанията и погасяване на задълженията. 21

6.1. Период на събиране на вземанията от клиенти. 21

6.2. Период на погасяване на задълженията към доставчици. 22

7. Показатели за оценка на рентабилността. 22

7.1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби. 22

7.2. Коефициент на рентабилност на разходите. 22

7.3. Коефициент на рентабилност на собствения капитал. 22

7.4. Коефициент на рентабилност на дългосрочния капитал. 23

7.5. Коефициент на рентабилност на пасивите. 23

7.6. Коефициент на капитализация на активите. 23

8. Анализ на паричния поток. 23

8.1. Ликвидност на паричния поток. 23

8.2. Рентабилност на паричния поток. 24

Глава III. Анализ на финансовото състояние на „Астика“ АД — гр. Хасково.. 25

1. Обща характеристика на фирмата. 25

2. Обкръжаваща среда на фирмата. 25

2.1. Анализ на вътрешната среда. 25

2.2. Конкурентен ситуационен анализ. 26

2.3. Анализ на вътрешната среда. 27

3. Анализ на основните финансово-счетоводни документи. 29

3.1. Анализ на активите. 29

3.2. Анализ на пасивите. 31

3.3 Анализ на приходите. 35

3.4 Анализ на разходите. 38

3.5. Анализ на финансовия резултат на „Астика“ АД — гр. Хасково. 41

4. Анализ на основните финансово-икономически показатели на „Астика“ АД — гр. Хасково. 41

4.1. Анализ на нетния оборотен капитал. 41

4.2. Анализ на показателите за оценка на капиталовата структура и собствеността. 42

4.3. Анализ на показателите за ефективност на „Астика“ АД — гр. Хасково. 45

4.4. Анализ на показателите за ликвидност на „Астика“ АД — гр. Хасково. 46

4.5. Анализ на обръщаемостта на КМА на „Астика“ АД — гр. Хасково. 47

4.6. Анализ на показателите за вземанията и погасяване на задълженията на „Астика“ АД — гр. Хасково  48

4.7. Анализ на разходите за рентабилност на „Астика“ АД — гр. Хасково. 49

4.8. Анализ на показателите, характеризиращи паричния поток на „Астика“ АД — гр. Хасково. 56

5. Фактори за подобряване на финансовото състояние на „Астика“ АД — гр. Хасково. 58

5.1. Модел на Дюпон. 58

5.2. Моделът на Дюпон за „Астика“ АД — гр. Хасково. 59

6. Възможности за подобряване на капиталовата структура на „Астика“ АД — гр. Хасково. 60

Заключение. 63

Използвана литература.. 64

Приложение. 65

 

Увод

Променящите се икономически условия в нашата страна и необходимостта от преосмисляне на редица въпроси от икономическата теория и практика, налагат извършването на промени и в областта на икономическия анализ. Приоритетното положение в тази област придобива анализът на финансовото състояние на фирмата. Той се поставя на първо място защото неговите резултати отразяват в най-голяма степен ефективността от използването на наличните ресурси и постигнатите при това финансови резултати. Чрез характеристика на финансовото състояние се придобива представа за възможностите на фирмата да осъществява даден тип стопанска дейност. То изразява и качеството на връзките на фирмата с останалите стопански субекти.

Финансовото състояние на фирмата не може да се определи еднозначно, само с помощта на една икономическа величина. Ето защо след изясняване на неговата същност е необходимо да се дефинира определена система от икономически показатели. Тя трябва да дава възможност за задоволяване информационните нужди на редица вътрешни и външни потребители с данни за финансовото състояние на фирмата. Като основни направления при практическото провеждане на анализа могат да се посочат: анализ на структурата на капитала; анализ на платежо способността и ликвидацията; анализ на масата на паричния поток и анализ на рентабилността.

Значението на анализа на финансовото състояние на фирмата се определя от факта, че предприятията са законодателно задължени да осъществяват неговото провеждане. Съгласно Закона за счетоводството и в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти, информацията за финансовото състояние са задължителен елемент на годишните счетоводни отчети.

Легитимирането на дадена фирма пред останалите участници в стопанския живот и пред обществото се осъществява както посредством предмета на своята дейност, така и чрез репутацията, която си е създала. В тази насока като един от най-важните критерии за оценка репутацията на стопанския субект се явява финансовото му състояние, което до голяма степен определя качеството на връзките и взаимоотношенията с различни видове контрагенти.

Целта на настоящата разработка е да се анализира финансовото състояние на „Астика“ АД — гр. Хасково с представяне на комплексна и диференцирана по отделни показатели оценка чрез методиката на финансовия анализ.

Глава I. Характерни черти на анализа на финансовото състояние на фирмата

1. Същност, основни функции и изисквания на финансовия анализ

Осигуряването на стабилност и просперитет на всяка една фирма, независимо от формата на собственост, при която тя съществува, е неотменно изискване в условията на свободна пазарна икономика.

Най-общо финансовото състояние се характеризира с възможността на фирмата да създава пари и парични еквиваленти, с които тя да посреща навреме финансовите си задължения. Финансовото състояние е и критерий за ефективност, тъй като то е следствие от определено равнище при използване на ресурсите, контролирани от фирмата. Между финансовото състояние и резултатите от стопанската дейност на фирмата съществува тясна взаимообусловена връзка. От една страна, нормалното протичане на стопанската дейност и реализирането на положителни резултати определят следващото финансово състояние, а от друга - е предпоставка за осъществяване на даден тип стопанска дейност. Доброто финансово състояние е предпоставка за постигане на относителна финансова независимост на фирмата. Възможността му да поддържа оптимална парична маса до голяма степен го освобождава от въздействие на конюнктурата на кредитния пазар и да осъществява своята дейност, преди всичко по пътя на само финансирането. Разбира се, финансовото състояние не може да се отъждестви единствено с платежо способността на фирмата. То се характеризира и с ликвидността на материално-веществения състав на капитала, със степента на дебиторската и кредиторската задълженост, с равнището на рентабилност, и липсата на печалбата и редица други икономически резултати.

Анализът в най-общ смисъл означава разбор, изследване чрез разлагане на изучаваните обекти. Чрез него се дава количествена и качествена характеристика и оценка на включените в изследването обекти с оглед вземане на ръководни управленски решения.

Финансовото състояние е своеобразна визитна картичка на всяка фирма.

Основни функции на анализа на финансовото състояние (АФС) са:

-               познавателна и оценъчна;

-               насочваща и организираща;

-               координираща и регулираща.

Анализът на финансовото състояние трябва да отговаря на следните основни изисквания:

-               пълнота и обхватност;

-               целенасоченост;

-               единност и системност;

-               съгласуваност и съпоставимост.

АФС като съществен инструмент на финансовия мениджмънт, дава възможност да бъде направена оценка на:

-               реалността, обосноваността и равнището на включените в бизнес-програмата задачи;

-               общите и специфични тенденции на развитие на основните финансово-икономически резултати;

-               влиянието на различните фактори върху крайните финансово икономически резултати;

-               използването на резултатността на различните видове финансови ресурси.

-               Финансовото състояние се характеризира с възможността на фирмата да осигурява парични средства толкова, колкото и когато са необходими. Това налага чрез АФС да бъде даден отговор на следните основни въпроси:

-               същността на финансовите процеси и свързаните с тях връзки и зависимости между отделните показатели и резултати;

-               неизползваните резерви, влияещи положително или отрицателно върху крайните финансово-икономически резултати;

-               степента на обезпеченост парични средства и реалните възможности за ликвидност;

-               връзките, отношенията и зависимостта от кредитори клиенти, доставчици и други;

-               състоянието и взаимоотношенията с държавния и местните бюджети и другите финансово-кредитни институции;

-               тактиката и стратегията на фирмите за бъдещата финансова дейност.

Следователно с АФС трябва да се получи не само обективана оценка на постигнатите резултати, но и да се очертаят целесъобразните тенденции и насоки на развитие, средствата и възможностите за бъдещия просперитет на фирмата и т. н.

2. Видове финансов анализ

2.1. Финансовият анализ, в зависимост от неговото предназначение

Финансовият анализ може да обхваща дейността на фирмата, отразена в счетоводноте отчети през последния отчетен период. В такъв случай става дума за статичен финансов анализ. Анализът може да бъде насочен към третиране на миналото и бъдещо развитие на фирмата, като чрез него се предвиждат печелившият капацитет и финансовите потоци. В такъв случай се говори за динамичен финансов анализ.

 Ако се имат предвид дейностите, които се извършват във фирмата, анализът може да бъде анализ на финансовата дейност, анализ на инвестиционната дейност и анализ на оперативната дейност.

*Финансовата дейност е свързана с придобиването на капитали. Тя обхваща набавянето, извеждането преструктурирането и освобождаването на капитала.

*Инвестиционната дейност обхваща вложението на капитали. Инвестициите са свързани с активната смяна на наличните средства, които като ликвидни се превръщат в по-слабо ликвидируеми части от имуществото на фирмата.

*Оперативната дейност е свързана с използването на придобитите ресурси.

От гледна точка на момента на извършването на анализа, спрямо осъществяваната дейност различаваме предварителен, текущ и последващ финансов анализ.

*Предварителният анализ има за цел да мотивира и установи целесъобразността от започването и развитието на дейност, която до този момент не е част от предмета на дейност на фирмата. Основава се на маркетинговото проучвание, счетоводната информация извън фирмата и информацията, която показва какви евентуални инвестиции са необходими за започване на тази дейност и ефективността от осъществяването й по отношение на възвращаемостта на инвестициите и степентта на капитализация.

*Текущият анализ цели да се постигне оптимизиране на дейността на фирмата в асортиментен аспект, стойностен, количествен, качествен израз.

 *Последващият финансов анализ има за цел да се разкрият факторите, които са оказали внимание върху финансовото състояние на фирмата през даден отчетен период, посоката на проявлението им и да се мотивират предложения за практически промени през следващия период.

2.2. Структурен анализ

Структурният анализ се разделя на хоризонтален и вертикален.

*Хоризонталният анализ е свързан със сравняване на показателите за отчетната и предходната година, като така може да се установи каква е посоката и размера на отделните изменения. Тези изменения могат да се изчислят в абсолютен размер или в процент спрямо базисния период.

*Вертикален анализ - свързан с изчисляване на показателя на структура, т. е. относителният дял на отделните части към цялото. Може да се приложи при разглеждане структурата на активите, както и при структурата на пасивите и капитала.

2.3. Сравнителен анализ

Изразява се в сравняване на счетоводни баланси, ОПР, отделни техни елементи и допълнителна информация за две или повече години. На-важният показател тук е трендът. Той представлява основна насока за повишаване или намаляване на анализираните стойности, изразени в процент спрямо минал период. Сравнителният анализ може да бъде в краткосрочна или дългосрочна переспектива.

2.4. Анализ на финансовите пропорции и съотношения

Този анализ включва измерването на пропорционалното въздействие между стойности. Финансовите съотношения и коефициенти обикновено се изразяват в процент или „пъти“ и се наричат показатели за измерване на различни пропорции. Използват се няколко вида показатели, измерващи финансовите съотношения, а именно: показатели за ликвидност, обръщаемост, финансова автономност и задлъжнялост, показатели за рентабилност и други.

Информацията получена в следствие на тези видове анализ служи за определяне цялостното състояние на фирмата.

3. Основни методи, прилагани при анализа

Методите на финансовия анализ представляват система от елементи и способи за цялостна и взаимно свързано изучаване на стопанските явления и процеси и обуславящите ги фактори в условията на функциониране на фирмата. В основата на методите на финансов анализ е заложен диалектическият подход към изучаване на причинно-следствените връзки и зависимости между икономически процеси и явления.

Сред най-често използваните в практиката на съвременния финансов анализ на фирмата са следните аналитични методи:

3.1. Метод на сравнението

Той е основен за финансовия анализ на фирмата. Чрез метода на сравнението е възможно да се оценят измененията в параметрите на стопанската система, да се намери нейното място в пространството и времето, да се очертае тенденцията и перспективата за нейното развитие на фона на динамично променящата се стопанска конюнктура. В теорията на финансовия анализ се разграничават два основни вида сравнения - едностопански и междустопански. При едностопанските сравнения се анализират параметрите за една и съща фирма. Характерно за междустопанските сравнения е анализирането на принципно еднородни числови данни, които се отнасят за различни фирми.

3.2. Метод на групировката

Този метод има голямо приложение в практиката на финансовия анализ на фирмата. Чрез него информацията за нуждите на анализа се групира по определени признаци и съобразно с определени критерии. Методът на групировката има широко приложение при анализ на разходите на фирмата, на състава и структурата на продукцията. Изисква се преди всичко във фазата на предварителна подготовка на данните за финансов анализ. От правилната групировка в голяма степен зависи обективността на аналитичните сравнения, както и достоверността на резултатите от прилагането на повечето от методите на финансов анализ.

3.3. Балансов метод

Балансовият метод се заражда в методологията на счетоводството. Той се използва широко във финансовия анализ на фирмата при изследването на различни балансови зависимости. Така например балансовият метод се използва при анализа на количествени съотношения между стопанските средства и източниците на средства на стопанското предприятие, при решаване на аналитични задачи от типа „потребности - ресурси“, при анализа на платежния баланс, стоковия баланс на фирмата, както и при анализа на балансовата зависимост между индивидуалните влияния на отделните фактори от даден факторен модел.

3.4. Метод на детайлизацията

Методът на детайлизация се използва успоредно с метода на дедукция във финансовия анализ на фирмата. Чрез метода на детайлизация се измерва единичното влияние на поведението на отделните компоненти на системата върху поведението на системата като цяло. Използва се и за измерване влиянието на фактори от втори и трето порядък, върху фактори от първи порядък, респективно върху изменението на съответни резултативни показатели.

3.5. Метод на верижните замествания

Методът на верижните замествания е основен метод за детерминиран факторен анализ. Чрез него може да бъде измерено индивидуалното влияние на отделни факторни показатели върху изменението на даден резултативен показател. Методът на верижните замествания може да се използва само в случай на детерминирана функционално-математическа зависимост между факториалните и резултатативни променливи, които са обект на изследване. Тази зависимост може да бъде изразена математически посредством сбор, произведение или частно. Всяка функционална зависимост от този род намира своя математически израз по формата на съответна факторна верига. Всеки две показателни числови вериги се сравняват като получената разлика по същество представлява числовия израз на влиянието на анализирания факторен показател.

3.6. Метод на разликите

Методът на разликите е модификация на метода на верижните замествания. За него важат всички принципи на работа, които са характерни за метода на верижните замествания. Техниката му се свежда до директно установяване на влиянието на изследвания фактор като абсолютна разлика между фактическото и базисното значение на съответстващия му показател. Участва в математически разчет едновременно с фактическите значения на изследваните и базисни значения на все още не изследвани показатели от текущата факторна верига.

3.7. Интегрален метод на факторен анализ

При него се приема, че скоростта на изменение на влиянието на факторите е относително постоянна. Когато стойностите на факторните променливи се разглеждат дискретно - към два момента Т0 и Т1 изменението на влиянието на факторите се описва от права линия. Когато стойностите на факторните променливи се разглеждат в непрекъснат режим вътре в интервала Т0 - Т1 изменението на влиянието на факторите се описва от крива линия. Интегралният метод се базира на сумирането на прирастите на функцията, отразяваща зависимостта между факториалните променливи и резултатния показател. Нарастването на функцията в интервала Т0 - Т1 е равно на определен интеграл, съответстващ на този интервал от диференциала на функцията.

3.8. Индексен метод

Индексният метод е специфичен за статистиката, но намира широко приложение във финансовия анализ на фирмата. По индексен метод се разбира „съвкупността от принципи, правила, схеми и формули за количествено измерване и логическо тълкуване на различията по време, място между фактическите резултати и нормативи на факторно-резултативни връзки, проявяващи се в динамиката на явленията“. Според характера на функциите, които изпълнява индексният метод, индексите се делят на синтетични и аналитични.

Синтетичните индекси служат за анализ на динамиката на явленията в количествен аспект във времето посредством единична числова характеристика.

Аналитичните индекси служат за измерване на влиянието на явленията, фактор върху измененията на дадено явление резултат. Чрез тях се осъществява финансов анализ като се разчленява изменението на явленията - резултат на отделните негови факторни компоненти. Индексният факторен анализ е конкретно приложение на индексния метод за измерване на влиянието на отделните фактори върху изменението на явлението резултат. Индексният факторен анализ се осъществява в два аспекта:

-               разлагане на общия индекс на факторни субиндекси, за да се установи какво е влиянието на вски фактор върху скоростта на изменението на резултативния показател;

-               разлагане на общия прираст на резултативния показател на отделни компоненти - факторни прирасти, които са обусловени от изменение на съответните фактори;

3.9. Метод на корелационния анализ

Методът се използва за измерване на теснотата на връзка между явленията, както и за измерване на влиянието на фактори при недетерминирани факторни зависимости. Корелацията бива три вида - обикновена, частична и множествена, като според характера на връзката може да бъде: права, обратна, праволинейна и криволинейна.

3.10. Графичен метод

Графичният метод се използва за нагледно представяне на развитието на стопанските явления и процеси, протичащи във фирмата. Използва се в две основни направления. Първото направление е свързано с графично представяне на стопанската дейност с оглед на визуално следене на стопанския процес. Второто направление е свързано с графични способи за аналитични разчети. Графичните построения дават възможност да се изчислят и онагледят стойностите на редица функционални параметри на фирмата. Графичното им представяне се осъществява посредством графични изображения, които биват:

-                графични изображения за сравняване на величини;

-                графични изображения на структури;

-                графични изображения на развитие;

-                графични изображения на функционални зависимости;

-                мрежови графики.

Чрез графични изображения може да се следи поведението на разходите на фирмата при различни режими на производство.

Делението на разходите на постоянни и променливи дава възможност да се определи критичната точка на производството. Това може да стане както по отделни изделия, така и общо за фирмата. Чрез графичния метод може да се определи при кой обем продукция настъпва критична точка, в която от режим на загуби фирмата преминава в режим на печалба.


4. Източници на информация при АФС

С анализа на финансовото състояние (АФС) трябва да се получи не само обектнивна оценка на постигнатите резултати, но и да се очертаят целесъобразните тенденции и посоки на развитие, средствата и възможностите за бъдещия проспиритет на фирмата.

Всичко това може да бъде постигнато с използването на различни по вид и характеристика показатели и друга, необходима за цената информация.

Получаването на информация за финансовото състояние е законодателно гарантирана със Закона за счетоводство. Съгласно чл. 40, информацията за финансовото състояние на фирмата е един от елементите на годишния счетоводен отчет. За да е полезна продоставената информация, тя трябва да е получена в резултат на провеждането на задълбочени икономически анализ. Според проф. Дезмънд Мак Форън това е най-важния анализ, тъй като той отразява цеността на фирмата, а и също така движението на ресурсите контролирани от фирмата.

Информацията осигурява за осъществяване на анализ трябва да бъде подчинено на следните основни изисквания: обхватност, обективност, своевременност и достатъчно.

Това се налага от обстоятелството, че при АФС се борави с разнообразна по вид и количество информация. Източниците за набирането на необходимостта за тази цел информация, могат да бъдат обособени в следните направления:

-               Нормативни документи: Търговски закон, Закон за счетоводството, Закон за статистиката, Закон за кредитното дело и банките, Закон за различните видове данъци и плащания, Указ за стопанска дейност №56 и Правилник за приложението на този указ, постановления на Министерския съвет за различни финансови въпроси, специфични разпореждания на Министерския съвет, Министерството на финансите и Националния статистически институт;

-               Годишни отчети на фирмата и особено счетоводния Баланс и Отчета за приходите и разходите;

-               Първични отчетни документи;

-               Извънотчетни документи: докладни записки, обзори, обяснителни записки, анкети, прогнози.

Един от основните неотменни, но не единствен източник за информация при АФС е Счетоводният баланс. Той дава твърде богата информация, но тя се отнася за свършени дейности и получени вече резултати. Както посочва проф. Мак Форън, „балансът просто отразява последствията от решения, свързани с управлението на финансите на фирмата и извършени в миналото към датата на съставяне на баланса“.

В счетоводния баланс се отразява активите и пасивите на фирмата към даден момент.

Активите включват това, което фирмата притежава и показват в какво то е вложило средствата си. В пасивите се посочват източниците за финансиране в различните им разновидности.

От своя страна активите биват дълготрайни и краткотрайни.

Дълготрайните активи са свързани и произтичат преди всичко от информационната политика и стратегията на фирмата. Поради техния характер и състав, те не са бързоликвидни.

В състава на дълготрайните активи се включват:

-               материални активи (сгради, машини, съоръжения, транспортни средства и др.);

-               нематериални активи, представляващи по същество интелектуални продукти (научни разработки, лицензии, патенти);

-               финансови активи (съучастия и дялове, ценни книжа, представени от фирмата заеми и др.)

Краткотрайните активи са бързоликвидни и стоят в основата на платежоспособността на фирмата. В състава им се включват:

-               материални запаси (материали, незавършено производство, произведена или закупена продукция и др.)

-               различни видове вземания (по продажби, по липси, по съучастия и присъдени)

-               финансови средства (парични средства в левове и във валута и др.).

Съотношението между различните видове активи характеризира имуществената структура на фирмата.

Пасивите показват източниците за формиране на капитала на фирмата и неговите конкретни задължения, обособени в два основни раздела- собствен капитал и привлечен капитал.

Информацията получена от Отчета за приходите и разходите позволява да се изгради система от показатели, които характеризират ефективното използване на разполагаемите ресурси и за ефективността на цялата стопанска дейност. Структурата на посочените информационни източници дава възможност да се получи представа за промените, които са настъпили във финансовото състояние през анализирания отчетен период. За да се очертаят, обаче основните тенденции в развитието на финансовото състояние е необходимо да се използват данни и от предходни отчетни периоди.

На базата на наличната информация следва да се изгради една по-подробна система от показатели за характеристика на финансовото състояние, задоволяваща информационните нужди на широк кръг от потребители. Трябва да се има предвид, че най-важните показатели, на които банките обръщат внимание (това означава, че и фирмата трябва да ги следи с особено внимание) са:

-               ликвидност — коефициент на покритие на краткосрочната задлъжнялост и коефициент на ликвидност;

-               обръщаемост — на всички активи, на основния капитал, на оборотния капитал и на запасите, период на инкасация на вземанията;

-               привлечени средства;

-               рентабилност.

Определено трябва да се подчертае, че АФС на фирмата трябва да бъде насочен преди всичко към бъдещето развитие на фирмата, към разкриването на възможностите и пътищата за траен просперитет.

5. Организация на аналитичната дейност при АФС на фирма

Цялостната дейност при провеждането на АФС би следвало да преминава през няколко етапа, а именно:

I. Етап — съставяне на плана за подготовката и провеждането на АФС, включващ:

-               цени, задачи, обекти на анализа;

-               методика или указание (основни положение) за измерване чрез система от показатели;

-               необходимата информация и източниците за нейното осигуряване;

-               срокове за изпълнение, състав на групите по отделни задачи на анализа.

II. Етап — набиране на необходимата изходна информация за фактическото приложение и бъдещото развитие на фирмата, в съответствие с изискванията на Етап I

III. Етап — подбор, проверка и оценка на количеството, пълнотата, достоверността, надежността и обективността на изходната информация. Този етап е абсолютно необходим, тъй като въз основа на информацията, по нататък се провежда анализа, правят се изводи и се вземат решения.

IV. Етап — аналитично-разчетна и оценъчна обработка на изходната информация, включваща:

-               изчисляването на отделните показтели и включването им в системата от показатели с техните връзки и зависимости;

-               привеждане на информациятав съпоставими величини;

-               съпоставяне на аналитични таблици с абсолютните и относителни изменения и зависимости;

-               формулиране на основните оценки и изводи.

V. Етап — обощаване на резултатите от АФС и формулиране на окончателни оценки и изводи за:

-               равнището на изследвните показатели, съпоставени по възможност с базисно или оптимално равнище (величина) или сродни и конкурентни дейности;

-               насоките, тенденциите и закономерностите при досегашното развитие на фирмата с оглед оценяване на достигнатото финансово състояние;

-               развитието и влиянието на основните фактори до момента на анализа за в бъдеще;

-               насоки, цени и задачи за бъдещото развитие на фирмата.

Следователно, чрез АФС трябва да се направи не само обективна оценка, но получените резултати, характеризиращи финансовото състояние на фирмата, но и да се определят насоките, средствата и възможностите за бъдещото развитие на фирмата.

ГЛАВА II. Основни показатели на финансовия анализ на фирмата

Анализът на финансовото състояние на фирмата не може да бъде осъществен само с един показател и значим и обобщаващ да е той. Необходимо е да се използва система от показатели, които ще разкрият най-точно финансовото състояние, но въпросът за избор зависи от множество фактори, най-вече от потребителите на резултатите от финансовия анализ, а именно - кредитори, мениджъри, собственици, държавата и други контрагенти.

Съгласно Закона за счетоводството и НСС 29 показателите се класифицират в следните групи:

1. Според източниците на информация:

-               показатели, изчислени въз основа на счетоводния баланс;

-               показатели, изчислени въз основа на ОПР;

-               показатели, определени на база информацията от приложенията към годишния счетоводен отчет;

-               показатели, определени на базата на информацията от други източници.

2. Според вида на информацията, която се сравнява и оценява при анализа биват:

-                показатели за оценка на капиталовата структура и собствеността;

-                показатели за оценка на обръщаемостта на капитала;

-                показатели за оценка на рентабилност;

-                показатели за оценка на на дълга и издръжка на заемния капитал;

-                показатели за анализ и оценка на паричния поток.


1. Показатели за оценка на капиталовата структура и собствеността

Капиталовата структура представлява съотношението между собствения и чужд капитал. Съотношението между елементите на капитала дават представа за финансовото напрежение на фирмата и за по-пълна оценка на структурата и трансформациите вътре и между собствения и привлечения капитал.

На тази основа фирмата може да формира определени финансови стратегии с оглед поддържането на даден финансов стабилитет.

Обикновено контроловата структура се характеризира в следните граници:

-               ниска степен, при която собствения капитал е до 20-25% и показва силна зависимост от кредиторите;

-               средна степен, при която собствения капитал е между 30% и 50%. Това е сравнително благоприятна за бизнес капиталова структура;

-               оптимална степен, при която собствения капитал е около 40%. Там очертава ясно изразена финансова самостоятелност на фирмата;

-               висока степен, при която собствения капитал е над 70%, но трябва да бъде в разумно големи размери, като се има предвид и неизбежното отрицателно влияние на инфлацията.

Освен общата капиталова структура е целесъобразно да се следи и „вътрешната“ структура на собствения капитал, т.е. съотношението между отделните видове собствен капитал (основен, допълнителен и резервен).

Общата капиталова структура може да бъде изразена по следния начин:

 и  , където                     (1)

СК - собствен капитал;

ЧК - чужд капитал;

К - общ капитал.

При равни други условия различията в капиталовата структура през определени периоди влияят чувствително върху редица показатели, изразяващи крайни финансово - икономически резултати, особено върху нормата на печалбата.

Капиталовата структура се влияе от отрасловата принадлежност на стопанското звено. Колкото е по-голям относителния дял на собствения капитал в дадена фирма, толкова е по-голяма възможността тя да получи необходимите кредити и е по-конкурентноспособна. Това е особено важно в условията на стопанска криза.

2. Показатели за ефективност

Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на фирмата. Показателите за ефективност са:

Коефициент за ефективност на разходите

                                                                                             (2)

Коефициент за ефективност на приходите

                                                                                             (3)

3. Показатели за ликвидност

Важността на показателите характеризиращи ликвидността на фирмата се предопределя от мястото и значението, което имат те в стопанския живот на всяко фирмата, т.е. възможността във всеки конкретен момент без особени затруднения да бъдат покривани задълженията му.

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на фирмата да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи (разходи за бъдещи приходи).

Общото за всички показатели за ликвидност е че се изчислява като отношение между пълния размер или само част на краткотрайните активи и краткосрочните задължения.

Могат да се представят в два вида: като коефициент, показващ колко пъти активите покриват задълженията и като съотношения, показващи колко краткотрайни активи в стойност се падат на един лев задължения.

3.1. Коефициент на обща ликвидност

                                                                        (4)

Коефициентът изразява общата ликвидност и показва каква е основата на осигуреност на краткосрочните задължения с всички налични краткотрайни активи.

3.2. Коефициент на бърза ликвидност

                                        (5)

Основната разлика на Кбл и Кол е в това, че разглежда само бързоликвидните активи и степента им на покриване на предстоящите краткосрочни задължения. Изключени са краткотрайните активи, поради това, че в кратки срокове те са по-бавно ликвидни. Това дава обществание да се отчита, че коефициентът е равен на единица или съотношението 1:1 характеризира добро равнище на ликвидност на фирмата.

3.3. Коефициент на незабавна ликвидност

                                                                   (6)

Характерно за него е, че се изключват и вземанията, които макар и по-бързо ликвидни не са толкова сигурни парични средства, както същинските финансови средства.

3.4. Коефициент на абсолютна ликвидност

                                                                             (7)

При него от формулата за предходния показател се изключват краткосрочните инвестиции. В числителя се включват активи, които са възприети за единица мярка за ликвидност.

4. Показатели за финансова автономност

Показателите за финансова автономност за количествени характеристики на степента на финансовата независимост на фирмата от кредиторите. Тези показатели са:

4.1. Коефициент на финансова автономност

                                                                               (8)

Показателят изразява какъв е делът на собствения капитал в общата маса на пасива (използвания капитал).

4.2. Коефициент на задлъжнялост

                                                                                  (9)

5. Показатели за обръщаемост на материалните краткотрайни активи

 Тъй като МКА се характеризират с най-слаба ликвидност, то обръщаемостта им трябва да се следи, за да не се получи обездвижване на капитала.

5.1. Времетраене на един оборот в дни

                            (10)

КА - средна наличност на КА

Показва за колко дни се осъществява един оборот на парите, вложени в съответните краткотрайни активи.

5.2. Брой на оборотите в рамките на отчетния период

                                                                        (11)

КО - коефициент на обръщаемост

Показва колко пъти за една година осъществяват обороти парите, вложени в КА

Ангажираност на КА

                                               (12)

Показва каква част от КА са били ангажирани за получаване на един лев нетни приходи от продажби.

6. Показатели за вземанията и погасяване на задълженията.

Тези показатели са количествена характеристика на продължителността на уреждане на разчетите на фирмата. Те са:

6.1. Период на събиране на вземанията от клиенти

                         (13)

Показва за колко дни през отчетния период вземанията се превръщат в пари.

6.2. Период на погасяване на задълженията към доставчици

                             (14)

Получената величина сравнена с реалния срок, в който доставчиците изискват парите си показва добър платец ли е изследваната фирма.

7. Показатели за оценка на рентабилността

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и реалните активи на фирмата.

Коефициентите на рентабилност показват темповете на възвръщаемост на капитала.

Финансово-счетоводният анализ на показателите за рентабилност се извършва по данни от счетоводния баланс и ОПР като се използват следните отношения:

7.1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби

                                          (15)

Показва колко процента е печалбата или загубата в общия размер на приходите от продажби.

7.2. Коефициент на рентабилност на разходите

                                                                     (16)

Показва какъв е делът на печалбата/загубата в общия размер на разходите на фирмата.

7.3. Коефициент на рентабилност на собствения капитал

                                                                   (17)

Показва каква е печалбата, която се пада на единица от вложения собствен капитал. От равнището му зависи размера на дивидента или частта от печалбата, която ще бъде разпределена между съдружниците.

7.4. Коефициент на рентабилност на дългосрочния капитал

Показателят дава степентта ефективно функциониране на постоянния или дългосрочен капитал.

Дългосрочният капитал включва две части: собствен капитал и дългосрочни заеми (със срок на погасяване повече от една година)

                        (18)

С този показател се определя ефективността от използване на общия дългосрочен капитал, без да се отчитат източниците на формирането му.

7.5. Коефициент на рентабилност на пасивите

                                                                    (19)

7.6. Коефициент на капитализация на активите

                                                                       (20)

Този показател изразява колко добре са използвани активите на фирмата и каква печалба са донесли за съответния период.

За недопускане на неточности, горното отношение може да има следния по-съвършен вид:

                                                (21)

Коефициентите на рентабилност са положителни величини при финансов резултат печалба и отрицателни при загуба.

8. Анализ на паричния поток

Показателят маса на паричния поток (Cash Flow) е широко използван в практиката на страните от ЕО и САЩ, и чрез него се изразява резултатът от оборота на паричната маса през определен период от време. Той изразява движението на парите към и от фирмата.

8.1. Ликвидност на паричния поток

            (22)

Показателят е измерител на краткосрочната платежоспособност, тъй като числителят е приблизително паричните ресурси: пари и парични еквиваленти, които са силно ликвидни и освен това ПП от оперативна дейност, който отразява парите от вътрешни източници.

 

8.2. Рентабилност на паричния поток

 

 

 

                                                                (23)

Показателят изразява парите, получени от всеки лев продажби.

Глава III. Анализ на финансовото състояние на „Астика“ АД — гр. Хасково

1. Обща характеристика на фирмата

Пивоварната „Астика“ е основана през 1975 година и пусната в експлоатация през 1976 година. В началото, тя работи като малка фабрика за производство на бира, а днес компанията е един от най-големите производители на кехлибарена, висококачествена светла бира.

Официалното откриване на завода се извършва на 03.11.1997 година. На 03.06.1986 г. се открива отделението за пълнене на пиво в метални кутии, а през 1992 — бутилиращата линия за бутилки с обем 330 ml.

В годините от 1984—1990 г. заводът достига най-високото си производство. Произвежданото пиво е с високо качество, а луксозното пиво „Астика“ получава много международни отличия.

До 1992 година „Астика“ е била държавно предприятие в системата на ДСО „Българско пиво“. През 1992 година се преобразува в ЕООД „Астика“, като се запазва характерът на държавно управление. През 1994 година се преобразува в акционерно дружество.

През месец май 1995 година е извършена приватизацията на „Астика“ като основният пакет акции (80%) са закупени от белгийската фирма „Interbrew“. Останалите 20% като привилегировани акции са разпределени между работниците и служителите в фирмата.

В „Астика“ АД се прилага едностепенна система на управление, с върховен орган на управление — Съвет на директорите, състоящ се от седем души.

2. Обкръжаваща среда на фирмата

2.1. Анализ на вътрешната среда

Като цяло биреният пазар в България е твърде необособен и доста затворен, има кратка история и малко на брой марки.

Марките, които представят българската бирена индустрия се характеризират предимно като регионални марки и по-малко са известни на национално равнище. Такива са „Бургаско пиво“, „Шуменско пиво“, „Леденика“, „Варна“, „Велико Търново“ и др.

На местния пазар основният конкурент на „Астика“ е „Загорка“.

През 1997 година започва предлагането на нетрадиционна за българския пазар черна бира. Произвежда се от „Велико Търново“ по оригинална технология на „Радебойл“ - Германия и от варненската фирма „ММ“.

Отчетен е спад в производството на бира в България. Намаляването на консумацията и всеобщото свиване на потребителската кошница се дължи на намалената покупателна способност на населението.

Бирата като напитка се характеризира със своята сезонност. Най-желана и купувана е през топлите месеци, благодарение на своите утоляващи качества, докато през студените месеци търсенето се свива неколкократно.

2.2. Конкурентен ситуационен анализ

Много важно е за една фирма е да знае свите реални и потенциални потребители, за да съобрази цялостната си дейност с техните очаквания и изисквания към продукта. за цела се правят маркетингови изследвания, които се опитват да разкрият и обяснят причините и подбудите за поведениетона потребителите. Резултатите, касаещи пазара на бира се разделят в няколко групи:

Демографско разпределение

За страната

§         общо население                                            8 384 718 чов.

§         градско население                                         67,8%

§         общо мъже                                                     4 103 370

§         относителен дял на мъжете                          48,7%

§         относителен дял на мъжете в градовете     48,7%

§         брой мъже на възраст от 20 до 35 год.        873 226

§         относителен дял на мъжете

от населението на възраст 20-35 г.               51%

За Хасковска област

§         общо население                                             897 524 чов.

§         мъже                                                               441 651

§         относителен дял на мъжете                          49,2%

 

Социално-икономическо развитие

В градовете

Коефициент на икономическа активност

§         общо 55,6% (по-висок от средния коефициент за страната)

Коефициент на заетост

§         общо 48,4% (по-висок от средния коефициент за страната)

Развитие в поведението на потребителите

-               потребителите стават все по-информирани и критични в консумирането

-               поставят повишени изисквания към надеждност, качество, дизайн, влияние на околната среда, технологично развитие на продуктите

-               все по-често се съобразяват с цената по отношение на постигнат стандарт и се стремят към изгодни ценови оферти

-               у потребителите се повишава съзнанието за търговска мрежа. Повишава се и емоционалното изживяване на консумирането - влагат се повече чувства, връзки, приятелско отношение и др.

-                за много стоки е характерна демонстративната консумация.

2.3. Анализ на вътрешната среда

„Астика“ е от най-младите български марки бира, но вече постигнала превъзходство във всички демографски сегменти на националния пазар. Възприема се като забележителна и стабилна. Въпреки едва 22-годишната си история, „Астика“ е считана за марка и пивоварна с традиции, висока репутация в чужбина и стабилно качество на продукта.

„Астика“ става успешна марка на национално ниво благодарение на широка дистрибуторска мрежа и различието по отношение на опаковката.

През 1985 година за първи път е въведена метална кутийка и тази нова опаковка става ново лице на „Астика“, последва я малката бутилка от 330 ml. Промяната на опаковката е част от стратегията за нов дизайн, който помага на „Астика“ да бъде отличена от всички останали марки и да заеме своето отделно място на пазара.

Маркетинговата стратегия на „Астика“ основната цел е тази марка бира да стане предпочитана от хора с определени стремежи и постижения в живота със стабилен доход и икономическо положение. Представата, която фирмата иска да постигне за своите потребители е: «мъж до 30 години до средна възраст, с добри маниери, утвърден социален статус и вкус към добрите неща в живота, социално отговорен и социално активен - мъжът, който печели».

За вътрешния пазар е предназначена 90% от продукцията, а за износ - 10%. Сериозни партньори са Румъния и Англия, с които има дългосрочен договор. Поради сезонността на бирата, през есенно-зимните месеци износът на бира достига 35% от цялата продукция, докато продажбите в страната намаляват.

Продуктов профил:

Пивоварната „Астика“ произвежда три типа пиво, а именно:

„Астика светло“

„Астика специално“

„Астика луксозно“

Всяка от тях се различава от другата по своите характеристики, като аромат, вкус, бистрота, цвят, съдържание на сухо вещество и др.

Бирата „Астика“ се произвежда по класическа технология - тип „Пилзнер“. Използва се най-добрата изворна вода, намираща се в съседство до завода.

За високото качество на бирата и по-специално на „Астика лукс“ говорят спечелените пет златни медала от международни съзтезания.

Постоянният стремеж за подобряване на качеството на бирата води до повишаване на срока с гаранция за трайност от 6 до 9 месеца за „Специал“ и „Лукс“.

Търговската марка „Астика“ се определя като комбинирана, защото се състои от словесна и образна част. Словесната част представлява думата „Астика“, изписана на латиница с печатни букви, като втората буква също е главна. Образната й част е изображение на две халби за бира, допрени на дръжките си, което е разположено над словесната част. Марката е с черно-бял цвят. Регистрацията е за клас стока - малц и клас стока - бира, ниско екстрактна и отлежала.

Тази марка е регистрирана по Международната спогодба и се ползва с международна защита в осем страни — Полша, Италия, Франция, Македония, Беларусия, Украйна, Румъния, ОНД. Регистрация на марка „Астика“ е направена още в Турция и САЩ.

„Астика“ АД притежава права върху девизите: «Един безкраен празник» и «На една ръка разстояние». Покривателния срок е десет години.

3. Анализ на основните финансово-счетоводни документи

3.1. Анализ на активите

Анализът се осъществява във вертикален и хоризонтален аспект. За тази цел данните от баланса се трансформират и представят в таблица 1.

Таблица 1

Вертикална и хоризонтална структура на активите по СБ на „Астика“ АД

Раздели, групи, статии

Към 31.12.2000 г.

Към 31.12.2001 г

Разлика 00/01

Хил. лева

%

Хил. лева

%

Хил. лева

%

А. Дългосрочни активи

3650,94

32,1

3802,85

31,5

151,91

-0,6

I. Материали

3650,42

32,1

3802,85

31,5

151,60

-0,6

1. Сгради, земи, гори, трайни насаждения

3085,00

27,1

3154,67

26,1

69,67

-1,0

2. Машини, съоръжения, оборудване

379,95

3,3

491,06

4,1

111,11

0,7

3. Други

159,58

1,4

128,00

1,1

-31,58

-0,3

4. Разходи за придобиване на МДА

25,89

0,2

28,29

0,2

2,40

0,0

II. Нематериални

0,52

0,0

0,83

0,0

0,31

0,0

1. Програмни продукти

0,52

0,0

0,83

0,0

0,31

0,0

Б. Краткотрайни активи

7728,12

67,9

8282,67

68,5

554,55

0,6

I. КМА

2836,68

24,9

2710,00

22,4

-126,68

-2,5

1. Материали

647,99

5,7

1365,38

11,3

717,39

5,6

2. Незавършено производство

610,86

5,4

358,40

3,0

-252,46

-2,4

3. Продукция

1573,69

13,8

976,93

8,1

-596,76

-5,7

4. Стоки

4,14

0,0

9,31

0,1

5,17

0,0

II. Краткосрочни вземания

1121,60

9,9

2519,02

20,6

1397,42

11,0

1. Вземания от продажби

1026,78

9,0

2440,87

20,2

1414,09

11,2

2. Предоставени аванси

0,30

0,0

2,20

0,0

1,90

0,0

3. Съдебни и присъдени

0,57

0,0

0,00

0,0

-0,57

0,0

4. Данъци за възстановяване

71,15

0,6

73,75

0,6

2,60

-0,0

5. Други

22,80

0,2

2,20

0,0

-20,60

-0,2

III. Парични средства

382,84

3,4

328,66

2,7

-54,18

-0,6

1. Парични средства в брой

14,06

0,1

21,63

0,2

7,57

0,1

2. Парични средства в банкови сметки

368,78

3,2

307,03

2,5

-61,75

-0,7

IV. Разходи за бъдещи периоди

3387,00

29,8

2724,97

22,5

-662,03

-7,2

Сума на актива

11379,00

100

12085,52

100

706,46

 

 

Ако разгледаме структурата на активите във вертикален аспект е видно, че съотношението ДА:КА през 2000 и през 2001 година е близо 1:2, т. е. ДА:КА=32,1:67,9 (фиг.1) и ДА:КА=31,5:68,5 (фиг.2), което се дължи на понижаване на относителния дял на разходите за бъдещи периоди в сумата на КА.

 

 

Фиг.1 Структура на активите на „Астика“ АД - гр. Хасково за 2000 г.

Фиг.2 Структура на активите на „Астика“ АД - гр. Хасково за 2001 г.

Ако разгледаме структурата на ДА в хоризонтален аспект се установява, че през 2001 година ДА са нарастнали със 151,92 хил. лева спрямо 2000 година.

В периода 2000—2001 година общото увеличение на ДА се дължи на повишаване на стойността на сгради, земи, гори и трайни насаждения с 69,67 хил. лева, както и на машини, съоръжения и оборудване със 111,11 хил. лева и на разходи за придобиване на МАД с 2,4 хил. лева. В този период обаче в статията „Други“ установяваме незначително намаление на сумата през 2001 г. спрямо 2000 г. с 31,58 хил. лева, което рефлектира върху сумата на общото увеличение на ДА за 2001 г. спрямо 2000 година. През 2001 година увеличението на КА спрямо 2000 г. е с 554,55 хил. лева. За периода 2000—2001 г. увеличение в абсолютни стойности търпят статиите „Материали“, „Стоки“ съответно със 717,39 хил. лева и 5,17 хил. лева. Намаление в абсолютни стойности се наблюдава при незавършено производство - с 252,46 хил. лева и продукция -с 596,76 хил. лева.

Изводът, който може да се направи въз основа на този анализ е, че докато през 2000 г. производството на стоки е било значително съкратено и е налице недобро управление на реализацията на продукцията, то през 2001 г. тези слабости са частично преодолени.

Интерес в анализа на активите представлява и динамиката на вземанията в структурата на КА и всички активи.

Разгледани в хоризонтален аспект краткосрочните вземания се увеличават. В относителен аспект, тяхното тегло в общата сума на актива расте. През 2001 г. то е било 11% по-голямо спрямо 2000 година. Не значителен дял в краткосрочните вземания имат Представяни аванси, Съдебни и присъдени, Данъци за възстановяване и др.

Паричните средства на „Астика“ АД през 2001 г. намаляват в абсолютна стойност с 54,18 хил. лева. Намаление търпи и относителният им дял в общата сума на актива - от 3,4% през 2000 г. става 2,7% през 2001 г., т. е. с 0,6% по-малко.

По-голям в статията Парични средства е делът на парични средства в банкови сметки. През 2000 г. - 3,2% от общо 3,4%, през 2001 г. - 2,5% от 2,7%. Паричните средства в банкови сметки намаляват през 2001 г. спрямо 2000 г. с 61,75 хил. лева.

Паричните средства в брой увеличават абсолютната си стойност, аостаналият им дял в общата сума на актива намалява.

Разходите за бъдещи периоди през 2001 г. намаляват с 662,03 хил. лева спрямо 2000 година. Като относителна стойност в общата сума на актива, те намаляват през 2001 г. - спрямо 2000 г. със 7,2%. Това се дължи на изпреварващото увеличение в другите статии от КА за разглеждания период.

Както става ясно от структурата на актива на „Астика“ АД през 2001 г. сумата на активите расте (наблюдава се увеличение със 706, 46 хил. лева за 2001 година).

3.2. Анализ на пасивите

Анализът на пасивите се осъществява в динамичен аспект, като се раглежда вертикалната и хоризонталната структура на пасива.

Използват се трансформирани данни от баланса, поместени в таблица 2.


Таблица 2

Вертикална и хоризонтална структура на пасивите по счетоводния баланс                         на „Астика“ АД - гр. Хасково

Раздели, групи, статии

Към 31.12.2000 г.

Към 31.12.2001 г

Разлика 00/01

Хил. лева

%

Хил. лева

%

Хил. лева

%

А. Собствен капитал

1141,86

10,0

1464,46

12,1

322,60

2,1

I. Капитал

138,95

1,2

646,26

5,3

507,31

4,1

1.Основен капитал

138,95

1,2

283,19

2,3

144,24

1,1

2. Допълнителен капитал

0,00

0,0

363,07

3,0

363,07

3,0

II. Премии от емисии

0,00

0,0

290,00

2,4

290,00

2,4

III. Преоценъчен резерв

0,00

0,0

223,11

1,8

223,11

1,8

IV. Резерви

14,50

0,1

53,48

0,4

38,98

0,3

1. Законови

0,00

0,0

45,39

0,4

45,39

0,4

2. Допълнителни

14,50

0,1

8,09

0,1

-6,41

-0,1

V. Резултат от предходна година

45,39

0,4

63,01

0,5

17,62

0,1

1. Неразпределена печалба

79,88

0,7

63,01

0,5

-16,87

-0,2

2. Непокрита загуба

-34,49

-0,3

0,00

0,0

34,49

0,3

V. Резултат от текущ период

943,02

8,3

188,60

1,6

-754,42

-6,7

1. Печалба

943,02

8,3

188,60

1,6

-754,42

-6,7

2. Загуба

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

Б. Дългосрочни пасиви

7069,32

62,1

6306,04

52,2

-763,28

-9,9

I. Дългосрочни задължения

7069,32

62,1

6306,04

52,2

-763,28

-9,9

1. Други дългосрочни задължения

7069,32

62,1

6306,04

52,2

-763,28

-9,9

В. Краткосрочни пасиви

2605,91

22,9

3667,75

30,3

1061,84

7,5

I. Краткосрочни задължения

2605,91

22,9

3667,75

30,3

1061,84

7,5

1. Задължения към

фирмата , дивиденти

0,00

0,0

0,31

0,0

0,31

0,0

2. Задължения по получени банкови заеми

 

30,00

0,3

316,00

2,6

286,00

2,4

3. Задължения към доставчици

1666,64

14,6

2003,23

16,6

336,59

1,9

4. Получени аванси

0,00

0,0

11,04

0,1

11,04

0,1

5. Задължения към бюджета

10,83

0,1

14,42

0,1

3,59

0,0

6. Задължения към персонала

0,02

0,0

97,53

0,8

97,51

0,8

7. Задължения към СО

38,46

0,3

33,91

0,3

-4,55

-0,1

8. Други

859,96

7,6

1190,89

9,9

330,93

2,3

I. Приходи за бъдещи периоди

0,00

0,0

0,42

0,0

0,42

0,0

Г. Финансирания

563,88

5,0

647,29

5,4

93,41

0,0

Сума на пасива

11380,97

100

12085,54

100

704,57

 

 

Анализът ще се съсредоточи основно върху съотношението между Собствения и Привлечения капитал и на по-съществените статии, обуславящи това съотношение.

Данните от таблица 2 показват, че общата сума на пасива на „Астика“ АД се увеличава със 704,57 хил. лева през 2001 година спрямо 2000.

Фиг. 3 Структура на пасвите на „Астика“ АД - гр. Хасково за 2000 г.

Фиг. 4 Структура на пасвите на „Астика“ АД - гр. Хасково за 2001 г.

През 2001 година върху увеличението на стойността на СК влияние оказва увеличението както на капитала под формата на Основен и Допълнителен, съответно 144,24 хил. лева и 363,07 хил. лева, но и появата на Премии от емисия (290 хил. лева) и Преоценъчен резерв (223,11 хил. лева). През 2001 г. резервите също се увеличават с 38,98 хил. лева, като това се дължи на увеличение на законовите резерви (38,98 хил. лева).

Относителният дял на СК в общата сума на пасива през 2001 г. нараства с 2,1% в сравнение с 2000 г., като достига 12,1%.

Друг съществен момент в анализа на Пасива е динамиката в стойността на Дългосрочните пасиви на фирмата.

През 2001 г. при Дългосрочните задължения се наблюдава намаление както в абсолютни стойности така и в относителен размер. За 2001 г. те представляват 52,5% от общата сума на пасива. Това разбира се, може да се тълкува като добра тендеция, но като цяло големият дял на Дългосрочните пасиви подсказва за доста нарушена капиталова структура на фирмата.

Краткосрочните пасиви също имат голям дял в общата сума на пасива (за 2000 г. - 30,3%, за 2001 г. - 34,2%). Най-съществено влияние върху това оказва големия дял, както и абсолютната стойност на Задълженията към доставчиците. Те представляват 14,6% през 2000 г. и 16,6% през 2002 г.

Задълженията на „Астика“ АД към предприятията са имали нулева стойност, но в последствие тя нараства до 0,31 хил. лв. през 2001 г.

Задълженията на „Астика“ АД по получени банкови заеми нараства като абсолютна стойност от 30 хил. лв. през 2000 г. до 316 хил. лв. през 2001 г. Това е свързано с тегленето на кредити във връзка със закупуването на ново оборудване и машини в фирмата. Делът на тези задължения в общата сума на пасива е 0,3% през 2000 г. и 2,6% през 2001 г.

Малък дял в общата сума на пасива (по-малко от 1%) имат Получените аванси, Задължения към бюджета, Задължения към персонала и СО.

Приходите за бъдещи периоди на фирмите заемат заемат също незначителен дял в общата сума на пасива. През 2000 г. тяхната стойност е нула, а през 2001 г. тя е едва 0,42 хил. лв., което представлява приблизително 0,01% в общата сума на пасива.

Увеличение се наблюдава в стойността на финансиранията.

През 2000 г. те са в размер на 563,88 хил. лв. и представляват 5% от пасива на фирмата. През 2001 г. те вече са 5,4% и са се увеличили с 83,41 хил. лв.

Като цяло от анализа на пасива на „Астика“ АД може да бъде напраен извода, че сумата на пасива през анализирания период расте (с 704,57 хил. лв. през 2001 г. спрямо 2000 г.). Това увеличение се дължи на увеличение като на СК на фирмата, така и на Дългосрочните, Краткосрочните пасиви и финансирания. Тук обаче е нужно да се отбележи, че делът на СК неколкократно по-малък в общата сума на пасива, отколкото относителния дял на Привлечения капитал на фирмата. Това е видимо от данните в табл. 2 и фиг. 3 и фиг. 4

3.3 Анализ на приходите

Анализът на приходите на „Астика“ АД ще бъде направен като се използват данни за вертикалната и хоризонталната структура на приходите от табл. 3.

 

Таблица 3

Вертикална и хоризонтална структура на приходите по ОПР на „Астика“ АД - гр. Хасково

Наименование на приходите

Към 31.12.2000 г.

Към 31.12.2001 г

Разлика 00/01

Хил. лева

%

Хил. лева

%

Хил. лева

%

I. Приходи за дейността

10359,55

90,2

16992,87

92,6

6533,32

2,4

1.Нетни приходи от продажби

8920,46

77,6

16917,89

92,6

7997,43

14,5

2. Разходи за придобиване и ликвидация на ДА по стопански начин

0,67

0

0,75

0

0,08

0

3. Увеличение на запасите от продукция, НП, разходи за бъдещи периоди

1429,80

12,4

0,01

0

-1429,79

-12,4

4. Други приходи

18,62

0,1

74,22

0,4

65,60

0,3

II. Финансови приходи

1059,77

9,2

1297,40

7,1

237,63

-2,2

5. Приходи от лихви

1,04

0

4,35

0

3,31

0

6. Положителни разлики от операции с инвестиции

0

0

89,92

0,5

89,92

0,5

7. Положителни разлики от промяна на валутния курс

1058,73

9,2

1203,13

6,6

144,40

-2,7

11. Други финансови приходи

0

0

0

0

0

0

III. Извънредни приходи

71,65

0,6

65,18

0,4

-6,47

-0,3

IV. Общо приходи

11490,97

100

18355,45

100

6864,48

0

Всичко

11490,97

100

18355,45

100

6864,48

 

 

Фиг.5 Структура на приходите на „Астика“ АД - гр. Хасково за 2000 година

Фиг.6 Структура на приходите на „Астика“ АД - гр. Хасково за 2001 година

 

От данните в таблицата става ясно, че приходите от дейността са основно перо в приходната част на Отчета за приходите и разходите.

През 2001 г. те ще се увеличат с 6633,32 хил. лв. спрямо 2000 г. Относителният им дял в общата сума на приходите също расте от 90, 2% през 2000 г. до 93,6% през 2001 г.

В статията Приходи от дейността най-съществен е дела на нетните приходи от продажби, при което се наблюдава увеличение през анализирания период. Относителния дял на нетните приходи от продажби в общата сума на приходите на „Астика“ АД също се увеличава от 77,6% през 2000 г. до 92,2% през 2001 г.

Разходите за придобиване на ликвидация на ДА по стопански начин имат съвсем незначителен дял в приходната част на ОПР на фирмата. Тяхната стойност през 2000 г. е едва 0,67 хил. лв., а през 2001 г. се увеличава с 0,08 хил. лв. и достига 0,75 хил. лв.

Увеличаването на запасите от продукция, НП и разходи за бъдещи периоди имат стойност 1429,8 хил. лв. през 2000 г. През 2001 г. е налице намаление на този приход с 1429,79 спрямо предходната, а като относителен дял с близо 12,4% спрямо 2000 г.(голямата отрицателна разлика в относителния дял на увеличениетона запасите на продукция, НП и РБП се дължи на нулевия им относителен дял за 2001 г. в общата сума на приходите).

Финансовите приходи на „Астика“ АД се нареждат на второ място по големина на относителния дял в общите приходи на фирмата. Техния относителен дял в общите приходи бележи спад (от 9,2% през 2000 г. до 6,6% през 2001 г., т.е. с 2,7% по-нисък от предходната година)

Това се дължи на намалението на относителния дял на приходите от положителна разлика от промяна на валутните курсове през годините. В абсолютни стойности този приход нараства, но с доста бавни темпове.

Приходите от лихви, положителните разлики от операции с инвестиции и други финансови приходи заемат незначителен дял в сумата на общите приходи на фирмата, въпреки увеличението на техните абсолютните стойности за 2001 г.

Извънредните приходи заемат 0,6% от общата сума на приходите на фирмата. През 2000 г. размерът им е намален с 6,47 хил. лв., а относителния им дял намалява с 0,3% спрямо предходната година.

Ако обобщим всичко казано дотук, може да се направи извода, че всички приходи на фирмата се увеличават като през 2001 г. спрямо 2000 г. увеличението е от 11490,97 хил. лв. до 18355,45 хил. лв., т.е. общите приходи на фирмата се увеличават с 6864,48 хил. лв. Върху това увеличение влияние оказва нарастването на Приходите от дейността и финансовите приходи, а намалението в стойността на извънредните приходи го забавят.

Структурата на приходите на „Астика“ АД е представена чрез фиг. 5 и фиг. 6

3.4 Анализ на разходите

Стойността и структурата на разходите са основен фактор при формирането на финансовия резултат на фирмата. В таблица 4 е представена общата структура на разходите.

Таблица 4

Вертикална и хоризонтална структура на разходите по ОПР на „Астика“ АД - гр. Хасково

Наименование на разходите

Към 31.12.2000 г.

Към 31.12.2001 г

Разлика 00/01

Хил. лева

%

Хил. лева

%

Хил. лева

%

I. Разходи за дейността

9438,06

82,1

16138,92

87,9

6700,86

5,8

1. Наименование на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди

49,74

0,4

973,66

5,3

923,92

4,9

2. Разходи за материали

6709,96

58,4

10316,94

56,92

3606,98

-2,2

3. Разходи за външни услуги

997,73

8,7

1401,62

7,6

403,89

-1

4. Разходи за заплати и други възнаграждения

889,31

7,7

1249,03

6,8

359,72

-0,9

5. Разходи СО и надбавки

515,27

4,5

959,60

5,2

443,33

0,7

6. Разходи за амортизация

22,96

0,2

418,63

2,3

395,67

2,1

7. Други разходи

210,65

1,8

152,36

0,8

-58,29

-1

8. Отчетна стойност на продукция, материали, стоки, ДМА, ДНА

42,44

0,4

667,08

3,6

624,64

3,3

II. Финансови разходи

409,60

3,6

1868,46

10,2

1458,86

6,6

9. Разходи за лихви

349,98

3

1577,57

3,1

227,59

0,1

10. Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове

50,12

0,4

1272,23

6,9

1222,11

6,5

11. Други финансови разходи

9,50

0,1

18,66

0,1

9,16

0

III. Извънредни разходи

27,52

0,2

45,17

0,2

17,65

0

IV. Общо разходи

9875,18

85,9

18052,55

98,3

8177,37

12,4

V. Счетоводна печалба

1615,79

14,1

302,90

1,7

-1312,89

-12,4

VI. Разходи за данъци

672,77

5,9

114,30

0,6

-558,47

-5,2

12. Данък върху печалбата

563,88

4,9

83,40

0,5

-480,48

-4,5

13. Други данъци

108,89

0,9

30,89

0,2

-78

-0,8

VII. Печалба

943,02

8,2

188,60

1

-554,42

-7,2

Всичко

11490,97

100

18355,45

100

6864,48

 

Фиг. 7 Структура на разходите на „Астика“ АД - гр. Хасково за 2000 година

Фиг. 8 Структура на разходите на „Астика“ АД - гр. Хасково за 2001 година

От таблицата е видно, че в структурата на разходите основно място заемат Разходите за дейността. Оптималният им дял в общата сума на разходите нараства от 82,1% през 2000 г. до 87,9% през 2001 година. Разходите за дейността се увеличават с 6 700, 86 хил. лева, а относителният им дял е 5,8%, като представляват 87,9% от общата сума на разходите.

Друго съществено перо в Разходите за дейността са Разходите за материали. През 2000 г. те представляват 58,4%, а през 2000 г. - 56,2%. Отчита се намаление в относителен аспект с 2,2%. Относителните стойности на други статии, включени в Разходите за дейността, имат значително по-малка тежест в сумата на разходите.

Относителният дял на Разходите за външни услуги намалява с 1% през 2000 година. Подобна е динамиката и на Разходите за заплати и други възнаграждения.

Разходите за социално осигуряване и надбавки, както и тези за амортизация растат както абсолютни стойности, така и като относителен дял в общите разходи на фирмата. Същото важи и за Други разходи и Отчетна стойност на продажбите, материали, стоки, ДМА, ДНА.

Във финансовите разходи на фирмата най-голяма тежест има отрицателна разлика от промяна на валутните курсове.

Финансовите разходи на фирмата се увеличават с 1458,86 през 2001 г. спрямо 2000 година. През 2001 г. относителният дял се увеличава с 6,6%, а същевременно с това забелязваме и значително нарастване на сумата им през 2001г. - 1868,46 хил. лева. Това е резултат от увеличението на Отрицателна разлика от промяната на валутните курсове 1228,11 хил. лева спрямо 2000 г., както и на Разходите за лихви и Други финансови разходи съответно с 227,59 хил. лева и 9,16 хил. лева.

Извършените разходи заемат много малък дял в обидинените разходи на фирмата - 0,1 % през 2000 г. и 2001 година. Анализът на разходите по видове ни дава възможност да обобщим тяхната динамика като разгледаме промените на разходите според таблица 4.

Общите разходи нарастват от 9875,18 хил. лева до 18052,55 през 2000 г., което в резултат на инфлационните процеси, характерни за страната за този период и от структурата и спецификата на дейността на фирмата. През 2001 г. Общите разходи се увеличават с 8177, 37 и въпреки че за 2000 г. относителният им дял намалява 11,1% спрямо 2001 г. в сумата на всички разходи, то през 2001 г. този дял се увеличава до 98,3%, което означава, че делът на печалбата намалява.

Счетоводна печалба „Астика“ АД реализира в размер на 1615,79 хил. лева през 2000 г. и представлява 14,1% в общата сума на разходите. Увеличава се относителният дял на счетоводната печалба през 2001 г. - 1,7% в сумата на всички разходи, т. е. с 12,4% по-малко в сравнение с 2000 година.

Разходите за данъци през 2001 година намаляват с 558,47 хил. лева, поради намаление размера на реализираната счетоводна печалба. Нетната печалба на „Астика“ АД за 2001 година е с 754,42 хил. лева по-малка от 2000 година.

Относителният дял на печалбата на фирмата в сумата на всички разходи намалява със 7,2% и през 2001 г. представлява 1% от всички разходи на фирмата.

Структурата на разходите на „Астика“ АД е представена чрез фиг.7 и фиг.8.

3.5. Анализ на финансовия резултат на „Астика“ АД — гр. Хасково.

За да се анализира реално финансовия резултат е необходимо да се изследва динамиката на брутната печалба по метода на абсолютните отношения.

Таблица 5

Развитие на брутната печалба

Фактори

2000 г.         хил. лева

2001 г.          хил. лева

Разлики 00/01       хил. лева

1. Приходи от дейността

10359,55

16992,87

6633,323

2. Финансови приходи

1059,77

1297,40

237,63

3. Извънредни приходи

71,65

65,18

-6,47

4. Разходи за дейността

9438,06

16138,92

6700,86

5. Финансови разходи

409,60

1868,46

1458,86

6. Извънредни разходи

27,53

45,17

17,65

7. Брутна печалба

1615,79

302,90

-1312,88

 

Резултатите от таблицата показват, че през 2001 г. най-големи са увеличенията в статиите Приходи от дейността и Разходи за дейността (съответно с 6633,323 хил. лева и 6700,86 хил. лева).

През 2001 „Астика“ АД реализира печалба в размер на 302,9 хил. лева, но тази сума е с 1312,88 хил. лева по-малка от 2000 година. Това се дължи на по-бързите темпове на нарастване на Разходните статии в сравнение с приходите за анализирания период 2000—2001 година.

4. Анализ на основните финансово-икономически показатели на „Астика“ АД — гр. Хасково.

4.1. Анализ на нетния оборотен капитал

Нетният оборотен капитал (НОК) е онази част от стойността на КА, която се финансира за сметка на трайно ангажирания във фирмата капитал.

Той гарантира финансиране на основна част от материалните запаси и вземанията на фирмата. Динамиката в стойността на НОК е представена в следната таблица:


Таблица 6

Изменение на НОК

Показатели

2000 г.         хил. лева

2001 г.          хил. лева

Разлики 00/01       хил. лева

1. Материали, НП, продукция и стоки

2836,68

2710,01

-126,67

2. Вземания

1121,61

2519,02

1397,41

3. Краткосрочни пасиви

2605,91

3667,73

1061,82

4. НОК=(1+2)-3

1352,38

1561,3

208,92

 

От таблицата е видно, че величината на оборотния капитал на фирмата, т. е. работещия капитал през 2000 година е 1352,38 хил. лева, през 2001 година нараства с 208,92 хил. леваи достига 1561,3 хил. лева. Това се дължи главно на изпреварващото увеличение на Краткосрочните вземания с по-бърз темп в сравнение с увеличението на Краткосрочните пасиви.

4.2. Анализ на показателите за оценка на капиталовата структура и собствеността

Показатели за финансова автономност и задлъжнялост

4.2.1. Анализ на коефициента на задлъжнялост на фирмата

За целите на анализа необходимите данни са изведени от счетоводния баланс и систематизирани в таблица 7.

Таблица 7

Развитие на някои пасиви

Капитал

2000 г.         хил. лева

2001 г.          хил. лева

Разлики 00/01       хил. лева

1. СК

1141,11

1464,47

323,37

2. Дългосрочни пасиви

7069,32

6306,04

-763,28

3. Краткосрочни пасиви

2605,91

3667,73

1061,82

4. Постоянен капитал

8774,30

8417,80

-356,50

5. Привлечен капитал

10239,10

10621,06

381,96

 

Забележка: Величината на постоянния капитал е:

Пост. капитал = СК + Дългоср. задълж. + финансиране


Таблица 8

Показатели за задлъжнялост на „Астика“ АД - гр. Хасково

Показатели

2000 г.         хил. лева

2001 г.          хил. лева

Разлики 00/01       хил. лева

1. Постоянен капитал / Общо активи

0,90

0,88

-0,02

2. ПК/СК

8,9

7,3

-1,6

3. ДЗ/ПК

0,81

0,75

-0,06

4. ДЗ/СК

6,2

4,3

-1,9

5. КЗ/СК

2,3

2,5

0,2

6. Финансов ливъриден ПК (СК+ПК)

0,9

0,88

-0,02

7. Коефициент по покриване на лихвите по кредити преди данъци (БФР+Разходи за лихви)/Разходи за лихви

5,62

1,52

-4,1

8. Коефициент по покриване на лихвите по кредити след данъци (НФР+Разходи за лихви)/Разходи за лихви

3,69

1,33

-2,36

 

Данните от таблицата сочат, че сумираният дълг към активите на фирмата от 0,90 за 2000 г намалява до 0,88 през 2001 г., т. е. привлечения капитал на „Астика“ АД представлява 88% от общата сума на нейния актив. Според икономическата литература всяка стойност над 0,6% е рискова и говори за тендеция към преминаване на дяловия капитал или на цялата фирма в чужди ръце.

Коефициентът на задлъжнялост на фирмата - ПК/СК отразяващ реалната капиталова структура е 8,9 за 2000 г. но през 2001 г. намалява с 1,6 пункта и достига стойност 7,3. Това означава, че докато през 2000 привлеченият капитал на фирмата покрива СК близо 9 пъти то през 2001 г. това покритие е 7,3 пъти. Капиталовата структура дава най-обща представа дали функционирането на дадена фирма се осъществява в преобладаваща степен от наличното на СК или е за сметка на чужд. За нормално се отчита, коефициентът да бъде около 0,30-0,35, а „Астика“ АД надхвърля многократно тази стойност, което от своя страна говори за де капитализация на фирмата. За намалението в значението на показателя важна роля играе ревалоризацията на материалните активи, което се отразява положително върху дружеството, повишавайки съотношението СК/ПК, респективно намалявайки в известна степен зависимостта му от кредиторите.

Съотношението Дългосрочни задължения/ПК показва какъв е делът на дългосрочните пасиви в сумата на ПК. От таблицата е видно, че през 2000 година те представляват 81%, а през 2001 година - 75%. Въпреки намалението в значението на този показател трябва да се отбележи, че неговите стойности са твърде незадоволителни, тъй като делът на Дългосрочните задължения надвишава няколкократно този на СК и финансиранията на фирмите.

Ако разгледаме съотношението ДЗ/СК можем да установим, че през 2000 г и 2001 г. делът на фирмата е бил респективно 6 и 4 пъти по-голям от собствените средства на фирмата, което говори за огромен риск на фирмата.

Краткосрочните задължения на фирмата към СК определят друг показател на задлъжнялост на фирмата. КЗ надхвърлят СК 2,3 и 2,5 пъти през 2000 г. и 2001 г.

Показателят „Финансов ???“ определя относителният дял на привлечения капитал в общия капиталов ресурс. Наричан още „Коефициент на покритие на дълга“, този показател сам по себе си дава възможност да се прецени финансовото състояние на фирмата. Тя може да заема капитал при твърда лихва и ако е в състояние да извлече по-големи печалби след плащане на лихвата, остатъкът от печалбата се натрупва за съдружниците в акционерния капитал.

Последните два показателя от таблицата също са индикатори за финансова стабилизация по отношение на дълга. Двете съотношения показват колко пъти брутната, респективно нетната печалба покрива абсолютния размер на лихвите по кредитите на фирмата. Стойностите на тези два показателя бележат намаление, т.е. брутната печалба покрива разходите за лихви 1,5 пъти, а нетната - 1,3 пъти.

Таблица 9

Факторен анализ на коефициента на задлъжнялост

Показатели

№ на реда

Аналитичен разчет

Значение

1. Коефициент на задлъжнялост

 

 

 

а) за 2000 г.

1

 

8,9

б) условен коефициент

2

 

7,0

в) за 2001 г.

3

 

7,3

2. Абсолютно изменение

4

3р—1р

-1,6

3. Влияние на факторите

 

 

 

а) промени в СК

5

2р—1р

-1,9

б) промени в пасивите

6

3р—2р

0,3

в) комплексно влияние

7

5р + 6р

-1,6

 

От факторния анализ на коефициента е видно, че подобрението в неговото значение - от 8,9 до 7,3 пункта през 2001 г. се дължи предимно на положителното влияние на изпреварващото увеличение на СК за 2001 г. спрямо 2000 г. в сравнение с увеличението в стойността на пасивите.

4.2.2. Факторен анализ на коефициента на финансова автономност

Този анализ може да се извърши въз основа на данните в таблица 10

Таблица 10

Факторен анализ на коефициента на финансова автономност

Показатели

№ на реда

Аналитичен разчет

Значение

1

2

3

4

1. Собствен капитал

 

 

 

а) от предходната година - 2000 г.

1

 

1141,1

б) от текущата година - 2001 г.

2

 

1464,47

2. Пасиви (ДП+КП+финансирания)

 

 

 

а) от предходната година - 2000 г.

3

 

10239,1

б) от текущата година - 2001 г.

4

 

10621,06

3. Коефициент на финансова автономност

 

 

 

а) от предходната година - 2000 г.

5

1р/3р

0,111

б) условен коефициент

6

2р/3р

0,143

в) от текущата година - 2001 г.

7

2р/4р

0,137

4. Абсолютно изменение

8

7р—5р

0,026

5. Влияние на факторите

 

 

 

а) промени в СК

9

6р—5р

0,032

б) промени в пасивите

10

7р—6р

-0,006

в)комплексно влияние на факторите

11

9р +10р

0,026

 

От таблица 10 е видно, че през 2000 г. коефициентът на финансовата автономност на „Астика“ АД бележи увеличение от 0,026 пункта или 2,6%. Факторите влияещи върху показателя са променливи в СК и ПК. Увеличението в стойността на СК през 2001 г. предизвиква нарастване на коефициента на финансова автономност с 0,032 пункта.

Отрицателно е въздействието на управлението на Привлечения капитал. Това нарастване намалява значението на коефициента с 0,006 пункта.

4.3. Анализ на показателите за ефективност на „Астика“ АД — гр. Хасково

Тези показатели са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на фирмата.

Анализът на тези показатели е осъществен от данните в таблица 11


Таблица 11

 

Показатели

2000 г.

2001 г.

Разлики 00/01 г.

1. Ефективност на разходите

1,16

1,02

-0,14

2. Ефективност на приходите

0,84

0,98

0,12

 

Ефектът на разходите намалява през 2001 г. спрямо 2000 г. като от 1,02 за 2000 г., става 0,14 през 2001 г., но ефективността на разходите все още приема допустима стойност, т. е. >1.

Ефективността на приходите се увеличава през 2000 г. в сравнение с 2001 г. - от 0,84 тя достига 0,98, т. е 12 пункта по-висока. Това е логично, тъй като този показател се движи обратно пропорционално на показателя ефективност на разходите. През 2001 г. на 100 лв. приходи са се падали 98 лв. разходи или 12 лв. повече от предходната година, поради изпреварващото нарастване на разходите на фирмата в сравнение с нарастването на приходите.

4.4. Анализ на показателите за ликвидност на „Астика“ АД — гр. Хасково

Анализът на показателите за ликвидност на фирмата се осъществява посредством таблица 12.

Таблица 12

Показатели

2000 г.

2001 г.

Разлики 00/01 г.

1. Коефициент на обща ликвидност Кол = КА/К Пасиви

1,665

1,505

-0,15

2. Коефициент на бърза и незабавна ликвидност

Кнл = КВ+ПС/К Пасиви

0,577

0,776

0,119

3. Коефициент на абсолютна ликвидност Кал = ПС/К Пасиви

0,147

0,090

-0,057

 

Коефициентът на обща ликвидност на „Астика“ АД бележи спад от 1,665 през 2000 г. до 1,515 през 2001 г., т. е с 15 пункта по-малко. Задоволителната активност от 1,665% през 2001 г. намалява и наличните КА без разходите за бъдещи периоди покриват с 1,515% от текущите си задължения. Това намаление отчасти е балансирано от положителното влияние на увеличението на КА на фирмата за 2001 г. спрямо 2000 година. Така през 2001 г. срещу 1 лв. задължения стоят 1,51 лв. КА, а предходната година те са били 1,66 лв.

Коефициентът на бърза и незабавна ликвидност расте през 2001 г. спрямо 2000 г. (с 0,119 пункта) и достига 0, 776 през 2001 г., т. е. краткосрочните вземания и паричните средства покриват 77,6% през 2001 година. Увеличението на коефициента се дължи най-вече на положителното влияние на увеличението на краткотрайните вземания. В икономическата литература се счита, че за нормално функциониране на фирмата, коефициентът на незабавна ликвидност трябва да е в границите 0,7 - 0,9. За „Астика“ АД това условие е изпълнено за 2001 година.

Коефициентът на абсолютна ликвидност бележи спад. През 2001 г. е 0,090, което е с 0,057 пункта по-малко от предходната година.

Намалението на коефициента се дължи най-вече на увеличението на текущите задължения. Друг фактор оказващ също отрицателно влияние върху динамиката на показателя е спада в стойността на паричните средства на фирмата. Докато през 2000 г. паричните средства на фирмата са покривали 14,7% от текущите задължения, то през 2001 г. това покритие намалява и достига стойност 9%.

4.5. Анализ на обръщаемостта на КМА на „Астика“ АД — гр. Хасково

Обръщаемостта на КМА е от особено значение за всяка фирма конкретно за „Астика“ АД данните са посочени в таблица 13

Таблица 13

Показатели

2000 г.

2001 г.

Разлики 00/01 г.

1. Времетраене на един оборот в дни

64

59

-5

2. Брой на оборотите

-0,4

6,1

0,5

3. Ангажираност на КМА

0,18

0,16

-0,2

 

От таблицата е видно, че времетраенето на един оборот на КМА в дни през 2001 г. е 59 дни или с 5 дни по-малко от един оборот от предходната година. Това означава, че докато през 2000 г. е налице забавяне на обръщаемостта (нужен е по-голям период от време за осъществяване на един оборот на парите, вложени в съответния краткосрочен актив), то през 2001 г. този показател бележи подобрение. За да бъде анализиран показателят Времетраене на един оборот в дни по-задълбочено, то трябва да се отчете влиянието на двата фактора - средна наличност на МЗ и нетни приходи от продажбите. Комплексното влияние на факторите се равнява на общото намаление от 5 дни на времетраенето на оборота на МЗ на фирмата.

Броят на оборотите на МЗ се увеличава през 2001 година. Броят на оборотите нараства с 0,5 пункта и достига стойност от 6,1 оборота на активите.

Показателят ангажираност на КМА намалява с 0,2 пункта през 2001 г. спрямо 2000 г., т. е. делът на КМА в приходите от продажбите е 16% през 2001 година.

4.6. Анализ на показателите за вземанията и погасяване на задълженията на „Астика“ АД — гр. Хасково

За целта на анализа е използвана таблица, отразяваща динамиката на двата показателя през анализирания период.

Таблица 14

Показатели

2000 г.

2001 г.

Разлики 00/01 г.

1. Период на събиране на вземанията

25

39

14

2. Период на погасяване на задълженията

47

64

17

 

От таблица 14 е видно, че периодът на събиране на вземанията на фирмата се увеличава през анализирания период. През 2000 г. и през 2001 г. този период е респективно 25 дни и 39 дни. Увеличението му с 14 дни за 2001 г. се дължи най-вече на влиянието на ръста в стойността на средната наличност на вземанията на фирмата. Това не е благоприятно за фирмата, тъй като показва, че разплащанията на фирмата с контрагента се затруднява и се създават условия за увеличение на несъбираемите вземания. По този начин се влошава финансовата стабилност и ликвидност на фирмата чрез намаление на наличните парични средства.

Периодът на погасяване на задълженията на „Астика“ АД също се увеличава през анализирания период. През 2000 и 2001 година е респективно 47 дни и 64 дни. Това увеличение би влошило доверието на доставчиците на фирмите и би довело до дистанциране на най-добрите от тях. Липсата на избор на най-добър доставчик за фирмата означава по-високи цени на доставяните материали, съответно по-високи разходи по доставките, а оттам и по-висока себе стойност на произведената продукция.

4.7. Анализ на разходите за рентабилност на „Астика“ АД — гр. Хасково

4.7.1 Анализ на рентабилността на приходите от продажби

Рентабилността е водещ показател във всяка стопанска дейност. Някои видове рентабилност по продажбите са посочени в следващата таблица.

Таблица 15

Показатели

2000 г.

2001 г.

Разлики 00/01 г.

Брутна рентабилност на продажбите - БФР/НПП

0,18

0,02

-0,16

Нетна рентабилност на продажбите - НФГ/НПП

0,11

0,01

-0,10

Оперативна ефективност на продажбите - БРД/НПП

0,10

0,05

-0,05

 

От таблица 15 се вижда, че по-добри показатели за рентабилност на продажбите има през 2000 година. Брутната рентабилност на приходите от продажби е била близо 0,18%, докато през 2000 г. тя е 2%, т. е. с 16% по-малка от тази през 2000 година.

В западната литература като нормална брутна възвръщаемост на оборота се приема норма на R около 8%. Сравнявайки този норматив с показателите на фирмата установяваме, че през 2000 г. фирмата поддържа брутна рентабилност от продажби над нормалната граница, а през 2001 г. този п-ла заема недопустими стойности от 2%.

Това е свързано със значителното намаление в стойността на финансовия резултат за периода в сравнение с предходния.

Нетната рентабилност от продажбите също следва подобна тенденция на изменение. От 11% през 2000 г. тя спада до 1% през 2001 година.

Оперативната ефективност на продажбите приема най-високи стойности. За 2000 г. тя е била 10%, а за 2001 г. - 5%.

4.7.1.1. Факторен анализ на рентабилността на приходите от продажби за 2000 г. и 2001 г.

За да се изследва по-подробно влиянието на отделните фактори върху рентабилността на приходите от продажби се използват данни от таблица 16


Таблица 16

Показатели

№ на реда

Аналитичен разчет

Значение

Абсолютно        %

1

2

3

4

1. Финансов резултат (хил.лева)

 

 

 

 

а) от предходната година - 2000 г.

1

 

943,02

 

б) от текущата година - 2001 г.

2

 

188,60

 

2. Нетен размер на приходите от продажби

 

 

 

 

а) от предходната година - 2000 г.

3

 

8920,46

 

б) от текущата година - 2001 г.

4

 

16917,89

 

Финансов счетоводен анализ на коефициента на рентабилността на приходите от продажби

 

 

 

 

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби

 

 

 

 

а) от предходната година - 2000 г.

5

1р/3р

0,106

10,6

б) условен коефициент

6

1р/4р

0,056

5,6

в) от текущата година - 2001 г.

7

2р/4р

0,011

1,1

2. Абсолютно изменение на Рпр

8

7р—5р

-0,095

-9,5

3. Влияние на факторите върху абсолютното изменение на Рпр

 

 

 

 

а) промени в нетните продажби

9

6р—5р

-0,05

-5

б) влияние на финансовия резултат

10

7р—6р

-0,045

-4,5

в)комплексно влияние на факторите

11

9р+10р

-0,085

-9,5

 

От таблица 16 е видно, че коефициентът на R на приходите от продажби е 10,6%, а за 2001 г. - 1,1,%.

Печалбата на 1 лев приходи от продажби намалява с изпреварващи темпове спрямо увеличението на самите приходи от продажби. Този неблагоприятен резултат води до отрицателно въздействие на двата фактора като промените в приходите от продажби имат тежест в общото факторно влияние от 5 пункта, а намаляване на финансовия резултат от 4,5 пункта. Следователно резултатът трябва да се разглежда по-нататък в анализа във връзка с ресурсотдаването и останалите показатели, показващи ефективността на извършените разходи на фирмата.

4.7.2. Анализ на рентабилността на R на разходите

Върху тези показатели фирмата може определено да влияе за „Астика“ АД резултатите за посочени в таблица 17.

Таблица 17

Показатели

2000 г.

2001 г.

Разлики 00/01 г.

Брутна рентабилност на разходите - БФР/разходи

0,16

0,017

-0,143

Нетна рентабилност на разходите - НФР/разходи

0,095

0,010

-0,085

 

Брутната рентабилност на разходите през 2000 г. намалява с 14,3% и достига стойност от 1,7%. Това показва, че делът на брутната печалба в общия размер на разходите на фирмата значително намалява, което от своя страна говори за не ефективност на разходната част на фирмата.

Нетната рентабилност на разходите също намалява през 2001 г. спрямо 2000 г. (с 8,5%) и достига стойност от 1% нетна печалба в общите разходи.

4.7.2.1. Факторен анализ на рентабилността R на разходите

Таблица 18

Показатели

№ на реда

Аналитичен разчет

Значение

Абсолютно        %

1

2

3

4

1. Печалба (хил.лева)

 

 

 

 

а) от предходната година - 2000 г.

1

 

943,02

 

б) от текущата година - 2001 г.

2

 

188,6

 

2. Размер на разходите  (хил.лева)

 

 

 

 

а) от предходната година - 2000 г.

3

 

9875,18

 

б) от текущата година - 2001 г.

4

 

18052,55

 

3. Коефициент на рентабилност на разходите

 

 

 

 

а) от предходната година - 2000 г.

5

1р/3р

0,095

9,5

б) условен коефициент

6

1р/4р

0,052

5,2

в) от текущата година - 2001 г.

7

2р/4р

0,010

1

4. Абсолютно изменение на Ррр

8

7р—5р

0,085

-8,5

5. Влияние на факторите върху абсолютното изменение на Ррр

 

 

 

 

а) промени в размера на разходите

9

6р—5р

-0,043

-4,3

б) промени във финансовия резултат

10

7р—6р

-0,042

-4,2

в)комплексно влияние на факторите

11

9р+10р

-0,085

-8,5

 

От таблица 18 е видно, че намалението в стойността на коефициента на R на разходите се дължи от една страна на увеличението на разходите (това влияние има тежест - 4,3% в комплексното влияние на факторите), а от друга страна на намалението в стойността на печалбата. (Този фактор има отрицателно влияние с тежест - 4,2 в комплексното влияние на факторите).

Тук трябва отбележим, че двата фактора действат почти с еднаква сила върху общото намаление на коефициента на R на разходите.

4.7.3. Анализ на рентабилността на СК

Този анализ е извършен съобразно данните в таблица 19.

Таблица 19

Показатели

2000 г.

2001 г.

Разлики 00/01 г.

Брутна рентабилност на СК

1,416

0,207

-1,209

Нетна рентабилност на СК

0,826

0,129

0,697

 

През 2001 г. брутната R на СК намалява със 120,9% спрямо 2000 година. Това означава, че печалбата, която се пада на единица от вложения СК е 20,7%. Това говори за съществено понижение на ефективността от използване на СК. Нетната рентабилност също бележи понижение от 82,6% през 2000 г до 12,9% през 2001 година.

На какво се дължи това става ясно от последващия факторен анализ на коефициента на R на СК, представен в таблица 20.


Таблица 20

Показатели

№ на реда

Аналитичен разчет

Значение

Абсолютно        %

1

2

3

4

1. Финансов резултат

 

 

 

 

а) от предходната година - 2000 г.

1

 

943,02

 

б) от текущата година - 2001 г.

2

 

188,60

 

2. Размер на СК

 

 

 

 

а) от предходната година - 2000 г.

3

 

1141,86

 

б) от текущата година - 2001 г.

4

 

1464,46

 

3. Коефициент на рентабилност на СК

 

 

 

 

а) от предходната година - 2000 г.

5

1р/3р

0,826

82,6

б) условен коефициент

6

1р/4р

0,644

64,4

в) от текущата година - 2001 г.

7

2р/4р

0,129

12,9

4. Абсолютно изменение на Рск

8

7р—5р

-0,697

-69,7

5. Влияние на факторите върху абсолютното изменение на Рск

 

 

 

 

а) промени в СК

9

6р—5р

-0,182

-18,2

б) промени във финансовия резултат

10

7р—6р

-0,515

-15,5

в)комплексно влияние на факторите

11

9р+10р

-0,697

-69,7

 

От таблицата е видно, че намалението на R на СК с 69,7% през 2001 г. спрямо 2000 г. се дължи предимно на промените във финансовия резултат на фирмата.

Влиянието на тези промени има тежест в комплексното влияние на факторите от - 51,5%. По-не значително е влиянието на увеличението на СК (-18,2%), което има отрицателен знак поради факта, че нарастването на стойността му не е съпроводенат с едновременно увеличение на финансовия резултат.

4.7.5. Анализ на рентабилността на пасивите

Този вид рентабилност е посочен в таблица 21

Таблица 21

Показатели

2000 г.

2001 г.

Разлики 00/01 г.

Брутна рентабилност на пасивите

0,158

0,029

-0,129

Нетна рентабилност на пасивите

0,092

0,018

-0,174

 

От таблица 21 е видно, че брутната R на пасивите намалява с 12,9% през 2001 г. спрямо 2000 г. и достига 2,9%.

Нетната R на пасивите през 2001 г. намалява със 17,4% и достига 1,8%.

През 2001 г. както нетната , така и брутната R на пасивите намалява, което е пряк резултат от увеличението в стойността на привлечения капитал и намалението в стойността на финансовия резултат.

Таблица 22

Факторен анализ на рентабилността на пасивите

Показатели

№ на реда

Аналитичен разчет

Значение

Абсолютно        %

1

2

3

4

1. Финансов резултат

 

 

 

 

а) от предходната година - 2000 г.

1

 

943,02

 

б) от текущата година - 2001 г.

2

 

188,60

 

2. Пасиви (ДП+КП+финансирания)

 

 

 

 

а) от предходната година - 2000 г.

3

 

10239,11

 

б) от текущата година - 2001 г.

4

 

10621,08

 

3. Коефициент на рентабилност на пасивите

 

 

 

 

а) от предходната година - 2000 г.

5

1р/3р

0,092

9,2

б) условен коефициент

6

1р/4р

0,088

8,8

в) от текущата година - 2001 г.

7

2р/4р

0,018

1,8

4. Абсолютно изменение на Рп

8

7р—5р

-0,074

-7,4

5. Влияние на факторите върху абсолютното изменение на Рп

 

 

 

 

а) промени в пасивите

9

6р—5р

-0,004

-0,4

б) промени във финансовите резултати

10

7р—6р

-0,07

-7

в)комплексно влияние на факторите

11

9р+10р

-0,074

-7,4

 

От таблица 22 става ясно, че на коефициента на R на пасивите се дължи предимно на намалението в стойността на финансовия резултат. Влиянието на този фактор има тежест в комплексното влияние на факторите, равна на 7%. Увеличението в стойността на пасивите влияние отрицателно върху показателя рентабилност на пасива, но неговото влияние има значително по-малка тежест - 0,4%.

4.7.6. Анализ на коефициента на капитализация на активите на „Астика“ АД — гр. Хасково

Капитализацията на активите е особено значение за всяка фирма, за „Астика“ АД данните са посочени в таблица 23.

Таблица 23

Показатели

2000 г.

2001 г.

Разлики 00/01 г.

1. Брутна капитализация на активите

0,142

0,025

-0,117

2. Нетна капитализация на активите

0,082

0,016

-0,066

 

Брутната капитализация на активите намалява с 11,7% и достига стойност от 2,5% за 2001 година. Тенденцията в динамиката на нетната капитализация на активите е подобна. Показателя намалява с 6,6% и достига 1,6% през 2001 година.

Наблюдаваното намаление на коефициента на капитализация е породено от факта, че докато стойността на реалните активи расте печалбата съществено намалява и с това намалява печалбата от единица реални активи.

Таблица 24

Показатели

№ на реда

Аналитичен разчет

Значение

Абсолютно        %

1

2

3

4

1. Финансов резултат

 

 

 

 

а) от предходната година - 2000 г.

1

 

943,02

 

б) от текущата година - 2001 г.

2

 

188,60

 

2. Размер на реалните активи

 

 

 

 

а) от предходната година - 2000 г.

3

 

11379

 

б) от текущата година - 2001 г.

4

 

12085,52

 

3. Коефициент на капитализация на активите

 

 

 

 

а) от предходната година - 2000 г.

5

1р/3р

0,083

8,3

б) условен коефициент

6

1р/4р

0,078

7,8

в) от текущата година - 2001 г.

7

2р/4р

0,016

1,6

4. Абсолютно изменение на Ра

8

7р—5р

-0,065

-6,5

5. Влияние на факторите върху абсолютното изменение на Ра

 

 

 

 

а) промени в реалните а/ви