ometeo.com

 

 

 

Приложение I

Примери на фирмени мисии

 

Монсанто (Monsanto Corporation)

Постоянният успех на Монсанто изисква ентусиазъм от страна на клиентите по отношение на нашите продукти, преданост и висока класификация на служителите, признаване на нашето социално поведение от страна на обществеността, както и акционерно доверие. Нашата цел е да оценим справедливо тяхната колективна подкрепа и да разпределим възнагражденията, които нашата световно известна компания може да осигури.

 При постигането на тази цел, чрез една уникална комбинация от научно обосновани стопански дейности Монсанто ще се опитва да осъществява специфичните си цели в областта на удовлетворяването на потребителите, трудовите отношения, социалната отговорност и интересите на акционерите.

 

Ханиуел (Honeywell Inc.)

Ханиуел e предана на едновековното си наследство: да помогне на хората да контролират своя свят. Контролът върху технологиите започна с иновациите на Ханиуел. Той се разрастна с иновациите на Ханиуел и сега той остава сърцевината на нашия бизнес, тъй като осигурява такова качество на контрола, което позволява на хората по света да живеят по-добре и да работят по-производително.

 

Филипс Петролиум (Philips Petroleum Company)

Накратко нашата мисия може да бъде определена като повишаване на цената на нашите акции, използвайки способностите на нашите хора и прилагайки интегрирани действия, за да дадем на потребителите продукти с високо качество и конкурентна цена.

 

Уирлпул Корпорейшън (Whirlpol Corporation)

За да станем първата компания на вътрешния и международния пазар в задоволяването на потребностите от стоки и услуги с дълготрайна употреба ние трябва да сме най-добрите в това, което правим, да имаме най-високо квалифицираните хора и най-качествените продукти и услуги.

Мицушита (Mizuschita)

— Нашите принципи: Прогресът на цивилизацията не е абстракция. Всички ние със съвместни усилия внасяме в него своя дял. Всеки от нас е длъжен да помни това. Всеотдайността към фирмата е ключът към успеха.

— Нашите духовни ценности:

- служба на нацията по пътя на усъвършенстване на производството

- честност

- хармония и сътрудничество

- борба за качество

- достойнство и подчинение

- идентифициране на фирмата

- благодарност на фирмата


Приложение II

Списък на фактори на фирмената околна среда

икономически фактори:

- структурни промени в националната икономика

- равнище на доходите

- платежо способност на потребителя

- възможности и условия за кредит

- лихвени проценти

- инфлационен ръст

- валутни курсове

- сила на националната валута

- състояние на пазара на ценни книжа

- икономически растеж на националната икономика

- безработица

- държавен дефицит

- държавен външен дълг на глава от населението

- средна производител ност на труда в страната

- условия за търговия

- движение на цените

- данъци

- структура и движение на трудовите ресурси

- икономически условия в страни, с които контактите са най-съществени

- икономически условия на международни общности, като ЕИО, ОПЕК и др.

- политика на индустрии с модерни функции

- процеси на децентрализация, демонополизация и приватизация

- специални икономически режими и условия за страната, наложени от други страни, общности или институции

Политически, правителствени и правни фактори:

- стабилност на политическата обстановка в страната

- консенсус на основните политически партии по най-важните елементи на икономическата политика

- държавни отношения с други страни

- регулиране на вноса и износа

- закон за чуждестранните инвестиции в страната

- държавна монетарна и фискална политика

- размер на държавния бюджет

- държавни субсидии

- правителствено регулиране на икономиката и бизнеса

- закони за регулиране на икономиката и за създаване на условия за бизнеса в страната

- държавна политика по отношение на трудовите ресурси и безрабитицата

- държавна политика по отношение на собствеността

- закон за опазване на околната среда

- промени и степен на стабилност в законодателството

- патентно законодателство

социални, културни и демографски фактори:

- доход на глава от населението

- спестявания и склонност към спестявания

- склонност към инвестиции

- отношение към правителството

- отношение към труда

- отношение към частния бизнес

- отношение към частната собственост

- отношение към държавните предприятия

- предпочитания за индивидуален и съвместен бизнес

- степен на предприемачество

- отношение към различните слоеве от населението

- отношение към образованието и културата

- морални ценности

- престъпност

- смъртност

- раждаемост

- бракове и разводи

- ролята на семейството

- брой деца на едно семейство

- възрастови групи сред населението

- съотношение на градско и селско население

- малцинства и тяхното териториално разположение

- специфика на географския регион

- специфика на демографския регион

- обществено отношение към опазването на околната среда

- заети в производството

- съотношение на различните социални групи

- образование и класификация на работещите


Приложение III

Силни страни

определяне на компетенция?

алтернативни финансови източници?

добри конкурентни способности?

добро отношение от страна на потребителите?

признат лидер на пазара?

добре замислени функционални стратегии?

достъп до мащабни икономики?

защитеност от силен конкурентен риск?

водещ в технологията?

предимство в ценообразуването?

предимства в конкуренцията?

възможности за продуктова иновация?

доказан мениджмънт?

други?


СЛАБИ СТРАНИ

Липса на стратегическа насока?

Влошаващо се положение спрямо конкуренцията?

Остаряла техника?

рентабилност под средата?

липса на управленски способности?

липса наключови способности или компетенции?

слаби постижения до този момент при постигането на стратегията?

непрестанни вътрешни оперативни проблеми?

уязвимост от страна на конкуренцията?

изостаналост в изследванията?

твърде тясна продуктова линия?

слаб пазарен имидж?

недостатъци в конкурентната борба?

невъзможност за финансиране на необходимите промени в стратегията?

други?


ВЪЗМОЖНОСТИ

обслужване на допълнителни групи потребители?

навлизане в нови пазари или сегменти?

разширяване на продуктовата линия за посрещане на по-широки потребителски нужди?

диверсификация към сроден продукт?

вертикална интеграция?

възможност за преход към по-добри стратегически групи?

удовлетвореност на конкурентните фирми от сегашното им състояние?

бърз пазарен ръст?

други?

ЗАПЛАХИ

Възможна поява на други конкуренти?

Нарастваща продажба на други продукти-заместители?

По-бавен пазарен ръст?

Неблагоприятна правителствена политика, засилващ се натиск от страна на конкуренцията?

Уязвимост спрямо регресията и бизнес-цикъла?

Засилваща се възможност за налагане на потребителя или доставчика?

Променящи се нужди и вкусове на купувачите?

Неблагоприятни демографски промени?

Други?

 

 

ometeo.com